Pies Towarzyszący II Stopnia (PT-II)

1.Chodzenie przy nodze bez smyczy 30 pkt
Komendy: równaj, noga
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bezsmyczy około 45 kroków
na wyznaczonej trasie. Komendy można wydać przy ruszaniu i zwrotach. Po przejściu 15 kroków
przewodnik wykonuje zwrot w prawo, po przejściu następnych 15 kroków – zwrot w lewo, po
dalszych 15 krokach wykonuje w tył zwrot w jednej linii i zatrzymuje się, a pies siada. Tą samą
drogą przewodnik wraca z psem niezbyt szybkim biegiem do miejsca startu, wykonując jak
poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do miejsca startu wykonuje w tył zwrot i zatrzymuje się,
a pies siada bez komendy.
Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec trzymając bark przy nodze przewodnika.
Przewodnik nie powinien zmieniać tempa marszu na prostych i przy zwrotach. Ręce powinny być
trzymane w sposób naturalny.
Zwroty w tył przewodnik wykonuje przez lewe ramie, który można wykonać:
a. z obejściem psa za przewodnikiem lub
b. z obróceniem się psa z przewodnikiem bez opuszczania miejsca przy lewej nodze.Obniżają ocenę: Wyprzedzanie, odsuwanie się na bok, zostawanie z tyłu, siadanie wolne lub z
ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc fizyczna, doping, brak uwagi we wszystkich rodzajach
ruchu (tempach) i zwrotach, presja wywierana na psa.

2. Przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt
Komendy: zostań, do mnie, noga
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 3
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w miejscu wskazanym przez sędziego. Na
polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej (można dać komendę zostań) i
odchodzi od niego na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca w stronę psa. Na polecenie
sędziego przewodnik przywołuje psa komendą i/lub znakiem optycznym. Pies powinien jak
najszybciej, najkrótszą drogą przybiec i usiąść blisko przed nim, a na polecenie sędziego
przewodnik przywołuje psa do nogi, po czym pies powinien jak najszybciej usiąść przy lewej nodze
przewodnika.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Ocenę obniżają: wolny bieg, siadanie niedokładneniedokładne, wolne lub z ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc słowna fizyczna.
 
3. Aportowanie własnego koziołka drewnianego 30 pkt
Komendy: (aport, do mnie, daj, noga)
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 5
Przewodnik przynosi aport na początku ćwiczeń i odkłada go we wskazanym miejscu. W ćwiczeniu
3 udaje się po aport w sposób dowolny (z psem lub bez psa).Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w miejscu wskazanym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik rzuca aport na odległość około 10 kroków (7 m). Aportem jest
koziołek drewniany dostarczony przez przewodnika. Pies w czasie rzutu powinien spokojnie
siedzieć przy nodze przewodnika. Na polecenie sędziego przewodnik wysyła psa komendą do
przyniesienia. Pies powinien szybko, najkrótszą drogą pobiec po przedmiot, podnieść go i na
następną komendę do mnie szybko go przynieść. Komenda do powrotu może być wydana dopiero
po podjęciu przez psa przedmiotu.
Po powrocie z aportem pies powinien usiąść bezpośrednio przed przewodnikiem, na komendę daj
oddać aport, następnie na komendę noga usiąść przy nodze przewodnika.
Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce opuszczonej w
dół.
Obniżają ocenę: Powolny bieg, błędy w podjęciu aportu, wolny powrót, upuszczenie aportu
podczas przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, trzymanie aportu nie w środku,
zerwanie się psa po aport zanim przewodnik wyda komendę, błędy w siadaniu przed
przewodnikiem lub przy nodze i zakończeniu ćwiczeń.
Za podjęcie aportu i nie przyniesienie go do przewodnika na co najmniej 2 kroki należy przyznać 0
punktów.
 
4. Skok przez przeszkodę 20 pkt
Komendy: przeszkoda x2, noga,
Komenda słowna przeszkoda może być powiązana z krótkim gestem.
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 5
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w odległości 3 m przed przeszkodą po stronie
wskazanej przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik wysyła psa komendą do skoku sam pozostając w miejscu
rozpoczęcia ćwiczenia. Gdy pies przeskoczy „tam”, przewodnik może dać komendę do skokupowrotnego i następną komendą przywołuje psa komendą - noga na co pies powraca do
przewodnika i siada bezpośrednio przy nodze.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
O wysokości przeszkody – płotka decyduje sędzia - wybiera ją indywidualnie dla każdego psa
spośród 3 wysokości – 30, 50, 70 cm (wysokość najbardziej zbliżona do wysokości psa w kłębie).
Szerokość płotka min. 90 cm, maksimum 150 cm.
Wykonanie skoku tylko „tam”: ocena niedostateczna. Muśnięcie przeszkody każdorazowo 1 pkt
minus, oparcie o przeszkodę każdorazowo 2 pkt minus. Niewykonanie skoku „tam” - należy
przyznać 0 pkt. Inne błędy; obniżenia oceny w/g uznania sędziego.
 
5. Zmiany pozycji stój/siad/waruj 30 pkt
Komendy: zostań, siad, waruj, stój
Komendy słowne do zmiany pozycji na odległość mogą być powiązane z krótkim gestem.
Ilość dozwolonych komend dodatkowych dla każdej pozycji:2
Sędzia ustala dla całego egzaminu jednakową kolejność zmian pozycji – łącznie 3 zmiany.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem ćwiczenia przewodnik może poprosić sędziego o
przypomnienie kolejności zmian pozycji.
Zmiany pozycji pies wykonuje przy znaczniku, względem którego nie powinien w trakcie
wykonywania zmian pozycji przesunąć się więcej niż o 2 swoje długości.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Przewodnik może dać komendę zostań i odchodzi od psa na 10 kroków. Po zatrzymaniu odwraca
się do psa. Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendy do przyjęcia odpowiednich
pozycji. Po zakończeniu zmian pozycji przewodnik wraca do psa i staje po jego prawej stronie.
Jeżeli pies jest w pozycji innej niż siad, na polecenie sędziego przewodnik daje komendę siad.
Jeśli pies nie przyjmie zadanej pozycji po wydaniu 2 dodatkowych komend przewodnik wraca do
psa i daje komendę żeby uzyskać żądaną pozycję, po czym odchodzi i kontynuuje ćwiczenie Jeślipies przyjmie żądaną pozycję po dojściu przewodnika, traci punkty wyłącznie za nie zaliczenie tej
pozycji (10 pkt), jeśli nie przyjmie żądanej pozycji – ocena ogólna: 0 pkt.
Ocenę obniżają: Samowolna zmiana pozycji, opieszałe wykonanie ćwiczenia. Za nie wykonany
element ćwiczenia odlicza się 10 pkt. Jeżeli pies przesunie się o więcej jak 2 swoje długości
niezależnie od kierunku można przyznać maks. ocenę niedostateczną – 20,5 pkt.
 
6. Stój w marszu i powrót do psa 15 pkt
Komendy: noga, stój
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy. Po przejściu ok.
10 kroków przewodnik daje psu komendę stój i sam kontynuuje marsz. Pies powinien niezwłocznie
zatrzymać się w pozycji stojącej, przy czym przewodnik nie może zmienić tempa marszu ani
obejrzeć się. Po odejściu na odległość 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na
znak sędziego przewodnik powraca do psa i staje po jego prawej stronie. Podejście do psa jest
dowolne. Pies nie dostaje komendy siad.
Obniżają ocenę: Pomoc przewodnika, dodatkowe komendy, wykonanie przez psa kilku kroków po
usłyszeniu komendy a przed zatrzymaniem się przewodnika. Jeżeli pies przyjmie inną pozycję niż
„stój”; przewodnik obejrzy się odchodząc, można przyznać maks. ocenę niedostateczną – 10 pkt.
Jeżeli pies nie został, przewodnik wraca do punktu wyjścia i rozpoczyna następne ćwiczenie.
 
7. Siad w marszu i powrót do psa 15 pkt
Komendy: równaj, siad
Przewodnik rozpoczyna ćwiczenie bezpośredniopo zakończeniu ćwiczenia poprzedniego stojąc po
prawej stronie stojącego psa.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy. Po przejściu ok.
10 kroków przewodnik daje psu komendę siad i sam kontynuuje marsz. Pies powinien niezwłocznie
usiąść, przy czym przewodnik nie może zmienić tempa marszu ani obejrzeć się. Po odejściu na
odległość 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik
powraca do psa i staje po jego prawej stronie.
Ocenę obniżają: Pomoc przewodnika, dodatkowe komendy, powolne siadanie.
Jeżeli pies przyjmie inną pozycję niż „siad”, przewodnik obejrzy się odchodząc, można przyznać
ocenę niedostateczną - maks. 10 pkt.
Jeżeli pies nie został, przewodnik wraca do punktu wyjścia i rozpoczyna następne ćwiczenie.
 
8. Waruj w marszu i przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt
Komendy: noga, waruj, do mnie, noga
Przewodnik stoi po prawej stronie siedzącego psa (po zakończeniu poprzedniego ćwiczenia).
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze. Po przejściu ok. 10 kroków
przewodnik daje psu komendę waruj i sam kontynuuje marsz. Pies powinien niezwłocznie
zawarować, przy czym przewodnik nie może zmienić tempa marszu ani obejrzeć się. Po odejściu
na odległość 20 kroków przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na znak sędziego
przewodnik przywołuje psa komendą do mnie, na co pies szybko w linii prostej powraca i siada
przed przewodnikiem, który następnie na polecenie sędziego przywołuje psa do nogi.Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Ocenę obniżają: Pomoc przewodnika, dodatkowe komendy, powolne wykonywanie ćwiczeń.
Jeżeli pies przyjmie inną pozycję niż „waruj”, lub przewodnik obejrzy się odchodząc, należy
przyznać maks. ocenę niedostateczną – 13,5 pkt.
 
9. Pozostawanie w pozycji siad 10 pkt
Komendy: zostań
Dozwolona 1 komenda dodatkowa do zostania.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na polecenie sędziego przewodnik udaje się z psem na wyznaczone miejsce, zatrzymuje się na co
pies powinien niezwłocznie usiąść i odchodzi na odległość 20 kroków [może dać komendę zostań
], po czym zatrzymuje się pozostając tyłem do psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu, nie może
wpływać na psa gestami ani słowami, nie wolno mu odwrócić głowy ani podchodzić do psa. Przy
psie nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa i
staje z jego prawej strony. Sędzia daje sygnał do powrotu, gdy drugi ćwiczący na placu pies
skończy ćwiczenie nr 3 (aportowanie).
Sposób dojścia do zostającego psa jest dowolny.
Ocenę obniżają: doping do zostawania i inne w/g uznania sędziego.
Ocena niedostateczna (maks. 6,5 pkt): a) pies zmieni pozycję; b) opuści miejsce zostawania o
więcej jak 2 swoje długości w trakcie podchodzenia przewodnika.
„0” pkt -Jeżeli pies oddali się na odległość większą niż 2 swoje długości przed zakończeniem
ćwiczenia nr 3 przez innego psa..
 
10. Pozostawanie w pozycji waruj 10 pkt
Komendy: waruj, zostań, siad
Dozwolona 1 komenda dodatkowa do zostania
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendęwaruj i odchodzi od psa [może dać komendę
zostań ] na odległość 20 kroków, po czym zatrzymuje się pozostając tyłem do psa. Przewodnik
powinien stać bez ruchu, nie może wpływać na psa gestami ani słowami, nie wolno mu odwrócić
głowy ani podchodzić do psa. Przy zostającym psie nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów.
Na polecenie, które sędzia daje gdy drugi ćwiczący na placu pies skończy ćwiczenie nr 8 (waruj z
marszu), przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i na polecenie sędziego daje
komendę by pies usiadł.
Sposób dojścia do zostającego psa jest dowolny.
Ocenę obniżają: doping do zostawania, i inne wg uznania sędziego.
Ocena niedostateczna: - pies opuści miejsce zostawania o więcej jak 2 swoje długości po
zakończeniu ćw. nr 6 (stój w marszu) przez drugiego psa; zmieni pozycję.
„0” pkt – Jeżeli pies oddali się na odległość większą niż 2 swoje długości przed zakończeniem ćw.
nr 6 (stój w marszu) przez drugiego psa.
MariuszM2012-02-26 15:33:01

Komentarze