Egzaminy i zawody Obedience - zasady ogólne

I. Postanowienia ogólne
W egzaminach - zawodach Obedience według regulaminu polskiego mogą brać udział wszystkie psy zarówno z rodowodami jak i nierasowe, bez warunków dodatkowych, zgodnie z obowiązująca w Związku ogólną zasadą o przyjmowaniu psów na szkolenie i egzaminy. Na zawodach międzynarodowych obowiązuje regulamin konkurencji Obedience FCI. Suki mające cieczkę występują na końcu. Konkursy Obedience nie dają prawa do wystawiania psa w klasie użytkowej.
Właścicielami startujących psów i ich przewodnikami na każdej imprezie mogą być wyłącznie aktualni członkowie Związku. Startujący muszą mieć książeczki startowe (książeczki wyszkolenia psa).
Przebieg merytoryczny egzaminu określa sędzia, który jest za to odpowiedzialny. Decyzja sędziego są niepodważalne i ostateczne.

II. Punktacja i ocena
Współczynnik trudności:
Najmniejszą jednostką punktacji jest 0,5 punktu. Każde ćwiczenie jest oceniane przez sędziego w skali 0-5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5;...10pkt.
Sędzia przyznaje punkty za ćwiczenie, sekretarz notuje je i otrzymany wynik mnoży przez współczynnik trudności, co daje wynik ostateczny. Np. w ćwiczeniu o wsp. trudności 3 pies uzyskał od sędziego 7,5 pkt, czyli za ćwiczenie otrzymuje: 7.5 x 3 = 22.5 punktu.
Pozwala to oceniać wszystkie ćwiczenia w ten sam sposób, a wynik punktowy zależy od trudności określanej mnożnikiem. Ocena niedostateczna to 0 - 5,0 pkt, 0 pkt jest za całkowite niewykonanie podstawowych elementów ćwiczenia, co ujęte jest w opisach ćwiczeń.

Oceny :
Oceny za całość występu jak i za poszczególne ćwiczenia mają odzwierciedlenie w ilości uzyskanych punktów i kształtują się następująco: ocena doskonała 80,0 - 100% punktów możliwych do zdobycia, ocena bardzo dobra: 70,0 - 79,5 % pkt, ocena dobra 60,0 - 69,5 % pkt, ocena dostateczna 50,5 - 59,5 % pkt.

Książeczki startowe :
Każdy startujący obowiązany jest mieć książeczkę startową, którą wykupuje się w oddziale macierzystym, gdzie jest prowadzona ewidencja wydanych książeczek. Książeczka jest uzupełnieniem rodowodu i może być wydana jedna dla jednego psa. Książeczkę
startową oddaje się kierownikowi egzaminu w momencie zgłaszania się na imprezę, a odbiera na zakończenie z wpisem uzyskanego wyniku i podpisem sędziego. Jest to obowiązek zarówno dla uczestników jak i organizatorów

Klasy :
Egzaminy - zawody przeprowadzane są w klasach o rosnącym stopniu trudności i wymagań. Klasy objęte regulaminem krajowym :
klasa 0, kl. 1, kl. 2, oraz klasa wg regulaminu międzynarodowego FCI określana jako "klasa 3".

Starty trzeba rozpoczynać od klasy 0, awans - (prawo startu) do klasy 1 daje uzyskanie jednej oceny doskonałej w kl. 0; awans do klasy 2 i 3 daje uzyskanie 2 ocen doskonałych, od 2 różnych sędziów w klasach o stopień niższych. Możliwość awansu dotyczy tylko tego samego psa z tym samym przewodnikiem. Nie wolno startować w 2 klasach jednego dnia. Ilość startów w klasie, do której ma się uprawnienia jest nieograniczona. Jeżeli jednak przewodnik z psem po zdobyciu uprawnień wystartuje choćby raz w klasie wyższej i uzyska ocenę doskonałą, nie ma możliwości powrotu do startów w klasie niższej.

Kary
Obniżenia oceny dokonywane są przez sędziego na podstawie zaleceń regulaminu i w innych przypadkach według własnej opinii.

Poza obniżeniami oceny w trakcie ćwiczeń sędzia stosuje kary za niewłaściwe zachowanie psa lub przewodnika. W łagodniejszym przypadku sędzia udziela ostrzeżenia sygnalizowanego żółtą kartką, co uwzględniane jest też w ocenie punktowej. Ostrzeżenie może być udzielone przez sędziego danemu zawodnikowi tylko raz, drugi taki przypadek powoduje już dyskwalifikację sygnalizowaną czerwoną kartką. Dyskwalifikacja oznacza przerwanie ćwiczenia i usunięcie zawodnika z ringu. Wszystkie dotychczas uzyskane punkty zostają anulowane, a fakt dyskwalifikacji odnotowywany jest w książeczce startowej.

  • Sędzia może przerwać wykonywanie programu, gdy pies jest w złej formie fizycznej, bezustannie szczeka lub jest całkowicie poza kontrolą przewodnika.
  • Dyskwalifikacja następuje w wyniku wejścia nie wezwanego zawodnika na plac ćwiczeń w dniu zawodów np. w celu treningu, stosowania dopingu i niewłaściwego traktowania psa, a także niesportowe zachowanie przewodnika.
  • Dyskwalifikację powodują również: agresja wobec ludzi lub psów, nie powrócenie do przewodnika po wyłamaniu się na ringu i po trzykrotnym przywołaniu, a także samowolne opuszczenie terenu ringu poza przypadkiem, gdy pies podąża za przewodnikiem w ćwiczeniu „zostawanie” w kl. 1 i 2, gdy ten opuszcza ring.
  • Dyskwalifikację powodują również: agresja wobec ludzi lub psów, nie powrócenie do przewodnika po wyłamaniu się na ringu i po trzykrotnym przywołaniu, a także samowolne opuszczenie terenu ringu poza przypadkiem, gdy pies podąża za przewodnikiem w ćwiczeniu „zostawanie” w kl. 1 i 2, gdy ten opuszcza ring.
  • Załatwianie przez psa potrzeb fizjologicznych na ringu : 40 pkt karnych ogólnie i nie zaliczenie wykonywanego ćwiczenia.Regulamin egzaminów – zawodów OBEDIENCE 3
III. Organizacja zawodów
WYMOGI TECHNICZNE
Aby przeprowadzić zawody w Obedience, organizatorzy muszą zapewnić:
- ogrodzony teren o wymiarach co najmniej 20 m x 30 m (lepiej 25 m x 40 m), nie zagrażający bezpieczeństwu psów. Przed zawodami teren musi zostać oficjalnie przyjęty przez sędziego;
- personel pomocniczy: komisarza ringu (zaakceptowanego przez sędziego) oraz sekretarza;
- przeszkodę – płotek pełny o wysokości maksymalnej 0,70 m, z możliwością regulacji wysokości, co 10 cm;
- odpowiednie tablice i pachołki - (znaczniki punktów na placu) o wysokości ok. 15 cm.
- 3 komplety (po ok. 200 g , 300 g i 450 g w komplecie) koziołków do APORTOWANIA (2 kpl. do aportu kierunkowego w kl. 2 i jeden
do aportu przez przeszkodę i jeden metalowy dla klasy 3 - międzynarodowej;
- drewienka dodatkowe do WYSZUKIWANIA, nienumerowane, o przekroju okrągłym lub prostokątnym, o wymiarach 10 cm x 2 cm x 2
cm, w ilości wystarczającej do wymienienia drewienek dotkniętych przez psy; szczypce do drewienek lub t.p.
- drewienka do WYSZUKIWANIA, numerowane, zamknięte w kopertach, o przekroju okrągłym lub prostokątnym, o wymiarach 10 cm x 2 cm x 2 cm, w ilości równej liczbie zawodników;
- rysunki 3 pozycji psa WARUJ, SIAD, STÓJ, narysowane na planszach na trójkącie dającym się obracać.
– tablice z punktami przyznawanymi przez sędziego, oraz karty żółte do udzielania ostrzeżeń i czerwone do zasygnalizowania dyskwalifikacji

OBOWIĄZKI osób obsługujących egzamin
1. Komisarz ringu przekazuje przewodnikowi wszystkie polecenia sędziego, umieszcza przedmioty w miejscach wskazanych przez sędziego, nadzoruje prawidłowy przebieg ćwiczeń informując sędziego o wszelkich nieprawidłowościach.
2. Sekretarz notuje oceny i uwagi sędziego i podlicza punktację.
3.Kierownik egzaminu odpowiada za prawidłową organizację, zgodną z obowiązującymi regulaminami i zasadami.

IV. ZASADY OGÓLNE
Przewodnik jest zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń sędziego. Polecenia sędziego oraz wszystkie polecenia dotyczące przebiegu ćwiczeń przekazywane są przez komisarza ringu. Tym niemniej przewodnik całkowicie odpowiada za swojego psa i dostosowuje się do poleceń na własne ryzyko.
Przewodnik wprowadza psa na plac ćwiczeń w klasie 2 bez smyczy a w kl. 0 i 1 na smyczy, którą odpina na znak sędziego, oddaje komisarzowi ringu i odbiera po zakończeniu programu, względnie przewiesza ją przez lewe ramię na prawo w dół, o ile będzie mu ona potrzebna przy jakimś ćwiczeniu (w kl. 0 i 1). Dozwolone są następujące rodzaje obroży: w klasie 0 - gładkie obroże skórzane, nylonowe, parciane lub łańcuszek w wyższych klasach tylko pojedynczy, luźny łańcuszek. Obroże typu kolczatka są zabronione.

Przewodnikowi nie wolno w żaden sposób nagrodzić psa podczas wykonywania ćwiczeń; posiadanie przy sobie zabawek lub smakołyków prowadzi do dyskwalifikacji. Dopuszczalne jest krótkie pogłaskanie lub pochwalenie psa, gdy sędzia zasygnalizuje zakończenie ćwiczenia. Karanie psa jest niedozwolone.

KOMENDAMI są krótkie słowa- polecenia, które muszą być stosowane zawsze takie same do analogicznych ćwiczeń. W opisach ćwiczeń podane są przykłady komend, które mogą mieć inne brzmienie. Przeciąganie słowa komendy traktowane jest jak komenda dodatkowa. Przewodnik może używać krótkich komend słownych lub krótkich gestów (znaków optycznych). Jeżeli opis ćwiczenia dopuszcza taką możliwość, można komendę słowną połączyć z krótkim gestem.
MariuszM2012-04-27 16:23:24

Komentarze