Obedience 0

I ZASADY UCZESTNICTWA, ORGANIZACJI I SĘDZIOWANIA

1. Uprawnienia do startu w klasach Obedience
W Polsce w próbach Obedience mogą brać udział wszystkie psy zarówno z rodowodami jak i nierasowe, bez warunków dodatkowych. Próby Obedience nie dają prawa do wystawiania psa w klasie użytkowej. Minimalny wiek psa do startu w klasie 0 to ukończone 7 miesięcy. W Polsce obowiązują następujące klasy Obedience: 0 – niniejszy regulamin, 1, 2 i 3 – międzynarodowe zasady FCI. Do startu w klasie 1 dopuszcza jednokrotnie zaliczona na ocenę doskonałą klasa 0, do startu w klasie 2 dopuszcza jednokrotnie zaliczona na ocenę doskonałą klasa 1, do startu w klasie 3 dopuszcza jednokrotnie zaliczona na ocenę doskonałą klasa 2 Liczba startów w danej klasie po uzyskaniu oceny doskonałej – bez ograniczeń.

1.1. Książeczki startowe
Każdy startujący obowiązany jest mieć książeczkę startową, którą wykupuje się w oddziale macierzystym, gdzie jest prowadzona ewidencja wydanych książeczek. Książeczka jest uzupełnieniem rodowodu i może być wydana jedna dla jednego psa. Książeczkę startową oddaje się kierownikowi egzaminu w momencie zgłaszania się na imprezę, a odbiera na zakończenie z wpisem uzyskanego wyniku i podpisem sędziego. Jest to obowiązek zarówno dla uczestników jak i organizatorów.

1.2. Zdrowie
Psy ślepe, cierpiące na infekcje lub choroby zakaźne, mające tęgoryjce, świerzb lub inne pasożyty nie mogą brać udziału w próbach Obedience. Do udziału nie są dopuszczone również psy z naklejonymi plastrami (taśmą), szwami oraz bandażami.

1.3. Agresja
Psy agresywne nie mają wstępu na teren zawodów. Sędzia zdyskwalifikuje psa, który atakuje lub próbuje atakować człowieka lub innego psa. Zdarzenie to jest wpisywane do książeczki wyszkolenia psa.

1.4. Suki w cieczce i suki hodowlane
Suki w cieczce muszą startować na końcu. Muszą być trzymane poza miejscem, w którym odbywają się zawody i jego pobliskim otoczeniem dopóki wszystkie pozostałe psy nie zakończą ćwiczeń. Suki, które się oszczeniły mniej niż 8 tygodni przed dniem zawodów oraz suki, które mają się oszczenić w ciągu 4 tygodni od dnia zawodów należy wykluczyć z udziału w zawodach.
 
1.5. Psy wysterylizowane lub wykastrowane
Psy wysterylizowane lub wykastrowane są dopuszczone do zawodów.

1.6. Pozostałe zasady
Jeśli zawody Obedience organizowane są razem z wystawą psów, nie jest konieczne by pies był zgłoszony na wystawę psów.

2. Personel
Na zawody musi być zaproszony komisarz, sekretarz i kierownik egzaminu. Komisarz jest odpowiedzialny za ustalenia praktyczne dotyczące zawodów Obedience i musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Zaleca się aby komisarzem była osoba, która co najmniej raz startowała w klasie o 2. W przypadku niemożności zaangażowania takiej osoby, organizator powinien uzgodnić z sędzią kandydaturę komisarza. Komisarz przekazuje przewodnikowi wszystkie polecenia sędziego, umieszcza przedmioty w miejscach wskazanych przez sędziego, nadzoruje prawidłowy przebieg ćwiczeń informując sędziego o wszelkich nieprawidłowościach. Sekretarz notuje oceny i uwagi sędziego i podlicza punktację. Kierownik egzaminu odpowiada za prawidłową organizację, zgodną z obowiązującymi regulaminami i zasadami. Jeśli ćwiczenia podzielone są pomiędzy dwóch lub więcej sędziów, liczba komisarzy i sekretarzy powinna być równa liczbie sędziów tak, by każdy ring miał co najmniej jednego komisarza i sekretarza.

3. Zarządzanie zawodami
Zawodami Obedience zarządza główny sędzia oraz komisarz. Jeśli jest zaproszony więcej niż jeden sędzia, wówczas jeden spośród zaproszonych sędziów pełni rolę sędziego głównego, który jest przewodniczącym zespołu sędziów. W sytuacjach nie przewidzianych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje sędzia lub zespół sędziowski pod przewodnictwem sędziego głównego.

4. Obowiązki przewodnika i wyposażenie psa
Obowiązki przewodnika jako uczestnika zawodów zaczynają się gdy przewodnik wchodzi na teren zawodów i kończą się po ceremonii rozdania nagród. Przewodnik musi przestrzegać zasad i przekazywanych poleceń. Oczekuje się, że przewodnik będzie się poprawnie zachowywał i będzie odpowiednio ubrany.
Sędzia może zdyskwalifikować przewodnika z zawodów jeśli przewodnik nie stosuje się do reguł lub zachowuje się w niewłaściwy sposób. Decyzja sędziego jest ostateczna i nie może być kwestionowana przez zawodnika.
Przewodnik powinien zgłosić się na ring na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.
Karanie psa przez przewodnika jest zabronione.
Dozwolone są tylko zwykłe obroże. Zabronione są kolczatki, obroże elektryczne i inne urządzenia lub środki ograniczające takie jak kagańce. Te ograniczenia obowiązują od początku do końca zawodów. Kocyki, ubranka, uprzęże, ochraniacze przeciwdeszczowe, buty, skarpety, bandaże, taśmy itp. na psie są niedozwolone podczas wykonywania ćwiczeń. Przewodnik powinien mieć psa po lewej stronie podczas ćwiczeń i pomiędzy ćwiczeniami. Jeśli istnieje powód fizyczny lub niesprawność przewodnik może mieć psa po prawej stronie podczas ćwiczeń i pomiędzy ćwiczeniami. Zawodnik lub kierownik drużyny musi jednakże omówić tę sprawę z odpowiednim sędzią przed rozpoczęciem zawodów. Wszyscy sędziowie, których to dotyczy muszą zostać poinformowani i musi zostać uzgodniony wpływ tej sytuacji na oceny jeśli zawody ocenia kilku sędziów. Wyżej wymienione wyjątkowe ustawienie psa względem przewodnika należy uzasadnić i nie może ono przeszkadzać pozostałym psom i przewodnikom. Na przykład jeśli zawodnik porusza się na wózku inwalidzkim, powinien w ćwiczeniach grupowych być umieszczony na końcu szeregu tak, by nie przechodził obok innych psów oprócz swojego.

5. Zachowanie psa/dyskwalifikacja
Pies, który w dowolnej chwili podczas zawodów (przed lub po starcie) gryzie, próbuje gryźć, atakuje lub próbuje atakować ludzi lub inne psy, jest zdyskwalifikowany z zawodów. Taki pies traci wszystkie zdobyte punkty, nawet jeśli jego występ został już zakończony. Jeśli impreza jest dwudniowa, dyskwalifikacja dotyczy również drugiego dnia – pies nie może wystartować.
Taki incydent jest wpisywany do książeczki wyszkolenia psa.

6. Pozostałe przepisy
W czasie gdy ring jest przygotowywany do zawodów oraz po zakończeniu przygotowania ringu przewodnik nie może wejść z psem na ring dopóki upoważniona osoba (komisarz lub sędzia) nie wyrazi zgody.

II USTALENIA PRAKTYCZNE I WYPOSAŻENIE

1. Plan zawodów
Sędzia (sędzia główny, sędzia ringowy, przewodniczący zespołu sędziów) po konsultacjach z komitetem organizacyjnym ma prawo do decyzji w jakiej kolejności będą wykonywane ćwiczenia i jak będą zgrupowane. Kolejność ćwiczeń musi być taka sama dla wszystkich zawodników.

2. Wyposażenie
Organizator zawodów musi zapewnić
 • Teren o wymiarach co najmniej 20 m x 30 m (lepiej 25 m x 40 m), nie zagrażający bezpieczeństwu psów. Przed zawodami teren musi zostać oficjalnie przyjęty przez sędziego.
 • Tabliczki za pomocą których sędziowie przydzielają punkty, oraz karty żółte do udzielania ostrzeżeń i czerwone do zasygnalizowania dyskwalifikacji.
 • Przeszkodę o około 1 metrze szerokości i regulowanej co 10 cm wysokości od około 10 do 70 cm.
 • Wystarczającą liczbę markerów i pachołków do oznaczenia ważnych punktów: na przykład miejsc rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń jeśli jest to konieczne, oraz miejsc wykonywania ćwiczeń. Markery i pachołki muszą być takie by było je łatwo widać, wysokość pachołków powinna być odpowiednia.
III NAGRODY i AWANS DO KLASY 1
Ocena doskonała80-100 punktów80 % doskonała
Ocena bardzo dobra70 – poniżej 80 punktów70 % bardzo dobra
Ocena dobra60 – poniżej 70 punktów60 % dobra
Ocena dostateczna50 – poniżej 60 punktów50 % dostateczna
 
IV ĆWICZENIA I WSPÓŁCZYNNIKI KLASA 0     
ĆwiczenieWspółczynnik
Stosunek do otoczenia - socjalizacja1
Waruj/Siad przez 1 minutę1
Chodzenie przy nodze na smyczy1
Chodzenie przy nodze bez smyczy2
Przywołanie1
Aport2
Skok przez przeszkodę1
Zmiana pozycji1
 
 
A) Ogólne zasady wykonywania i oceny ćwiczeń
Wykonywanie ćwiczeń

 • Sędzia może wybrać w jakiej kolejności ćwiczenia będą wykonywane. Kolejność powinna być taka sama dla wszystkich zawodników.
 • Ćwiczenia zaczynają się i kończą w pozycji podstawowej. W pozycji podstawowej pies siedzi po lewej stronie przewodnika.
 • Każde ćwiczenie zaczyna się gdy przewodnik i pies znajdują się w pozycji podstawowej w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia i komisarz ogłosi „początek ćwiczenia”.
 • Przewodnik i pies powinni przyjąć pozycję podstawową w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia i być gotowi rozpocząć ćwiczenie w bardzo krótkim czasie.
 • Każde ćwiczenie kończy się gdy komisarz ogłosi „koniec ćwiczenia”.
 • W każdym z ćwiczeń komisarz daje przewodnikowi pozwolenia na wydanie psu komendy w każdej fazie ćwiczenia, nawet jeśli nie jest to dokładnie powiedziane w opisie ćwiczenia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy w opisie ćwiczenia powiedziano inaczej.
 • Przewodnik decyduje czy i kiedy wydać psu dodatkową komendę.
 • Komendy komisarza opisane w niniejszych zasadach są przykładowe. Ważne jest żeby komendy komisarza były jasne dla przewodnika.
 • Wskazywanie psu miejsca lub kierunku przed lub podczas ćwiczenia jest niedozwolone (poza sytuacjami dozwolonymi w opisie ćwiczenia). Takie działanie prowadzi do niezaliczenia ćwiczenia (0 pkt).
 • Pomiędzy ćwiczeniami pies powinien być po lewej stronie przewodnika. Pies nie musi być w pozycji podstawowej, ale powinien znajdować się obok przewodnika i być pod jego kontrolą. Jeśli z jakiegoś powodu przewodnik musi poczekać na rozpoczęcie następnego ćwiczenia, dozwolone jest zawarowanie psa, jednak pies nie powinien być przywoływany z tej pozycji w celu kontynuowania ćwiczeń.
 • Przewodnik powinien poruszać się normalnie, po liniach prostych. Nieokreślone lub niejednoznaczne ruchy, przesadne gesty, sygnały, posługiwanie się językiem ciała, nienaturalne ruchy kończyn są karane. Zwroty w prawo/lewo oraz w tył powinny być o 90 oraz 180 stopni, po zwrocie w tył przewodnik powinien powrócić wykorzystując poprzednią drogę (w przybliżeniu).
 • Przewodnik może wejść na ring z psem na smyczy. Podczas wykonywania ćwiczeń przewodnik musi trzymać smycz w miejscu niewidocznym dla psa lub może pozostawić ją na stoliku komisarza. Przewodnik może zapiąć psa na smycz w ćwiczeniu chodzenia przy nodze na smyczy oraz po zakończeniu ćwiczeń – gdy opuszcza ring.
 • Zabrania się posługiwania się w trakcie ćwiczeń lub pomiędzy ćwiczeniami jedzeniem lub przedmiotami służącymi do zabawy takimi jak piłki lub zabawki. Wyjątek stanowi ćwiczenia aportowania – przedmiot własny może być piłką lub zabawką, nie może być wypełniony jedzeniem. Jeśli sędzia zauważy, że przewodnik ma przy sobie lub używa jedzenia lub zabawek, przewodnik zostaje zdyskwalifikowany.
 • Przewodnikowi nie wolno dotykać psa lub zachęcać go w inny sposób podczas wykonywania ćwiczeń. Takie zachowanie spowoduje niezaliczenie ćwiczenia (0 pkt). Niewielkie zachęty są dopuszczalne po zakończeniu ćwiczenia.
  W przypadku nadmiernego zachęcania, entuzjastycznego pobudzania, zabawy, skakania w ramiona przewodnika, biegania naokoło nóg przewodnika etc., sędzia może ostrzec przewodnika. W przypadku drugiego takiego incydentu następuje dyskwalifikacja psa.
 • Sędzia ma prawo do przerwania ćwiczenia jeśli pies w oczywisty sposób okazuje niechęć lub niezdolność do wykonania tego ćwiczenia. W takim wypadku ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).
 • Sędzia ma prawo wykluczyć psa z dalszego udziału w zawodach jeśli pies nie funkcjonuje prawidłowo lub jeśli pies hałasuje poprzez ciągłe szczekanie lub skomlenie. W przypadku szczekania lub skomlenia sędzia może dać pierwsze ostrzeżenie. Jeśli zachowanie się powtarza sędzia dyskwalifikuje psa. To samo odnosi się do ciągłego hałasowania poprzez szczekanie lub skomlenie pomiędzy ćwiczeniami.
 • W ćwiczeniach przywołania i aportowania dozwolone jest aby pies przyszedł i usiadł przed przewodnikiem. Następnie na komendę przewodnika (którą przewodnik wydaje po uzyskaniu pozwolenia przez komisarza) pies musi szybko zająć pozycję przy nodze, obchodząc przewodnika bardzo blisko.
 • W ćwiczeniach polegających na aportowaniu oraz ćwiczeniach przywołania, sędzia nie musi wiedzieć czy zamiarem przewodnika jest przywołanie psa tak, by usiadł przed przewodnikiem, czy też bezpośrednio do nogi. Jeśli ćwiczenie zostało elegancko wykonane, sędzia przyznaje pełne punkty, niezależnie od tego jaki rodzaj wykończenia ćwiczenia był zamiarem przewodnika.
Komendy i sygnały optyczne:

 • W klasie 0 wszystkie komendy mogą być wydawane jednocześnie głosowo i optycznie. Sygnały optyczne powinny być krótkie, nie powinny trwać dłużej niż komendy głosowe i nie powinny być powiązane z językiem ciała. Można używać jednej lub dwóch rąk.
 • Język ciała oznacza ruch ciała (niekoniecznie kroki), skręcanie lub obrót ciała, głowy, ramion jak również dawanie sygnałów nogami. Używanie języka ciała jest karane adekwatnie do jego natężenia oraz sytuacji.
 • Wydanie komendy „zostań” jest dozwolone w ćwiczeniach, w których przewodnik pozostawia psa lub odwraca się od psa.
 • Słowa używane jako komendy w niniejszym regulaminie stanowią rekomendację. Dopuszczalne jest stosowanie innych, wystarczająco krótkich słów. Imię psa może być połączone z komendą w ćwiczeniach przywołania lub sytuacjach przywołania. Imię oraz komenda muszą być ściśle połączone ze sobą tak, by nie sprawiać wrażenia dwóch oddzielnych komend.
Opuszczenie przewodnika:

 • Jeśli pies opuści ring pozostając poza kontrolą przewodnika, przewodnik może przywołać psa dwukrotnie. Jeśli pies wróci, przewodnik i pies mogą kontynuować występ. Ćwiczenie, podczas którego doszło do opuszczenia ringu przez psa jest niezaliczone (0 pkt). Jeśli pies opuści ring po raz drugi – następuje dyskwalifikacja.
 • Jeśli pies opuści przewodnika podczas ćwiczenia (przerywa ćwiczenie) i znajduje się poza kontrolą przewodnika, przewodnik może przywołać psa (nie więcej niż 2 razy) nie opuszczając miejsca, w którym się znajduje. Jeśli pies wróci do przewodnika to ćwiczenie zostaje nie zaliczone (0 pkt), ale pies i przewodnik mogą kontynuować występ od następnego ćwiczenia. Jeśli pies nie wróci po drugiej komendzie, pies i przewodnik zostają zdyskwalifikowani. Jeśli pies opuści przewodnika po raz drugi – następuje dyskwalifikacja.
Sędziowanie ćwiczeń
 • Sędziowanie ćwiczenia rozpoczyna się gdy przewodnik i pies przyjęli pozycję podstawową w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia i komisarz ogłasza „początek ćwiczenia”. Sędziowanie ćwiczenia kończy się gdy komisarz ogłasza „koniec ćwiczenia”.
 • Wszystkie odchylenia od idealnego wykonania powinny być karane: wszystkie dodatkowe komendy, podwójne komendy, posługiwanie się językiem ciała, odchylenia w pozycji podstawowej, odchylenia od równoległego poruszania się etc.
 • Ogólną zasadą jest, że za wydanie drugiej komendy odejmuje się 1-2 punkty, a wydanie trzeciej komendy powoduje niezaliczenie ćwiczenia (0 pkt) lub jego części.
 • Pies, który szczeka, nawet sporadycznie podczas wykonywania ćwiczeń powinien być ukarany poprzez redukcję punktów. Jeśli pies szczeka dużo lub stale – ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Jeśli szczekanie jest ciągłe i powtarza się w kilku ćwiczeniach – występ kończy się dyskwalifikacją. To samo dotyczy skomlenia.
 • Szczekanie lub skomlenie podczas ćwiczeń musi zawsze zostać ukarane, nawet jeśli jest to tylko pojedynczy, bardzo krótki szczek podczas rozpoczynania ćwiczenia (być może pokazujący entuzjazm), co najmniej 1 punkt musi zostać odjęty.
 • Jeśli przewodnik stawia kroki w trakcie wydawania komend, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Nie dotyczy to ćwiczeń chodzenia przy nodze i aportowania.
 • Jeśli pies przewiduje polecenia gdy ćwiczenie się rozpoczyna (np. nie utrzymuje prawidłowo pozycji przy nodze: szarpie, podnosi się, wychodzi naprzód), można przyznać nie więcej niż 8 punktów.
 • W ćwiczeniach gdzie pies jest wysyłany od przewodnika, jeśli pies opuści przewodnika (samodzielnie rozpoczyna ćwiczenie) po rozpoczęciu ćwiczenia ale przed wydaniem przez przewodnika odpowiedniej komendy (na przykład na polecenie komisarza), przewodnik może raz przywołać psa. Jeśli pies wróci a następnie prawidłowo wykona ćwiczenie można przyznać maksymalnie 6 punktów. Jeśli pies nie wróci – ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).
 • Wszystkie rodzaje karania psa przez przewodnika prowadzą do dyskwalifikacji.
 • Jeśli przewodnik dotknie psa podczas ćwiczenia, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Może to również prowadzić do ostrzeżenia. Jeśli dotykanie psa podczas lub pomiędzy ćwiczeniami może być zinterpretowane jako karanie psa – pies i przewodnik zostają zdyskwalifikowani.
 • Kontrolowanie psa przy użyciu obroży pomiędzy ćwiczeniami prowadzi do ostrzeżenia.
 • W ćwiczeniu przywołania lub w ćwiczeniach polegających na aportowaniu jeśli pies w trakcie siadania przed przewodnikiem dotknie przewodnika (lekko, delikatnie) 1-2 punkty powinny zostać odjęte. Jeśli pies wpadnie na przewodnika/zderzy się z przewodnikiem, można przyznać nie więcej niż 7 punktów.
 • Podczas oceny szybkości powinna być brana pod uwagę rasa psa. Idealne wykonanie nie jest takie samo dla wszystkich ras. Jeśli pies reaguje na polecenia natychmiastowo i chętnie, porusza się w sposób typowy dla swojej rasy, utrzymuje tempo i wykazuje zainteresowanie tym co robi, powinien otrzymać maksymalną liczbę punktów jeśli nie popełnił błędów obniżających ocenę.
 • Jeśli pies nie siedzi spokojnie obok przewodnika na początku ćwiczenia, można przyznać nie więcej niż 8 punktów.
 • Jeśli pies nie przyjmie pozycji podstawowej (siad) na końcu ćwiczenia, można przyznać nie więcej niż 7 punktów.
 • Jeśli pies nie przyjmie pozycji startowej na początku ćwiczenia (np. siad lub waruj) ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).
 • Jeśli pies załatwia się na ringu:
  • podczas wykonywania ćwiczenia – 40 pkt karnych i ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt)
  • pomiędzy ćwiczeniami – 40 pkt karnych

ĆWICZENIE 1 - Stosunek do otoczenia - socjalizacja
Współczynnik: 1
Wykonanie: Przewodnik podchodzi do sędziego prowadząc psa na smyczy, zatrzymuje w pozycji podstawowej i przedstawia się podając imię, nazwisko, nazwę psa oraz Oddział (miasto), który reprezentuje. W tym czasie sędzia może lekko pogłaskać psa, obejść go w koło, nie wykonując przy tym prowokujących ruchów. Uwagi: Ćwiczenie nie ma na celu zdenerwowania lub zaniepokojenia psa, a jedynie ma pozwolić na sprawdzenie poziomu jego socjalności, stosunku do otoczenia, pewności siebie. Wskazówki dla sędziego: ·
 niepokój, brak pewności siebie, nieduża lękliwość -0,5 do -1
 lękliwość bez agresji -1 do -5
 nie respektowanie pozycji podstawowej – 0.5 (za każdą nie respektowaną pozycję); o ile nie da się tego ująć w poszczególnych ćwiczeniach, np. przy meldowaniu się
 agresja - wobec ludzi lub psów powoduje dyskwalifikację
 
ĆWICZENIE 2 - Waruj/Siad przez 1 minutę
Współczynnik: 1
Komendy: „Waruj” (opcjonalnie), „Zostań”, „Siad” (opcjonalnie)
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową we wskazanym miejscu i następnie, na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji WARUJ lub SIAD i odchodzi bez oglądania się do miejsca wskazanego przez komisarza, odległego od psa o 10 kroków i staje tyłem do niego. Na polecenie sędziego, po upływie 1 minuty, przewodnik powraca do psa. Uwagi: ·Ilość komend podstawowych: w zależności od pozycji zostawania. Dozwolone jest jednokrotne powtórzenie komendy ZOSTAŃ (karane) w wypadku przemieszczenia się psa przed odejściem przewodnika.
 
Wskazówki dla sędziego: Niezaliczenie ćwiczenia - 0 pkt:
 Nie wykonanie komendy ZOSTAŃ po więcej niż dwóch komendach.
 Przemieszczenie się psa o więcej niż 3 długości.
 
Obniżenia oceny obowiązkowe:
 Zmiana pozycji przed lub podczas oddalania się przewodnika - 1.
 Przemieszczenie się psa (nie więcej niż o 3 jego długości) - 1 pkt. za każdą długość psa.
 
ĆWICZENIE 3 - Chodzenie przy nodze na smyczy
Współczynnik: 1
Komendy: „Równaj”
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową we wskazanym miejscu i następnie pokonują wyznaczoną trasę normalnym tempem. Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa zakręty w prawo, 2 zwroty w tył (rodzaj zwrotu wybiera przewodnik) oraz jedno zatrzymanie (mniej więcej w połowie trasy - "zetki"), z przyjęciem postawy wyjściowej. Zwroty w tył należy wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy (pachołka). Smycz musi mieć długość co najmniej 1 m i powinna być trzymana wyłącznie w lewej ręce.
Uwagi: Pies powinien chętnie i radośnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana, uważnie reagując na ruch przewodnika. Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami. Komendy można wydawać przy ruszaniu z miejsca oraz przy każdej zmianie kierunku. Po zatrzymaniu się, pies powinien natychmiast, bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.
Wskazówki dla sędziego: Nie zaliczenie ćwiczenia - 0 pkt - smycz napięta, wyraźne szarpanie smyczą. Wszystkie inne błędy (ociąganie się, odstawanie, wyprzedzanie, niedokładne wykonanie „SIAD”, nienaturalna postawa przewodnika) są karane według uznania sędziego -0.5 do -5.
 
ĆWICZENIE 4 - Chodzenie przy nodze bez smyczy
Współczynnik: 2
Komendy: „Równaj”
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową we wskazanym miejscu i następnie pokonują wyznaczoną trasę normalnym tempem. Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa zakręty w prawo, 2 zwroty w tył (rodzaj zwrotu wybiera przewodnik) oraz jedno zatrzymanie (mniej więcej w połowie trasy - "zetki"), z przyjęciem postawy wyjściowej. Zwroty w tył należy wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy (pachołka). Uwagi: Pies powinien chętnie i radośnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana, uważnie reagując na ruch przewodnika. Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami. Komendy można wydawać przy ruszaniu z miejsca oraz przy każdej zmianie kierunku. Po zatrzymaniu się, pies powinien natychmiast, bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.
Wskazówki dla sędziego: Nie zaliczenie ćwiczenia - 0 pkt – jeśli pies oddali się od przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra podczas większej części ćwiczenia, Wszystkie inne błędy (ociąganie się, odstawanie, wyprzedzanie, niedokładne wykonanie „SIAD”, nienaturalna postawa przewodnika) są karane według uznania sędziego -0.5 do -5.
 
ĆWICZENIE 5 - Przywołanie
Współczynnik: 1
Komendy: „Równaj”, „Waruj”, „Zostań”, „Do mnie” (opcjonalnie), „Noga”
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia. Następnie przewodnik odprowadza psa do wskazanego miejsca w odległości ok. 25 kroków, wykonuje w tył zwrot i zatrzymuje się. Następnie na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji WARUJ i powraca do miejsca startu. Na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa. Pies powinien przybiec jak najszybciej (minimum kłusem), jak najkrótszą drogą i usiąść przy nodze, względnie przed przewodnikiem, i na następną komendę usiąść przy nodze. Przy dojściu do nogi dozwolone jest obejście psa za przewodnikiem, jak i znalezienie się przy nodze bezpośrednio przez obrócenie się psa obok przewodnika. Ćwiczenie kończy się przyjęciem pozycji podstawowej.
Wskazówki dla sędziego: Nie zaliczenie ćwiczenia - 0 pkt - Utrata kontroli nad psem (pies nie wróci do przewodnika). Obniżenia oceny obowiązkowe:
 Powolne tempo powrotu psa -0.5 do -1.
 Powrót psa po łuku -0.5 do 1.
 Przemieszczenie się psa w pozycji WARUJ -0.5 punkt za długość psa.
 Zmiana pozycji WARUJ -0.5.
 
ĆWICZENIE 6 - Aport
Współczynnik: 2
Komendy: „Aport”, „Do mnie”, „Daj”, „Noga” lub „Aport”, „Noga”, „Daj” Wykonanie: Przewodnik wyrzuca przed siebie własny przedmiot na odległość ok. 10 kroków. Nie może być to jedzenie ani zabawki, do których jedzenie się wkłada. Przed rzuceniem przedmiotu przewodnik może psa rozbawić. Przewodnik wysyła psa po przedmiot komendą aport. Pies powinien szybko, najkrótszą drogą pobiec po przedmiot, podnieść go i na następną komendę do mnie lub noga najkrótszą drogą, szybko go przynieść. Komenda do powrotu może być wydana dopiero po podjęciu przez psa przedmiotu. Dopuszczalne jest dopingowanie psa do przyniesienia przedmiotu. Po powrocie z aportem pies może: a. usiąść bezpośrednio przed przewodnikiem, na komendę daj oddać aport, następnie na komendę noga usiąść przy nodze przewodnika lub b. usiąść bezpośrednio przy nodze przewodnika i na komendę daj oddać aport. Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce opuszczonej w dół. Wskazówki dla sędziego: Nie zaliczenie ćwiczenia - 0 pkt - pies nie podjął aportu.
Obniżenia oceny obowiązkowe:
 Powolny bieg, błędy w podjęciu, wolny powrót, upuszczenie „aportu” podczas przychodzenia do przewodnika, bawienie się, gryzienie, błędy w siadaniu przed przewodnikiem, lub przy nodze i w zakończeniu ćwiczeń.
 Za wykonanie ćwiczenia z rozbawieniem i/lub dopingiem do powrotu można przyznać maksimum ocenę dobrą
 Dla uzyskania oceny dostatecznej aport musi być przyniesiony na co najmniej na 5 kroków przed przewodnika.
 
ĆWICZENIE 7 - Skok przez przeszkodę
Współczynnik: 1
Komendy: „Hop”, „Hop”, „Noga”
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową w dowolnej odległości od przeszkody po stronie wskazanej przez komisarza. Na polecenie komisarza przewodnik wysyła psa tam i z powrotem przez przeszkodę, bez konieczności zatrzymania psa po skoku. Dozwolony jest gest ręką w kierunku przeszkody, a nawet jej dotknięcie. Pies powinien jak najszybciej w obie strony przeskoczyć przez przeszkodę i wrócić do nogi przewodnika.
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia - 0 pkt:
 Nie przeskoczenie przeszkody w obie strony
 Nie przeskoczenie "tam"
Obniżenia oceny obowiązkowe:
 Nie wykonanie skoku powrotnego -5.
 Lekkie dotknięcie przeszkody -0.5.
 Mocne oparcie się o przeszkodę -2.
 Wolne wykonanie ćwiczenia -0.5.
 Krótkotrwała utrata kontaktu z przewodnikiem -0.5 do -2.
ĆWICZENIE 8 - Zmiana pozycji
Współczynnik: 1
Komendy: „Zostań” (opcjonalnie), „Waruj”, „Siad”
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje pozycję podstawową w miejscu wskazanym przez komisarza i na jego polecenie wydaje komendy WARUJ i SIAD. Przewodnik może stać obok psa lub przed nim w odległości do 2 -3 kroków.
 
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia - 0 pkt. - Nie wykonanie żadnej zmiany pozycji.
Obniżenia oceny obowiązkowe:
 Nie wykonanie jednej zmiany pozycji -5.
 Powtórzenie komendy zmiany pozycji -1 (max 2 komendy dodatkowe na każdą pozycje).
 Powolne tempo wykonywania zmian pozycji -0.5.
 
 
MariuszM2012-02-26 20:02:26

Komentarze