Egzamin i Zawody Psów Towarzyszących 1/2/3 stopnia - zasady ogólne

ZASADA PODSTAWOWA: Za wykonanie każdego ćwiczenia sędzia przyznaje oceny: doskonałą,
bardzo dobrą, dobrą, dostateczną lub niedostateczną przydzielając do niej odpowiednią ilość punktów.

I. Postanowienia ogólne

Egzaminy i zawody Psów Towarzyszących mają na celu ocenę stopnia wyszkolenia psa i jego
zdolności do współpracy z człowiekiem w zakresie posłuszeństwa. Dają możliwość sportowej
rywalizacji.
W egzaminach Psów Towarzyszących mogą brać udział wszystkie psy, zarówno z rodowodami jak
i nierasowe, będące własnością członków Związku Kynologicznego w Polsce, tak jak we
wszystkich dyscyplinach sportów kynologicznych w Związku.
Zalecane jest organizowanie zawodów sportów kynologicznych przy wystawach psów, co
podnosi atrakcyjność imprezy i przyczynia się do popularyzacji kynologii.
Przewodnik wykonuje ćwiczenia z psem stosując się do poleceń regulaminu, sędziego i
organizatora dobrowolnie, na własne ryzyko. Ponosi on też całkowitą odpowiedzialność za szkody
spowodowane przez jego psa.

II. Ogólne zasady przeprowadzania egzaminów PT

III. 1. Przebieg egzaminu
Do egzaminu na placu ćwiczeń zgłasza się do sędziego 2 przewodników z psami. Zatrzymują się
przed sędzią, meldują chęć startu, podają nazwę psa i swoje nazwiska (n.p. Jan Kowalski z psem
ATOS ze Wzgórza melduje się do egzaminu PT-1). Sędzia podchodzi do nich i wita się. Następnie
przeprowadza identyfikację psów, która opisana jest w następnym punkcie.
Po dokonaniu identyfikacji, sędzia wskazuje jednemu z przewodników miejsce, w którym pies
będzie wykonywał ćwiczenia, a drugiemu miejsce, w którym pies będzie zostawał.
Po całkowitym zakończeniu egzaminu wracają do sędziego meldując zakończenie ćwiczeń. Sędzia
omawia ocenę. Przewodnicy schodzą z terenu.

2. Identyfikacja psa
Identyfikacja psa ma na celu sprawdzenie, nie tylko czy zgłoszone dane psa są prawdziwe, ale
także jak pies zachowuje się w bliskiej obecności obcego człowieka.
Kontrolę przeprowadza sędzia po zameldowaniu się przewodników na miejscu egzaminu. Pies jest
na luźnej smyczy tak, aby mógł normalnie poruszać się i zachowywać.
Do każdego przewodnika z psem sędzia podchodzi normalnym krokiem. Przewodnik musi
zachowywać się obojętnie, nie może pobudzać ani hamować psa.
Ocenie podlega zachowanie psa podczas zbliżania się sędziego, przy bezpośrednim kontakcie z
nim przy pokazywaniu tatuażu lub sprawdzeniu czipu. Jeżeli pies nie ma tatuażu (czipu); (pies bez
rodowodu), przewodnik pokazuje wnętrze jego ucha. W czasie tej czynności pies musi
zachowywać się spokojnie. Tatuaż psa (lub wnętrze ucha psa) pokazuje sędziemu przewodnik. W
tym celu może psa posadzić, położyć lub podnieść.
 • Pozytywne zachowanie - pies jest pewny siebie, mający poczucie bezpieczeństwa,
  uważny, pełen temperamentu, naturalny, swobodny.
 • Dopuszczalne zachowanie - pies jest nieco niespokojny, przesadnie podniecony lub
  zaniepokojony. Tak zachowujące się psy mogą zostać dopuszczone do egzaminu, jednak
  w jego toku muszą być uważnie obserwowane, czy stan ich socjalizacji jest dostateczny.
 • Negatywne zachowanie - pies jest bardzo agresywny, lub lękliwy i wyraźnie boi się
  zbliżenia sędziego. Psy tak zachowujące się nie mogą być dopuszczone do egzaminu.
3. Podstawowe zasady wykonywania ćwiczeń
Obok szczegółowych opisów dla poszczególnych ćwiczeń przewodnicy zobowiązani są do
stosowania się do następujących zasad:
Każde ćwiczenie rozpoczyna się i kończy w pozycji wyjściowej – (przewodnik stoi, pies
siedzi przy nodze przewodnika) – w przewidzianym dla każdego ćwiczenia miejscu (z
wyjątkiem gdy opis ćwiczenia stanowi inaczej).

W trakcie wykonywania wszystkich ćwiczeń i w przerwach pomiędzy nimi pies musi mieć na szyi
na egz. PT-1 zwykłą obrożę, względnie łańcuszek, na egz. i zawodach PT 2 i 3 pojedynczy, luźny
łańcuszek.

Przewodnik nie może mieć przy sobie żadnego jedzenia ani zabawek dla psa.
W ćwiczeniach wykonywanych bez smyczy, smycz powinna być przewieszona przez lewe ramię
na prawy bok lub schowana do kieszeni. Przewodnik musi być w stanie w każdej chwili zapiąć psa
na smycz.

W ćwiczeniu „Chodzenie przy nodze na smyczy” smycz powinna być trzymana przez przewodnika
tylko lewą ręką.

Możliwe jest prowadzenie psa po prawej stronie przewodnika, a nie po lewej, tak jak jest to w
opisie ćwiczeń, o ile przewodnik widzi taką konieczność. Opis ćwiczeń należy wówczas
interpretować jak w lustrzanym odbiciu.
Jeżeli przewodnik pomyli komendę (n.p. „noga” zamiast „do mnie”), a pies wykona ją bezbłędnie –
można przyznać za to ćwiczenie maksimum ocenę bardzo dobrą.

Jeżeli natomiast przewodnik pomyli kolejność ćwiczeń, sędzia może na egzaminie ocenić
ćwiczenia w innej kolejności, a na zawodach powinien nakazać wykonanie ćwiczenia właściwego.

Na zawodach nie przewiduje się możliwości powtarzania ćwiczeń.

 • Komendy dla psa
  Są nimi pojedyncze, krótkie słowa używane stale, takie same dla tych samych czynności. Podane w regulaminach komendy są przykładami, które można zastąpić innymi słowami określającymi czynność, jaką ma wykonać pies.
 • Pochwały w trakcie egzaminu
  Po zakończeniu pojedynczego ćwiczenia przewodnik może krótko pochwalić psa. Nie wolno psa rozbawiać, ani dać mu smakołyku. Po pochwale przed rozpoczęciem następnego ćwiczenia należy odczekać minimum 3 sekundy i przyjąć nową postawę wyjściową.
Pomiędzy ćwiczeniami pies powinien znajdować się pod kontrolą przewodnika. Poprawienie
pozycji psa przed rozpoczęciem ćwiczenia nie jest karane przez sędziego obniżeniem oceny.

4. Dokumentacja z egzaminów i zawodów
Z przeprowadzonych egzaminów i zawodów należy sporządzić protokół, który musi być podpisany
przez sędziego (sędziów) przeprowadzającego egzamin, zawody lub mistrzostwa. Oryginał
protokołu w terminie 14 dni winien być przesłany na adres Głównej Komisji Szkolenia Psów.
Równocześnie kopię protokołu należy przesłać na adres Oddzialu Przewodniczącego Podkomisji
Psów Towarzyszących (patrz: „Zasady organizacji imprez sportów kynologicznych”).
Wszyscy uczestnicy egzaminów, zawodów oraz mistrzostw powinni otrzymać kartę oceny
oraz dyplom z wpisami wyników, lokat i ewentualnych tytułów. Dyplomy można zamawiać w
Zarządzie Głównym, względnie wydać samodzielnie, odrębne dla danej imprezy. Każdemu
uczestnikowi wpisuje się wynik do książeczki startowej.
Oddziały przeprowadzające, zawody i mistrzostwa winny przygotować dla uczestników
medale oraz w miarę możliwości nagrody (upominki).Medale należy zamawiać we własnym
zakresie. Powinny one w treści zawierać nazwę oddziału organizatora (n.p. Oddz. Komisja
Szkolenia, nazwa Oddziału), logo Związku i o ile to możliwe nazwę imprezy.
Organizatorzy egzaminów mogą również zastosować powyższą zasadę.

5. Książeczki startowe
Książeczkę startową musi mieć każdy uczestnik. Organizator zbiera książeczki od uczestników,
gdy zgłaszają się na egzamin lub zawody, wpisuje w książeczki uzyskane wyniki i daje je sędziemu
Regulamin Egz–Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia (2010)
do podpisu. Na zakończenie imprezy organizator oddaje książeczki z wpisem. Książeczki startowe
są do uzyskania w każdym Oddziale Związku. Patrz „Zasady organizacji imprez sportów
kynologicznych”.

III. OCENA
Za wykonanie każdego ćwiczenia sędzia przyznaje oceny: doskonałą, bardzo dobrą, dobrą,
dostateczną lub niedostateczną przydzielając do niej odpowiednią ilość punktów w/g tabeli w p.
III.2. Suma tych punktów daje ogólny wynik, któremu odpowiada ocena ogólna o stopniach jak
wyżej. O lokatach t.j. kolejności zajętych miejsc decyduje ilość zdobytych punktów. (patrz p.V –
klasyfikacja)
Oceny wpisuje się do dokumentacji i książeczek startowych – patrz. P.II.4 i 5.
Po zakończeniu ćwiczeń przez psa, sędzia powinien publicznie omówić wykonanie ćwiczenia.
Ocena przyznana przez sędziego jest ostateczna i nieodwołalna.O obniżeniu oceny w poszczególnych ćwiczeniach decyduje sędzia uwzględniając m. in. przypadki:

 • wpływania na psa niedozwolonymi metodami (doping);
 • załatwiania się psa w czasie ćwiczeń;
 • opieszałego wykonywania poleceń;
 • używania komend dodatkowych;
 • używania podwójnych komend (słownych i optycznych) jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone
  w opisie ćwiczenia.
 • zatrzymywania się i myszkowanie psa po ziemi w czasie wykonywania ćwiczenia;
 • przekroczenie ilości dozwolonych komend dodatkowych – oznacza możliwość przyznania
  maksimum oceny niedostatecznej.
 • innych błędów nie wymienionych powyżej

Wymuszanie siłowo na psie zachowań przy pomocy nacisku rękami na ciało, chwytanie i ciągnięcie
za obrożę, szarpanie smyczą, zatrzymywanie psa rękami lub wyrzutem nogi, przekroczenie ilości
podanych dozwolonych komend dodatkowych skutkuje przyznaniem 0 pkt za dane ćwiczenie.

III.1 Wyłamanie psa spod kontroli i dyskwalifikacja
A. Wyłamania
W razie wyłamania się psa spod wpływu przewodnika i odbiegnięcia od niego, rozbawienia, nie
puszczenia aportu:

1. na egzaminie PT 1
 • podporządkowanie psa po pierwszej komendzie – maksymalna ocena bardzo dobra ;
 • podporządkowanie psa po drugiej komendzie – maksymalna ocena dobra;
 • podporządkowanie psa po trzeciej komendzie danej na znak sędziego – maksymalna
  ocena dostateczna; -w danym ćwiczeniu.
2. na zawodach i egzaminach PT 2 i PT 3:
 • podporządkowanie psa po pierwszej komendzie – maksymalna ocena dobra;
 • podporządkowanie psa po drugiej komendzie – maksymalna ocena dostateczna;
 • podporządkowanie psa po trzeciej komendzie danej na znak sędziego - ocena
  niedostateczna; - w danym ćwiczeniu
B. Dyskwalifikacja
Następuje w przypadkach:
1. Na egzaminie PT 1: jeżeli pies nie podporządkuje się po czwartej dodatkowej komendzie
wydanej przez przewodnika na znak sędziego.
2. Na egzaminie i zawodach PT 2 i PT 3: jeżeli pies nie podporządkuje się po trzeciej
dodatkowej komendzie wydanej przez przewodnika na znak sędziego.
3. Jeżeli przewodnik nie panuje nad psem.
4. Jeżeli przewodnik uderzy psa podczas wykonywania ćwiczeń lub w przerwie między
ćwiczeniami.
5. Za agresję psa wobec innych zwierząt i ludzi.
6. Za uporczywe i ciągłe stosowanie metod niedozwolonych; stosowanie w trakcie egzaminu
zabawek, dawanie karmy (doping), oraz stosowanie fizycznego przymusu.
7. Za samowolne wejście nie wezwanego przewodnika z psem na plac ćwiczeń w dniu
zawodów.
8. Za nieetyczne i nie sportowe zachowanie się przewodnika oraz podważanie werdyktu
sędziego, zarówno w odniesieniu do własnego psa jak i innych uczestników
W przypadku dyskwalifikacji wszystkie zdobyte dotychczas punkty zostają anulowane.
Fakt dyskwalifikacji wpisuje się do książeczki startowej psa.
O dyskwalifikacji za niesportowe zachowanie organizator powiadamia podając przyczynę
dyskwalifikacji pisemnie Oddział macierzysty zawodnika oraz Główną Komisję Szkolenie Psów,
którzy zobowiązani są wyciągnąć wobec winnego konsekwencje dyscyplinarne.

III.2 Skala ocen
Oceny za poszczególne ćwiczenia jak i za całość występu odpowiadają procentowej ilości
maksymalnie możliwych do zdobycia punktów.
- ocena doskonała: 96% - 100%
- ocena bardzo dobra: 90% - 95%
- ocena dobra: 80% - 89%
- ocena dostateczna: 70% - 79%
- ocena niedostateczna: 0 – 69%
Maksymalną ilością punktów możliwych do zdobycia na każdym egzaminie jest 200.

TABELA OCEN:

maksymalna ilość pkt

10

15

20

30

40

200

Ocena doskonała

10

14,5-15

19,5-20

29-30

38,5-40

192-200

Ocena bardzo dobra

9-9,5

13,5-14

18-19

27-28,5

36-38

180-191

Ocena dobra

8-8,5

12-13

16-17,5

24-26,5

32,35,5

160-179

Ocena dostateczna

7-7,5

10,5-11,5

14-15,5

21-23,5

28-31,5

140-159

Ocena niedostateczna

0-6,5

0-10

0-13,5

0-20,5

0-27,5

0-139IV. Stopnie egzaminu
PT1 – przeznaczony dla psów początkujących. Na tym poziomie nie rozgrywa się zawodów, a
przeprowadza wyłącznie egzaminy.

PT-2, PT-3 – stopnie zaawansowane, w których organizuje się egzaminy i rozgrywa zawody.
Mistrzostwa Polski Psów Towarzyszących rozgrywane są według przepisów PT 3 stopnia.
W dniu zawodów nie wolno przeprowadzać treningów na placu przewidzianym do ćwiczeń.

IV.1 Zasady przejścia pomiędzy stopniami
Dla psów nie posiadających tytułów:
Prawo do startu w PT2 uzyskuje pies po zdaniu egzaminu PT-1, prawo do startu w PT-3 uzyskuje
pies po zdaniu egzaminu PT2. Uzyskanie oceny doskonałej na egz. – zawodach PT-3
uniemożliwia powrót do startów na niższym stopniu.
Dla psów posiadających tytuły zdobyte wg poprzednich zasad:
Psy posiadające wyszkolenie PT mają uznany stopień PT1 i prawo do startu w PT2.
Psy, które uzyskały w wyniku startu w zawodach wg regulaminu zawodów PT ocenę doskonałą
mają zaliczony stopień PT3 i prawo do startu w PT2 oraz PT3.
Zdobyte stopnie weryfikowane są na podstawie wpisów w książeczce startowej psa względnie
przedstawionych oryginałów kart ocen.

W razie wątpliwości wyniki danego psa mogą być sprawdzone w oryginałach protokółów w GKSP.
Psy w wyszkoleniem IPO mają prawo do startu w zawodach PT2 i PT3, jednak wcześniej muszą
uzyskać wymagane wyniki do startu (patrz j.w.).

V. Klasyfikacja indywidualna
O kolejności zawodników (uczestników) na danym egzaminie i zawodach decyduje łączna ilość
zdobytych punktów.
Jeżeli zawody odbywają się o jakiś tytuł, może on być przyznany wyłącznie zawodnikom, którzy
uzyskali ocenę pozytywną (dostateczną), niezależnie od uzyskanej lokaty.
Jeżeli wynik końcowy dwóch lub większej ilości psów jest jednakowy, kolejność należy ustalić
następująco:
? Dla egzaminów wyłącznie w posłuszeństwie (PT-1,2,3) i zawodów - o wyższej
lokacie rozstrzyga wyższy wynik w aportowaniu, jeżeli i te wyniki są jednakowe, rozstrzyga
wyższy wynik w chodzeniu przy nodze bez smyczy. Jeżeli i te rezultaty są jednakowe
należy przyznać wyższą lokatę młodszemu psu.
? Dla egzaminów, w których są konkurencje węchowe i posłuszeństwo (PTT-I i PTT-II)
- o wyższej lokacie decyduje wyższa ilość punktów w pracy węchowej łącznie. Jeżeli są one
jednakowe, decyduje wyższa ocena z aportowania. Jeżeli oba wyniki są jednakowe należy
przyznać lokatę ex aequo.
Medale:
Organizator zawodów i mistrzostw powinien obok dyplomów i kart ocen przygotować medale
wyróżniające przyznawane za pierwsze trzy miejsca indywidualne:
-„złoty” - za pierwsze miejsce, „srebrny” - za drugie miejsce, „brązowy” - za trzecie
miejsce
Warunkiem przyznania medalu jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej.

VI. Klasyfikacja drużynowa
Klasyfikację drużynową przeprowadza się na zawodach i mistrzostwach, o ile przewiduje to
program imprezy. Drużyny mogą zgłaszać wyłącznie Oddziały Związku.
Drużyna składa się co najmniej z trzech i co najwyżej pięciu zawodników. Na wynik drużyny składa
się suma punktów trzech najlepszych zawodników, którzy uzyskali pozytywny wynik.
Jeżeli rezultaty są jednakowe należy przyznać miejsce ex aequo.
Wszyscy zawodnicy w drużynie powinni otrzymać medale wyróżniające – „złote” za pierwsze
miejsce, „srebrne” - za drugie, „brązowe” - za trzecie.
Jeden przewodnik może w ramach drużyny prowadzić tylko jednego, wskazanego na odprawie
psa. Inne psy może prowadzić tylko w konkurencji indywidualnej.V. Klasyfikacja indywidualna
O kolejności zawodników (uczestników) na danym egzaminie i zawodach decyduje łączna ilość
zdobytych punktów.
Jeżeli zawody odbywają się o jakiś tytuł, może on być przyznany wyłącznie zawodnikom, którzy
uzyskali ocenę pozytywną (dostateczną), niezależnie od uzyskanej lokaty.
Jeżeli wynik końcowy dwóch lub większej ilości psów jest jednakowy, kolejność należy ustalić
następująco:
 • Dla egzaminów wyłącznie w posłuszeństwie (PT-1,2,3) i zawodów - o wyższej
  lokacie rozstrzyga wyższy wynik w aportowaniu, jeżeli i te wyniki są jednakowe, rozstrzyga
  wyższy wynik w chodzeniu przy nodze bez smyczy. Jeżeli i te rezultaty są jednakowe
  należy przyznać wyższą lokatę młodszemu psu.
 • Dla egzaminów, w których są konkurencje węchowe i posłuszeństwo (PTT-I i PTT-II)
  - o wyższej lokacie decyduje wyższa ilość punktów w pracy węchowej łącznie. Jeżeli są one
  jednakowe, decyduje wyższa ocena z aportowania. Jeżeli oba wyniki są jednakowe należy
  przyznać lokatę ex aequo.
Medale:
Organizator zawodów i mistrzostw powinien obok dyplomów i kart ocen przygotować medale
wyróżniające przyznawane za pierwsze trzy miejsca indywidualne:
-„złoty” - za pierwsze miejsce, „srebrny” - za drugie miejsce, „brązowy” - za trzecie
miejsce
Warunkiem przyznania medalu jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej.

VI. Klasyfikacja drużynowa
Klasyfikację drużynową przeprowadza się na zawodach i mistrzostwach, o ile przewiduje to
program imprezy. Drużyny mogą zgłaszać wyłącznie Oddziały Związku.
Drużyna składa się co najmniej z trzech i co najwyżej pięciu zawodników. Na wynik drużyny składa
się suma punktów trzech najlepszych zawodników, którzy uzyskali pozytywny wynik.
Jeżeli rezultaty są jednakowe należy przyznać miejsce ex aequo.
Wszyscy zawodnicy w drużynie powinni otrzymać medale wyróżniające – „złote” za pierwsze
miejsce, „srebrne” - za drugie, „brązowe” - za trzecie.
Jeden przewodnik może w ramach drużyny prowadzić tylko jednego, wskazanego na odprawie
psa. Inne psy może prowadzić tylko w konkurencji indywidualnej.

MariuszM2012-02-26 09:37:35

Komentarze