Pies Towarzysząco-Tropiący I Stopnia (PTT-I)

Ćwiczenia:
Konkurencja A: PRACA WĘCHOWA
1
Ślad własny przewodnika, 450 kroków, 2 załamania, 3 przedmioty
(5+5+5 punktów), wiek śladu 20 minut, czas wypracowania – 15 min.
60+15= 75 pkt
2
Rozpoznanie i aportowanie własnego przedmiotu spośród przedmiotów
obcych
15 pkt.
3
Szukanie i aportowanie zguby własnej
10 pkt.
                                                                                 Razem 100 pkt
 
 
Konkurencja B: POSŁUSZEŃSTWO
 
1
Chodzenie przy nodze bez smyczy
20 pkt
2
Aportowanie własnego przedmiotu
20 pkt
3
„Siad” w marszu
20 pkt
4
„Waruj” w marszu, z przywołaniem
20 pkt
5
Pozostawanie psa w pozycji „waruj” przez 5 minut przy próbach
odwracania uwagi
20 pkt
                                                                                Razem 100 pkt
                                        OGÓŁEM : 200 PKT
                             Punktacja:
ocena doskonała 192-200
ocena bardzo dobra 180-191
ocena dobra 160-179
ocena dostateczna 140-159
ocena niedostateczna 0-139
Uwaga:
Do zdania egzaminu pies musi uzyskać minimum 70 pkt. w każdej z konkurencji – A i B.
Szczegółowy opis ćwiczeń:
Konkurencja A: PRACA WĘCHOWA
1. Ślad własny przewodnika
450 kroków, trzy odcinki proste, 2 załamania, 3 przedmioty, wiek śladu 20 minut –
5+5+5=15 (przedmioty) + 60 (ślad) = 75 pkt. Czas wypracowania – 15 minut
Rozkaz: wąchaj ślad
Węszenie śladu własnego odbywa się na trasie o długości około 450 kroków, o dwóch
załamaniach pod kątem prostym. Wiek śladu – 20 minut. Początek śladu należy zaznaczyć w
widoczny sposób. Rozpoczynając układanie śladu, należy w punkcie wyjściowym stanąć bez
ruchu na około 1 minuty. W czasie układania śladu nie wolno pociągać nogami, zatrzymywać
się, deptać mocniej przy kładzeniu przedmiotu itp. Przewodnik kładzie na trasie trzy
przedmioty, dobrze nasycone własną wonią. Pierwszy przedmiot kładzie w połowie pierwszej
prostej, drugi w połowie drugiej prostej, trzeci na końcu śladu. Przedmioty należy kłaść na
ścieżce śladu, a nie obok. Położone przedmioty powinny być zbliżone kolorem do barwy
2
terenu i nie większe od wielkości portfela. Przedmioty należy pokazać sędziemu przed
ułożeniem śladu.
Po ułożeniu śladu przewodnik wraca dużym łukiem do swojego psa i przygotowuje go
do pracy węchowej. Tropienie śladu rozpoczyna się po upływie 20 minut od rozpoczęcia
układania śladu.
Pies może pracować węchowo na lince o długości 10 m lub luzem (bez linki). W
drugim przypadku przewodnik musi utrzymać dystans 10 m za psem. Linka ma być
przymocowana do szorek lub łańcuszka.
Przewodnik przystępujący z psem do ćwiczenia powinien zameldować się sędziemu
i poinformować go jak pies zachowuje się przy znalezionym przedmiocie: podejmuje go
stojąc, siedząc lub aportuje, czy też zaznacza zatrzymując się przy nim w pozycji „stój”,
„siad” lub ”waruj”. Może być przemiennie, ale zaznaczenie musi być jednoznaczne.
Na polecenie sędziego przewodnik doprowadza psa do punktu wyjściowego śladu
i daje komendę wąchaj ślad . Przy podstawie śladu należy dać dostateczną ilość czasu do
nawęszenia. Obwąchiwanie tabliczki oznaczającej podstawę śladu nie jest błędem.
Pies powinien podejmować ślad spokojnie, aby przewodnik mógł poruszać się za nim
krokiem (nie biegiem). Linka nie powinna być napięta. Przewodnikowi wolno ruszyć za
psem, gdy linka wyciągnie się na długość około 8 – 10 m.
Znaleziony przedmiot pies powinien podjąć lub wskazać bez rozkazu przewodnika.
Gdy pies odnajduje przedmiot, przewodnik opuszcza linkę na ziemię i udaje się do psa.
Podnosząc do góry rękę z przedmiotem daje znać sędziemu, że pies odnalazł właściwy
przedmiot. Następnie kontynuuje pracę na śladzie, wypuszczając psa na całą długość linki.
Błędem jest, jeśli pies idzie dalej z podjętym przedmiotem. Jeżeli przewodnik nie wypuszcza
linki z ręki, to musi ona zwisać swobodnie. Zabronione jest używanie dodatkowych rzemieni
obok linki. O sposobie prowadzenia linki decyduje przewodnik
Jeżeli pies opuści linię śladu i jest wstrzymywany przez przewodnika sędzia powinien
nakazać przewodnikowi podążać za psem. Jeżeli pies powróci na ślad przy powtórnym
zdarzeniu tego typu sędzia przerywa pracę na śladzie. Sędzia powinien przerwać pracę na
śladzie, gdy przewodnik odejdzie od linii śladu na więcej niż długość linki nawet ukośnie do
linii śladu, naciągnie psa do linii śladu oraz gdy pies samodzielnie nie podejmuje śladu.
Możliwe jest, za zgodą sędziego, powtórzenie nawęszenia, powoduje to jednak stratę 5 pkt.
Po zakończeniu pracy na śladzie przewodnik z psem zgłasza się do sędziego,
pokazując przedmioty odnalezione przez psa, celem ich sprawdzenia.
2. Rozpoznanie (i aportowanie) własnego przedmiotu spośród przedmiotów obcych
Rozkazy: wąchaj, wąchaj – aport, do mnie, daj, noga
Przewodnik z psem podchodzi do sędziego i pokazuje przedmiot do rozpoznania. Na
polecenie sędziego staje w odległości 5 kroków od miejsca, gdzie uprzednio rozłożono kilka
podobnych przedmiotów. Wykonuje w tył zwrot, zostawia psa w pozycji siedzącej i kładzie
własny przedmiot między rozłożone przedmioty o woni obcej. Następnie wraca do psa,
wykonuje zwrot do rozłożonych przedmiotów i daje psu do nawęszenia rękę lub własny
przedmiot z rozkazem wąchaj . Po nawęszenia na komendę wąchaj – aport wysyła psa w
kierunku przedmiotów (może wskazać ręką kierunek). Pies powinien na komendę pobiec do
leżących przedmiotów, obwąchać je, a po samodzielnym rozpoznaniu przynieść własny
przedmiot na komendę do mnie i usiąść z nim przed przewodnikiem. Po odebraniu aportu
komendą daj , po rozkazie noga pies powinien usiąść z lewej strony przy nodze przewodnika.
Możliwe jest zaznaczenie przez psa znalezionego przedmiotu. Należy w takim przypadku
stosować kryteria dotyczące znajdowania przedmiotów na śladzie. Spośród takiego
odnalezienia nie powinien obniżać oceny.
 
3. Szukanie (i aportowanie) zguby własnej
Rozkazy: szukaj – zguba, do mnie, daj, noga
Przewodnik z psem bez smyczy idzie w kierunku wskazanym przez sędziego. Po
przejściu 10 kroków przewodnik wypuszcza przedmiot w sposób niedostrzegalny dla psa
i maszeruje dalej w linii prostej 50 kroków, zatrzymuje się, odwraca i daje psu nawęszyć swój
ślad. Następnie komendą szukaj – zguba wysyła psa po zgubę. Pies powinien natychmiast
udać się z powrotem po śladzie przewodnika, odnaleźć zgubę, podnieść ją i szybko wrócić do
przewodnika na komendę do mnie, siadając przed nim. Po oddaniu aportu na komendę noga
pies powinien usiąść przy lewej nodze przewodnika. Możliwe jest zaznaczenie znalezionego
przedmiotu – patrz ćwiczenie nr2.
Konkurencja B: POSŁUSZEŃSTWO
1. Chodzenie przy nodze bez smyczy – 20 pkt.
Rozkazy: równaj lub noga
Po zameldowaniu się dwóch przewodników z psami i przeprowadzeniu przez sędziego
próby zachowania się psów i kontroli tatuażu, jeden z przewodników odchodzi na
wyznaczone miejsce, w którym pozostawia psa warującego, drugi przewodnik przyjmuje
postawę zasadniczą z psem siedzącym przy nodze i rozpoczyna ćwiczenie. Zwalnia psa ze
smyczy (przewiesza ją przez lewe ramię lub chowa do kieszeni) i maszeruje z nim około 30
kroków na oznaczonej trasie. Po przejściu 10 kroków wykonuje zwrot w prawo, po przejściu
następnych 10 kroków – zwrot w lewo, po dalszych 10 krokach wykonuje zwrot w tył i
zatrzymuje się. Pies powinien usiąść bez komendy.
Tą sama droga wraca z psem niezbyt szybkim biegiem do pozycji wyjściowej,
wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do punktu wyjściowego wykonuje
zwrot w tył, a pies przyjmuje bez komendy pozycje siedzącą. Pies powinien przez całe
ćwiczenie iść lub biec przy nodze przewodnika. Przewodnik wykonuje ćwiczenie
samodzielnie na wyznaczonej trasie. Wydawanie rozkazów dozwolone jest przy ruszaniu z
miejsca i zmianie kierunku. Wpływanie na psa w innych sytuacjach spowoduje każdorazowo
obniżenie oceny.
Na znak sędziego przewodnik z psem przechodzi przez grupę 2-4 osób wolno
poruszających się, zatrzymuje się w środku tej grupy minimum 1 raz. Ćwiczenie kończy
wychodząc z grupy. Zostawanie psa z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi jak również
zwalnianie przewodnika przy zwrotach jest błędem.
 
Szkic z PT ...
 
2. Aportowanie własnego przedmiotu – 20 pkt.
Rozkazy: aport, do mnie, daj, nogaNa polecenie sędziego przewodnik wyrzuca przed siebie przedmiot własny (aport) na
odległość około 10 kroków. Pies w tym czasie powinien siedzieć spokojnie bez smyczy przy
nodze przewodnika. Na jednorazowy rozkaz słowny aport pies powinien szybko pobiec po
wyrzucony przedmiot i podjąć go, na rozkaz do mnie natychmiast przynieść go i usiąść przed
przewodnikiem. Po odebraniu aportu po komendzie „daj” przez przewodnika na rozkaz noga
pies powinien usiąść przy lewej nodze.
W ćwiczeniu tym należy zwracać uwagę na dokładne aportowanie, wytrzymywanie, a
także na niedokładne i błędne zachowanie się, jak zerwanie się, upuszczanie aportu na ziemię,
bawienie się i gryzienie aportu itp.
3. „Siad” w marszu – 20 pkt.
Rozkaz: siad
Przewodnik z psem bez smyczy rusza przed siebie. Po co najmniej 10 krokach podaje
komendę słowną siad , na którą pies powinien szybko usiąść, przy czym przewodnik nie
może zmienić kroku, ani się obejrzeć. Po 20 dalszych krokach przewodnik zatrzymuje się i
odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik wraca do psa i zajmuje miejsce po jego prawej
stronie.
4. „Waruj” w marszu, z przywołaniem - 20 pkt.
Rozkazy: waruj, do mnie, noga
Przewodnik rusza prosto przed siebie dając psu komendę noga . Po co najmniej 10
krokach podaje komendę waruj , na którą pies powinien niezwłocznie zawarować. Bez
jakiegokolwiek dalszego oddziaływania na psa i bez odwracania się przewodnik idzie dalej
prosto jeszcze 20 kroków, odwraca się do psa i spokojnie staje. Na znak sędziego przewodnik
przywołuje psa do siebie. Pies powinien szybko i radośnie podbiec do swojego przewodnika i
usiąść blisko przed nim. Na komendę noga pies powinien usiąść przy lewej nodze
przewodnika.
5. Pozostawanie psa w pozycji „waruj” przez 5 minut przy próbach odwracania uwagi
– 20 pkt.
Rozkazy: waruj, siad
W ustalonym miejscu przewodnik daje psu rozkaz waruj , zostawia go odchodząc w
linii prostej na odległość 30 kroków, następnie zatrzymuje się i odwraca do psa. Na polecenie
sędziego wraca do psa, staje z jego prawej strony i daje rozkaz siad .
W czasie warowania nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów przy psie.
Punkty karne za błędy popełnione przez psa i przewodnika w czasie ćwiczeń na
egzaminie PTT-I
Konkurencja A: PRACA WĘCHOWA
Ćwiczenie 1 60 + 15 = 75
Zła praca na śladzie: złe nawęszanie, niepokój, zabawa, częste krążenie na załamaniach,
nieustanne zachęcanie przez przewodnika
do 10 pkt.
Zła praca na śladzie: powtórne nawęszenie podstawy śladu, silny niepokój, węszenie
górnym wiatrem, praca szturmowa, załatwianie się, węszenie za myszami
5 -15 pkt.
Złe podjęcie lub zaznaczenie przedmiotu do 4 pkt.
Za nie znalezienie przedmiotu na śladzie (za każdy przedmiot) 5 pkt.
Za podjęcie lub zaznaczenie przedmiotu nie położonego na śladzie przez deptacza 2 pkt.
Ćwiczenie 2 15 pkt
Powtórzenie ćwiczenia 5 pkt.
Podjęcie przez psa zwodniczego przedmiotu, puszczenie go i rozpoznanie właściwego 3 pkt.
Ćwiczenie 3 10 pkt
Podawanie rozkazu przy znalezionym przedmiocie 2 pkt.
Bawienie się, gryzienie lub wypuszczanie znalezionego przedmiotu 1-4 pkt.
Nie oddawanie przedmiotu na rozkaz daj 1-3 pkt.
Nie przyniesienie do przewodnika podjętego aportu 3 -5 pkt.
Konkurencja B: POSŁUSZEŃSTWO
 
Ćwiczenie 1 20 pkt
Podczas chodzenia przy nodze pies wybiega do przodu, pozostaje w tyle lub odchodzi od
nogi przewodnika
1-4 pkt.
Wydawanie podwójnych rozkazów lub używanie ich wielokrotnie (każdorazowo) 1 pkt.
Wpływanie na psa niedozwolonymi sposobami (doping) 1-5 pkt.
Załatwianie się przez psa w czasie ćwiczenia 2-5 pkt.
Dopasowywanie tempa marszu lub biegu przez przewodnika do tempa psa 1-2 pkt.
Inne błędy nie wymienione 1-5 pkt.
Ugryzienie osób będących w grupie lub ucieczka przed grupa Dyskwalifikacja

Ćwiczenie 2 20 pkt
Podczas wyrzucania aportu pies bez rozkazu, samowolnie biegnie po aport 1-2 pkt.
Bawienie się, gryzienie lub wypuszczanie aportu 1-4 pkt.
Nie uchwycenie aportu za jego środek 1-2 pkt.
Nie oddawanie aportu na rozkaz daj 1-5 pkt.
Nie przyniesienie dokładnie aportu po pobiegnięciu i podjęciu go 5 - 10 pkt.
Pobiegnięcie do aportu lecz nie podjecie go i nie przyniesienie do przewodnika lub
odbiegnięcie z aportem
20 pkt.
Powtarzanie rozkazów – za każdy następny 2 pkt.
Inne błędy nie wymienione 1-5 pkt.
Ćwiczenie 3 20 pkt
Przyjęcie przez psa innej pozycji niż „siad” do 10 pkt.
Ćwiczenie 4 20 pkt
Przyjęcie przez psa innej pozycji niż „waruj” (ale pies przyszedł do przewodnika) do 10 pkt.
Ćwiczenie 5 20 pkt
Samowolna zmiana pozycji - każdorazowo 1 pkt.
Przemieszczanie się na inne miejsce, tarzanie 1-5 pkt.
Opuszczenie miejsca „siadu” lub „warowania” powyżej 10 kroków 20 pkt.
MariuszM2012-02-26 15:31:12

Komentarze