Pies Towarzysząco-Tropiący II Stopnia (PTT-II)

KONKURENCJA A: Praca węchowa
1. Ślad obcy
60 minut, długość 900 kroków, 4 załamania, 4 przedmioty, 2 kąty ostre
ślad zwodniczy 15 min na ostatniej prostej
- ścieżka śladu 80 pkt.
- przedmioty (4x5 pkt.) 20 pkt.
6
RAZEM 100 pkt.
KONKURENCJA B: Posłuszeństwo
1. Rewirowanie za przedmiotem o woni własnej 30 pkt.
2. Chodzenie przy nodze bez smyczy 10 pkt.
3. Wykonywanie rozkazów na odległość siad, waruj w trakcie
biegania luzem w dowolnej kolejności 30 pkt.
4. Zostawanie w pozycji siad i waruj z marszu i powrót do psa 20 pkt.
5. Pozostawanie w pozycji waruj , gdy przewodnik jest w odległości
40 kroków 10 pkt.
RAZEM 100 pkt.
OGÓŁEM 200 pkt.
PUNKTACJA:
Ocena doskonała 192 – 200 pkt.
Ocena bardzo dobra 180 – 191 pkt.
Ocena dobra 160 – 179 pkt.
Ocena dostateczna 140 – 159 pkt.
Ocena niedostateczna 0 – 139 pkt.
Uwaga:
Do zdania egzaminu pies musi uzyskać minimum 70 pkt w każdej z konkurencji – A i B.
 
KONKURENCJA
A: Praca węchowa
1. ŚLAD OBCY
60 minut, długość 900 kroków, 5 odcinków prostych, 4 załamania, 4 przedmioty, 2
kąty ostre, na ostatniej prostej ślad zwodniczy 15 min., czas wypracowania śladu 20
min
- węszenie śladu 80 pkt.
- cztery przedmioty (5 + 5 + 5 + 5) 20 pkt.
Rozkazy: „wąchaj” lub „szukaj”
Ślad obcy, długości 900 kroków, leżący 60 min., mający cztery załamania, w tym 2 pod
kątem prostym i dwa kątem ostrym (30o – 60o), 4 przedmioty. Sędzia nadzorując układanie
śladu decyduje o jego kształcie, w zależności od ukształtowania terenu. Układane ślady
muszą być różnych kształtów. Nie może być tak, że np. przy każdym śladzie poszczególne
zwroty i przedmioty występują w tej samej odległości. Podstawa musi być dobrze oznaczona
7
tabliczką wbitą z lewej strony punktu wyjścia. Na podstawie śladu deptacz stoi 1 min., potem
wchodzi na ślad normalnym krokiem, pierwszy przedmiot kładzie po co najmniej 50 krokach
na drugiej prostej, drugi przedmiot w środku trzeciej, trzeci na czwartej prostej, czwarty na
końcu śladu. Przedmioty kładzione są przez deptacza w marszu, bez zatrzymywania. Po
położeniu ostatniego przedmiotu deptacz idzie jeszcze kilka kroków w linii śladu normalnym
krokiem, by następnie wrócić z dala od układanego śladu.
Po 15 min. od początku układania śladu inny deptacz układa ślad zwodniczy przecinający
ostatnią prostą.
Pies może pracować na śladzie na 10 m lince lub luzem. Oba sposoby są jednakowo oceniane.
Jeżeli przewodnik nie ukończy pracy na śladzie w czasie 20 minut, sędzia przerywa pracę.
Postanowienia wykonawcze
Przed układaniem śladu deptacz pokazuje przedmioty sędziemu lub osobie odpowiedzialnej
za układanie śladu. Przedmioty muszą być dobrze przesycone zapachem deptacza, musi on je
trzymać w kieszeni nie krócej niż 30 min. Przedmioty mają mieć rozmiary: długość 10 cm,
szerokość 2 – 3 cm, grubość 0,5 – 1 cm.
Wszystkie przedmioty należy oznaczyć numerami startowymi śladu, na którym będą
kładzione.
Przewodnik z psem nie mogą obserwować układania śladu. Dla zachowania jednolitości
zapachu na śladzie deptacz nie może zatrzymywać się, szurać nogami, a przedmioty powinien
kłaść na samej ścieżce śladu, a nie obok.
Po wywołaniu przewodnik melduje się u sędziego z psem gotowym do pracy węchowej i
zgłasza sposób zachowania się psa przy przedmiotach – podejmuje czy zaznacza. Połączenie
tych dwóch sposobów jest błędem. Sędzia sprawdza tatuaż psa. Na znak sędziego pies jest
powoli i spokojnie doprowadzany do podstawy i wypuszczany na ślad. Przed pracą na śladzie,
w czasie nawęszania i pracy należy unikać przymusu. Na podstawie śladu należy dać psu
dostateczną ilość czasu na nawęszenie zapachu. Należy unikać wszystkiego, co wywoła u psa
nadmierne pobudzenie i szturmową prace na śladzie. Pies powinien pracować na śladzie
powoli, z nosem przy ziemi. Gdy pies wyjdzie na ślad, przewodnik stoi w miejscu
wypuszczając stopniowo luźną linkę aż do odejścia psa na odległość 10 m. W czasie pracy na
śladzie przewodnik zachowuje odległość 10 m również wtedy, gdy pies pracuje luzem.
Gdy pies znajdzie przedmiot, musi go bez pomocy przewodnika natychmiast,
przekonywująco zaznaczyć lub podjąć. Przy podejmowaniu przedmiotu pies może stać, usiąść
lub przyjść do przewodnika. Wyjście z przedmiotem do przodu, jak również podejmowanie
przedmiotu warując jest błędem. Pies może zaznaczać przedmioty warując, siedząc lub stojąc.
Po znalezieniu przez psa przedmiotu, przewodnik kładzie linkę na ziemię i idzie natychmiast
do psa. Znaleziony przedmiot pokazuje sędziemu podnosząc go w ręce do góry. Od tego
punktu na znak sędziego przewodnik kontynuuje ze swoim psem pracę na śladzie, postępując
podobnie jak przy wyjściu z podstawy śladu. Po ukończeniu pracy na śladzie należy okazać
znalezione przedmioty sędziemu. Dozwolone jest, aby przewodnik udał się w kierunku psa,
który podjął przedmiot. Błędem jest wyjście psa do przodu z podjętym przedmiotem.
Linka ma być przymocowana do szorek lub łańcuszka. Możliwość pracy bez linki zostaje
zachowana. Używanie dodatkowych rzemieni jest zabronione. Sposób prowadzenia linki
zostawia się przewodnikowi. Obwąchanie tabliczki oznaczającej podstawę śladu nie jest
błędem.
Jeżeli pies opuści linię śladu i jest wstrzymywany przez przewodnika, sędzia nakazuje
przewodnikowi podążać za psem. Przy powtórnym tego typu zdarzeniu, o ile pies wróci na
ślad, następuje przerwanie pracy na śladzie. Sędzia powinien przerwać pracę na śladzie, gdy
8
przewodnik odszedł od linii śladu na więcej niż długość linki nawetw linii ukośnej, naciągnął
psa do linii śladu oraz gdy pies samodzielnie nie podejmuje śladu.
 
KONKURENCJA
B: Posłuszeństwo
2. REWIROWANIE ZA PRZEDMIOTEM O WONI WŁASNEJ 30 pkt.
Rozkazy: „rewir”, „szukaj
Przedmiot o wymiarach 10x3x1 cm, przesycony wonią przewodnika, zostaje podrzucony na
pole o wymiarach minimum 50x50 m. Dla wyróżnienia tego obszaru z reszty terenu należy
jego cztery narożniki oznaczyć tyczkami. Podrzucający przedmiot nie może wejść na pole
ćwiczenia. Pies i przewodnik nie widzą miejsca podrzucenia. Przedmiot nie może w
istotnym stopniu różnić się kolorem od podłoża, ani wystawać ponad pokrycie terenu. Przed
rozpoczęciem ćwiczenia przewodnik daje psu do nawęszenia drugi, podobny przedmiot
przesycony wonią własną. Nawęszenie może być dokonane z ziemi lub z ręki. Przewodnik
decyduje, w którym miejscu na wskazanym przez sędziego boku pola rozpocznie z psem
rewirowanie. Przewodnik decyduje również o kierunku swojego marszu przez pole, ważne
jest by doszedł do przeciwległego boku pola po linii prostej, a pies skutecznie wykonał
rewirowanie pola i znalazł przedmiot. Czas na znalezienie przedmiotu – 5 minut. Ocenę
należy obniżyć za powracanie psa w tę część pola, na której już był. Pies może być przez
przewodnika zachęcany do pracy. Jeżeli pies znalazł przedmiot powinien go jednoznacznie
wskazać. Może to zrobić stojąc, siadając lub warując, względnie podnosząc go stojąc lub
siedząc. Dawanie głosu przy wskazywaniu przedmiotu nie jest błędem, ale nie jest pożądane.
Zaaportowanie przedmiotu jest niepożądane. Jeżeli pies tak zrobi całe ćwiczenie można
ocenić maksimum na ocenę dostateczną.
Ćwiczenie należy ocenić na ocenę niedostateczną, jeżeli pies nie znajdzie przedmiotu w
czasie 15 minut.
3. CHODZENIE PRZY NODZE BEZ SMYCZY 10 pkt.
Rozkazy: „równaj” lub „noga
Po zameldowaniu się dwóch przewodników z psami, jeden odchodzi na wyznaczone miejsce,
w którym pozostawia psa warującego. Drugi przewodnik przyjmuje postawę zasadniczą z
psem siedzącym przy nodze i rozpoczyna ćwiczenie. Zwalnia psa ze smyczy (przewiesza ją
przez lewe ramię lub chowa do kieszeni) i maszeruje z psem przy nodze około 30 kroków na
oznaczonej trasie. Po przejściu 10 kroków wykonuje zwrot w prawo, po przejściu następnych
10 kroków – zwrot w lewo, po dalszych 10 krokach wykonuje zwrot w tył i zatrzymuje się.
Pies powinien usiąść bez komendy. Tą samą drogą wraca z psem wolnym biegiem do pozycji
wyjściowej, wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do punktu
wyjściowego wykonuje zwrot, a pies przyjmuje bez komendy pozycje siedzącą. Pies
powinien przez cały czas ćwiczenia iść lub biec przy nodze, nie wysuwając barku poza kolano
przewodnika. Przewodnik wykonuje ćwiczenie samodzielnie na wyznaczonej trasie.
Wydawanie rozkazów dozwolone jest przy ruszaniu z miejsca, zmianie kierunku i tempa
marszu. Wpływanie na psa innymi sposobami powoduje każdorazowo obniżenie oceny. Na
znak sędziego przewodnik z psem przechodzi przez grupę 2 – 4 osób wolno poruszających
się, zatrzymuje się w środku tej grupy co najmniej jeden raz. Ćwiczenie kończy wychodząc z
grupy. Zostawanie psa z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi jak również zwalnianie
przewodnika przy zwrotach jest błędem.
Punkty karne:
A. Podczas chodzenia psa przy nodze, wybiega on do przodu, pozostaje w tyle lub odchodzi od nogi przewodnika 1 – 4 pkt.
B. Wydawanie podwójnych rozkazów lub używanie ich wielokrotnie każdorazowo 1 pkt.
A. Wpływanie na psa niedozwolonymi sposobami (doping), 1 – 5 pkt
Załatwianie się w czasie ćwiczeń oraz inne błędy nie wymienione 2 – 5 pkt.
D. Przewodnik dopasowuje swój marsz lub bieg do tempa psa 1 - 2 pkt.
E. Ugryzienie osób będących w grupie lub ucieczka przed grupą dyskwalifikacja
Szkic
Chodzenia psa przy nodze przewodnika
 

 
Trasa marszu z psem
Pozycja psa na „siad”
Kierunek marszu krokiem, z powrotem biegiem
 
1. WYKONYWANIE ROZKAZÓW SIAD I WARUJ NA ODLEGŁOŚĆ 30 pkt.
Rozkazy: „siad” lub „waruj” (15 + 15 pkt.)
Przewodnik chodzi z psem na teren ćwiczeń. Na znak sędziego daje hasło do odbiegnięcia
od nogi. Możliwe jest użycie dodatkowego bodźca do skłonienia psa do oddalenia się od
przewodnika, np. rzucenie zabawki, piłki, osoba towarzysząca itp. – oceniane jest zachowanie
psa po wydaniu komendy „siad” i „waruj”. Minimalna odległość, z której pies musi wykonać
rozkazy wynosi 20 kroków. Na znak sędziego przewodnik daje psu komendę„siad”, która
pies powinien bezzwłocznie wykonać (czas do 1 sek.). Zachowanie wobec ewentualnej
zabawki nie ma znaczenia dla oceny. Powtórzenie hasła powinno spowodować obniżenie
oceny o 1 pkt., podwójna komenda – 1 pkt karny. Jeżeli pies przyjmie inną pozycję powinien
otrzymać 4 pkt. karne. Przewodnik może dodatkowym hasłem, np. imieniem psa, zwrócić
uwagę na siebie bez punktów karnych. Ocenie podlega wykonanie komendy oraz
wytrzymanie w tej pozycji przez 15 sekund. Po tym czasie na znak sędziego pies może być
zawołany do nogi lub przewodnik może dojść do psa. Zachowanie psa w tym czasie nie
podlega ocenie.
Analogicznie przeprowadza się ćwiczenie z wykonaniem komendy „waruj”.
2. ZOSTAWANIE W POZYCJI SIAD I WARUJ Z MARSZU I POWRÓT DO PSA 20 pkt.
Rozkazy: „siad”, „waruj” (10 + 10 pkt.)
Przewodnik z psem bez smyczy rusza przed siebie. Po co najmniej 10 krokach podaje
słowna komendę „siad”, na która pies ma szybko usiąść, przy czym przewodnik nie może
zmieniać kroku, ani się obejrzeć. Po dalszych 30 krokach przewodnik zatrzymuje się i
odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik wraca do psa i zajmuje miejsce po jego prawej
stronie. Jeżeli pies zamiast usiąść zawaruje lub stanie zostaje mu odjętych do 5 pkt. Następnie
przewodnik rusza znów prosto przed siebie podając psu komendę „noga”. Po co najmniej 10
krokach podaje komendę „waruj”, na która pies ma natychmiast zawarować. Bez
jakiegokolwiek dalszego oddziaływania na psa i bez odwracania się przewodnik idzie dalej
prosto jeszcze 30 kroków, zatrzymuje się, odwraca do psa i spokojnie staje. Na znak sędziego
przewodnik wraca do psa. Jeśli pies zamiast zawarować usiadł lub stanął zostaje mu odjętych
do 5 pkt.
 
3. WAROWANIE PRZY ODWRACANIU UWAGI 10 pkt.
Rozkazy: „waruj”, „siad
Przewodnik daje psu rozkaz „waruj”, zostawia psa w ustalonym miejscu, następnie
odchodzi w linii prostej na odległość 40 kroków, zatrzymuje się i odwraca do psa.
Przewodnik powinien stać bez ruchu i nie może wpływać gestami ani słowami na
pozostawionego psa. Po ukończeniu ćwiczenia, na polecenie sędziego, przewodnik wraca do
psa, staje z jego prawej strony i daje rozkaz „siad”. W czasie warowania nie wolno
pozostawiać żadnych przedmiotów przy psie.
Niespokojne zachowanie się przewodnika, jak również inna ukryta pomoc i zbyt wczesne
podniesienie się psa przy podejściu przewodnika są błędne. Jeśli pies wstanie lub usiądzie, ale
pozostanie w miejscu warowania, otrzymuje część punktów. Jeśli pies oddali się z miejsca
warowania o ponad 3 metry przed zakończeniem ćwiczeń przez drugiego psa, to otrzymuje
0 pkt. z warowania. Jeśli natomiast opuści swoje miejsce po zakończeniu przez drugiego psa
ćwiczeń otrzymuje część pkt., jeżeli pod koniec ćwiczenia wychodzi naprzeciw idącemu do
niego przewodnikowi, to można mu odjąć do 3 pkt.
MariuszM2012-02-26 15:31:39

Komentarze