Pies Towarzyszący III Stopnia (PT-III)

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 20 pkt
2. Przywołanie z zatrzymaniem waruj 20 pkt
3. Aportowanie koziołka obcego 15 pkt4. Aportowanie koziołka obcego przez przeszkodę 15 pkt
5. Rozpoznanie i przyniesienie własnego koziołka 20 pkt
6. Zmiany pozycji stój / siad / waruj 30 pkt
7. Stój, siad, waruj z marszu 30 pkt
8. Wysyłanie naprzód z warowaniem 20 pkt
9. Szczekanie na komendę 10 pkt
10. Pozostawanie w pozycji siad (2 min.) 10 pkt
11. Pozostawanie w pozycji waruj (4 min.) 10 pkt
razem 200 pkt
 
1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 20 pkt
Komendy: noga
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy około 45 kroków
na wyznaczonej trasie. Komendę noga można wydać tylko przy ruszaniu. Po przejściu 15 kroków
przewodnik wykonuje zwrot w prawo lub w lewo. Kierunek pierwszego zwrotu określa sędzia dla
całych zawodów. Następny zwrot przewodnik wykonuje znów po 15 krokach, w odwrotnym
kierunku, a po dalszych 15 krokach zwrot w tył w jednej linii i zatrzymuje się, a pies siada (bez
komendy). Na polecenie sędziego przewodnik wraca tą samą drogą z psem niezbyt szybkim
biegiem do miejsca startu, wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do miejsca
startu przewodnik wykonuje w tył zwrot, zatrzymuje się, a pies siada bez komendy.
Następnie na znak sędziego przewodnik z psem przechodzą dwukrotnie przez grupę 3 – 5 wolno
poruszających się po okręgu osób. Przewodnik musi obejść jedną osobę z prawej i jedną z lewej
strony wykonując „ósemkę”, następnie zatrzymać się w środku grupy jeden raz, a pies powinien
bez komendy usiąść przy nodze.
Następnie przewodnik z psem wychodzi z grupy i wraca do miejsca startu.
Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec trzymając bark przy nodze przewodnika.
Przewodnik nie powinien zmieniać tempa marszu na prostych i przy zwrotach. Ręce powinny być
trzymane w sposób naturalny.
Zwroty w tył przewodnik wykonuje dowolnie przez prawe lub lewe ramię w jednej linii, zawsze w
jeden sposób zgłoszony sędziemu przed ćwiczeniem. Zwrot przez lewe ramię przewodnik może
wykonać:
a. z obejściem psa za przewodnikiem lub
b. z obróceniem się psa z przewodnikiem bez opuszczania miejsca przy lewej nodze.
Obniżają ocenę: wyprzedzanie, odsuwanie się na bok, zostawanie z tyłu, siadanie wolne lub z
ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc fizyczna, brak uwagi we wszystkich rodzajach ruchu
(tempach) i zwrotach, presja wywierana na psa. Ugryzienie człowieka przy przechodzeniu przez
grupę lub ucieczka przed grupą – dyskwalifikacja. Wykonanie zwrotu w tył niezgodnie z
wykonanym pierwszym, zgłoszonym sędziemu zwrotem – ocena maks. niedostateczna.
 
2. Przywołanie z zatrzymaniem waruj 20 pkt
Komendy: zostań, noga, waruj, noga,
Ilość dozwolonych dodatkowych komend do warowania: 1
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w miejscu wskazanym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej (można dać komendę
zostań) i odchodzi od niego na odległość 30 kroków, zatrzymuje się i odwraca w stronę psa. Na
polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa komendą słowną lub znakiem optycznym. Pies
powinien jak najszybciej, najkrótszą drogą biec do przewodnika. Gdy pies przebiegnie połowę
dystansu (w okolicach znacznika niewidocznego dla psa) przewodnik daje komendę waruj, która
może być połączona z krótkim gestem. Pies powinien niezwłocznie zawarować. Następnie, na
polecenie sędziego przewodnik przywołuje psa komendą noga. Pies powinien jak najszybciej,
najkrótszą drogą przybiec do nogi przewodnika i usiąść przy lewej nodze przewodnika.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Regulamin Egz–Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia (2010)
15/18
Obniżają ocenę: Wolny bieg, siadanie i warowanie niedokładne, wolne lub z ociąganiem,
dodatkowe komendy, powolne przyjęcie pozycji waruj, pomoc komendami lub fizyczna. Nie
przyjęcie pozycji waruj, lub przyjęcie jej na dystansie większym niż 3 długości psa: ocena
niedostateczna (maks. 13,5 pkt). Nie przyjęcie pozycji waruj po 1 dodatkowej komendzie należy
przyznać „0” pkt.
 
3. Aportowanie koziołka obcego 15 pkt
Komendy: (aport, do mnie, daj, noga)
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Przed rozpoczęciem ćwiczenia przewodnik idzie po przygotowany przez organizatora aport,
dowolnie, sam lub z psem.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w miejscu wskazanym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik rzuca aport na odległość około 10 kroków (7 m). Aportem jest
koziołek drewniany wybrany przez przewodnika spośród koziołków o wagach ok. 650 g, 450 g, 200
g dostarczonych przez organizatora. Pies w czasie rzutu powinien spokojnie siedzieć przy nodze
przewodnika. Na polecenie sędziego przewodnik wysyła psa komendą do przyniesienia. Pies
powinien szybko, najkrótszą drogą pobiec po przedmiot, podnieść go i na następną komendę do
mnie również najkrótszą drogą, szybko go przynieść. Komenda do powrotu może być wydana
dopiero po podjęciu przez psa przedmiotu.
Po powrocie z aportem pies musi przybiec jak najkrótszą droga do przewodnika i usiąść
bezpośrednio przed nim, na komendę daj oddać aport, następnie na komendę noga usiąść przy
nodze przewodnika.
Przewodnik może dać psu komendę daj po 2-3 sekundach od chwili, gdy pies usiądzie z aportem.
Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce opuszczonej w
dół.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Obniżają ocenę: Powolny bieg, błędy w podjęciu, wolny powrót, upuszczenie aportu podczas
przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, nie trzymanie aportu za środek, zerwanie
się psa po aport zanim przewodnik wyda komendę, błędy w siadaniu przed przewodnikiem i
zakończeniu ćwiczeń. Za podjęcie aportu i nie przyniesienie go do przewodnika na co najmniej 1
krok (ok. 70 cm) należy przyznać 0 punktów.
 
4. Aportowanie koziołka obcego przez przeszkodę 15 pkt
Komendy: (przeszkoda, aport, przeszkoda, do mnie, daj, noga)
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w odległości 3 m przed przeszkodą po stronie
wskazanej przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik rzuca aport na odległość około 10 kroków tak, by aport znalazł
się po drugiej stronie przeszkody. Rzut nie może być powtórzony.
Następnie, na polecenie sędziego przewodnik wysyła psa komendą do skoku przez przeszkodę
sam pozostając w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia.
Pies w czasie rzutu powinien spokojnie siedzieć przy nodze przewodnika, a na komendę do skoku
swobodnie przeskoczyć przez przeszkodę. Komenda do skoku przez przeszkodę może być
wydana, gdy koziołek nieruchomo leży na ziemi.
Komenda aport może być wydana najpóźniej do zakończenia skoku. Pies po przeskoczeniu
powinien szybko, najkrótszą drogą, pobiec po koziołek i podjąć go.Następnie można przywołać psa
komendą do mnie na co pies powraca do przewodnika skacząc powtórnie, siada przed
przewodnikiem, a na komendę daj wydaną po 2-3 sekundach oddaje aport, następnie na komendę
noga siada przy nodze przewodnika.
Komenda przywołująca może być połączona z komendą do przeskoku powrotnego i może być
wydana dopiero, gdy pies trzyma aport.
Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać go w prawej ręce opuszczonej w dół.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.Aportem jest koziołek drewniany wybrany przez przewodnika spośród koziołków o wagach ok. 650
g, 450 g, 200 g dostarczonych przez organizatora
O wysokości przeszkody – płotka decyduje sędzia - wybiera ją indywidualnie dla każdego psa
spośród 3 wysokości – 30, 50, 70 cm (najbardziej zbliżoną do wysokości psa w kłębie).
Szerokość płotka min. 90 cm, maksimum 150 cm.
Ocenę obniżają: Powolny bieg, błędy w podjęciu, wolny powrót, upuszczenie aport podczas
przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, nie trzymanie aportu w środku, zerwanie
się psa po aport zanim przewodnik wyda komendę, błędy w siadaniu przy nodze lub przed
przewodnikiem i zakończeniu ćwiczeń.
0 pkt przyznaje się za podjęcie aportu i nie przyniesienie go do przewodnika na odl. 1 kroku (ok. 70
cm) i za danie komendy do przyniesienia po skoku.
Ocenę niedostateczną ( maks. 10 pkt) przyznaje się za: - pokonanie przeszkody w jedną stronę i
przyniesienie aportu; - pokonanie przeszkody w obie strony bez przyniesienia aportu; za zmianę
pozycji przewodnika po daniu pierwszej komendy do skoku.
Za muśnięcie przeszkody przy skoku obniża się ocenę o 1 pkt. za każdym razem, za oparcie przy
przeskoku każdorazowo 2 pkt.
 
5. Rozpoznanie i przyniesienie własnego koziołka 20 pkt
Komendy: zostań, szukaj lub aport, do mnie, daj, noga.
Ilość dozwolonych dodatkowych komend: 3
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej, w odległości 10 krokow od miejsca gdzie
uprzednio rozłożono 5 – 7 „koziołków” wzdłuż kierunku wybiegania psa lub w linii poprzecznej.
Sposób rozłożenia aportów ustala sędzia każdorazowo dla danej imprezy.
Na polecenie sędziego przewodnik zostawia psa w pozycji siedzącej, przodem do aportów
(dozwolone wydanie komendy zostań) i kładzie własny „koziołek” między już rozłożone. Następnie
przewodnik wraca do psa.
Następnie na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendę do szukania wysyłającą psa wkierunku przedmiotów (nie można wskazać kierunku ręką, ani dać ręki do nawęszenia). Pies
powinien na komendę pobiec do leżących przedmiotów, obwąchać je, a po samodzielnym
rozpoznaniu podnieść i przynieść własny „koziołek”. Komenda do powrotu psa może być wydana
dopiero po podjęciu przez psa przedmiotu. Maksymalny czas wykonywania ćwiczenia – 30 sek. od
dania komendy aport.
Po powrocie z aportem pies powinien usiąść bezpośrednio przed przewodnikiem, na komendę daj
oddać aport, następnie na komendę noga usiąść przy nodze przewodnika.
Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce opuszczonej w
dół.
Przyjście do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
a. obchodząc przewodnika naokoło,
b. obracając się przed przewodnikiem i bezpośrednio siadając przy nodze.
Podjęcie obcego aportu, odłożenie go i przyniesienie właściwego maks. ocena dobra. Podjęcie
kilku obcych aportów, odłożenie ich i przyniesienie właściwego – ocena maks. niedostateczna
Gdy pies wyjął swój aport z szeregu, lecz nie przyniósł go – ocena niedostateczna (0-13,5 pkt)
Ocenę obniżają: powolne wykonanie ćwiczenia, błędy w podjęciu własnego aportu, wolny powrót,
upuszczenie aportu podczas przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, trzymanie
aportu nie w środku, błędy w siadaniu przed przewodnikiem lub przy nodze i zakończeniu ćwiczeń.
Jeżeli przewodnik zmieni miejsce stania w czasie wykonywania ćwiczenia – ocena maks.
niedostateczna.
 
6. Zmiany pozycji stój/siad/waruj (3x10 pkt) 30 pkt
Komendy: zostań, stój ,siad, waruj
Ilość dozwolonych komend dodatkowych dla każdej pozycji: 1
Komendy do zmiany pozycji na odległość mogą być słowne lub krótkimi gestami
Sędzia ustala dla całego egzaminu jednakową kolejność zmian pozycji łącznie 3 zmiany.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem ćwiczenia przewodnik może poprosić sędziego o
przypomnienie kolejności zmian pozycji.Zmiany pozycji pies wykonuje przy znaczniku, względem którego nie powinien w trakcie
wykonywania zmian pozycji przesunąć się więcej niż o jedną swoją długość.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Przewodnik może dać komendę zostań i odchodzi od psa na 20 kroków. Po zatrzymaniu odwraca
się do psa. Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendy do przyjęcia odpowiednich
pozycji (w ustalonej kolejności). Po zakończeniu zmian pozycji przewodnik wraca do psa i staje po
jego prawej stronie. Jeżeli pies jest w pozycji innej niż siad, na polecenie sędziego po 2-3
sekundach przewodnik daje komendę siad. Dojście do psa jest dowolne.
Ocenę obniżają: samowolna zmiana pozycji, opieszałe wykonanie ćwiczenia.. Za nie wykonany
element ćwiczenia odlicza się 10 pkt Jeśli pies nie przyjmie zadanej pozycji po wydaniu 1
dodatkowej komendy przewodnik wraca do psa i daje komendę żeby uzyskać żądaną pozycję, po
czym oddala się i kontynuuje ćwiczenie. Jeśli pies przyjmie żądaną pozycję po powrocie
przewodnika, traci punkty wyłącznie za nie zaliczenie tej pozycji (10 pkt), jeśli nie przyjmie żadnej
pozycji – ocena 0 pkt. Przesunięcie się psa o więcej jak 1 swoją długość niezależnie od kierunku
ocena maks. niedostateczna – 20,5 pkt.
 
7. Stój, siad, waruj z marszu 30 pkt
Komendy: równaj, stój, siad, waruj, noga
Ilość dozwolonych dodatkowych komend: 0
Sędzia ustala na początku zawodów jednakową kolejność wykonywania ćwiczeń stój, siad, waruj.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze w linii prostej. Po przejściu
ok. 10 kroków przewodnik daje psu pierwszą ustaloną komendę i sam kontynuuje marsz bez
zatrzymywania się, zmiany tempa i oglądania się na psa. Pies powinien niezwłocznie przyjąć
wskazaną pozycję. Po odejściu na odległość 10 kroków przewodnik nie odwracając się do psa daje
psu komendę do noga, na co pies powinien jak najszybciej najkrótszą drogą podbiec do
przewodnika i rozpocząć marsz przy nodze. Gdy pies dobiegnie do przewodnika, kolejne ćwiczenia
wykonuje się w taki sam sposób, bez zatrzymywania się. Ćwiczenie kończy się zatrzymaniem
przewodnika i psa w postawie wyjściowej.
Ocenę obniżają: Pomoc przewodnika, opieszałewykonanie ćwiczenia, zmiana pozycji,
niedokładne podbieganie do nogi, samowolne podchodzenie do przewodnika. Za przyjęcie przez
psa innej pozycji niż wymagana, dodatkową komendę, obejrzenie się przewodnika odlicza się 5
pkt. (za każdy element ćwiczenia). Za nie zatrzymanie się psa odlicza się 10 pkt dla każdego
elementu.
 
8. Wysyłanie naprzód z warowaniem 20 pkt
Komendy: równaj, naprzód, waruj, siad
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Komenda słowna do wysyłania naprzód może być powiązana z gestem. Może to być jeden krótki
gest lub przewodnik może trzymać uniesioną rękę tak długo, aż pies się położy. Powtarzanie gestu
jest dodatkową komendą.
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na znak sędziego przewodnik rozpoczyna marsz z psem przy nodze, bez smyczy, w
wyznaczonym kierunku w linii prostej. Po 10 krokach przewodnik daje psu komendę do
wybiegnięcia naprzód i zatrzymuje się. Pies musi oddalić się linii prostej, bez ociągania, w szybkim
tempie na odległość około 30 kroków. Następnie przewodnik na znak sędziego daje komendę do
warowania, którą pies musi natychmiast wykonać. Pies może położyć się w dowolnym kierunku.
Na polecenie sędziego przewodnik udaje się do psa i staje po jego prawej stronie. Dojście do psa
jest dowolne. Na kolejne polecenie sędziego przewodnik daje komendę by pies usiadł.Ocenę obniżają: Błędy w wykonaniu, bieg przewodnika psem, nie zatrzymanie się przewodnika,
wolne wybieganie, wyraźne odchylenie kierunku na bok, za mała odległość, położenie się z
ociąganiem lub zbyt wczesne, bez komendy; niespokojne leżenie, przedwczesne wstanie w
końcówce ćwiczenia.
 
9. Szczekanie na komendę 10 pkt
Komendy: głos, waruj, siadIlość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej w miejscu wskazanym przez sędziego.
Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendę głos. Pies powinien natychmiast zaszczekać
więcej niż jeden raz, a następnie na komendę waruj wydaną przez przewodnika - zawarować. Na
znak sędziego przewodnik daje psu komendę siad, na co pies powinien niezwłocznie usiąść.
Ocenę obniża mało intensywne szczekanie psa, wolne warowanie, wolne siadanie, dodatkowe
komendy. Jeżeli pies nie zaszczeka po 2 dodatk. komendach – 0 pkt.
 
10. Pozostawanie w pozycji siad 10 pkt
Komendy: zostań
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na polecenie sędziego przewodnik udaje się z psem na wyznaczone miejsce, zatrzymuje się na co
pies powinien niezwłocznie usiąść. Przewodnik odchodzi (może dać komendę zostań) i nie
oglądając się odchodzi do przygotowanej kryjówki, w której jest dla psa niewidoczny. Przy psie nie
wolno zostawiać żadnych przedmiotów. Na polecenie sędziego po upływie 2 minut przewodnik
wraca do psa i staje z jego prawej strony. Czas liczy się od momentu zniknięcia przewodnika z
pola widzenia psa.
Sposób dojścia do zostającego psa jest dowolny.
Ocenę obniżają: Brak koncentracji w oczekiwaniu, niespokojne siedzenie. podejście psa do
nadchodzącego przewodnika.
Ocena niedostateczna (maks.6,5 pkt): a) pies zmieni pozycję, b) opuści miejsce zostawania o
więcej jak 1 swoją długość po zakończeniu ćw. nr 3 przez drugiego psa.
„0” pkt - Jeżeli pies oddali się na odległość większą niż 1 swoją długość przed zakończeniem
ćwiczenia nr 3 przez drugiego psa.
 
11. Pozostawanie w pozycji waruj 10 pkt
Komendy: waruj, zostań, siad
Ilość dozwolonych komend dodatkowych: 2
Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji wyjściowej.
Na polecenie sędziego przewodnik daje psu komendę waruj i nie oglądając się odchodzi (może
dać komendę zostań) do przygotowanej kryjówki, w której jest dla psa niewidoczny. Przy
zostającym psie nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów. Na polecenie sędziego po upływie 4
minut przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i na następne polecenie sędziego daje
komendę by pies usiadł. Czas liczy się od momentu zniknięcia przewodnika z pola widzenia psa.
Sposób dojścia przewodnika do zostającego psa jest dowolny.
Ocenę obniżają: Brak koncentracji w oczekiwaniu, niespokojne warowanie, przełożenie się z boku
na bok, podejście psa do nadchodzącego przewodnika jak i zmiana pozycji w trakcie
dochodzenia..
Ocena niedostateczna (maks. 6,5 pkt): a) gdy pies zmieni pozycję; b) opuści miejsce zostawania owięcej jak 1 swoją długość po zakończeniu ćw. nr 9 przez drugiego psa.
„0” pkt - Jeżeli pies oddali się na odległość większą niż 1 długość psa przed zakończeniem
ćwiczenia nr 7 przez innego psa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejszy regulamin przyjęty został w dniu 5.06.2009 r. przez Zarząd Główny do stosowania w Związku Kynologicznym w Polsce od 1.01.2010 r
MariuszM2012-02-26 15:33:33

Komentarze