Obedience Klasa Międzynarodowa (Obedience 3)

OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W ZAWODACH I PRÓBACH OBEDIENCE Z C.A.C.I.OB DLA MIĘDZYNARODOWEJ KLASY OBEDIENCE

I ZASADY UCZESTNICTWA, ORGANIZACJI I SĘDZIOWANIA
1. Zasady uczestnictwa w międzynarodowej klasie Obedience
Do udziału w międzynarodowych zawodach Obedience, Mistrzostwach Sekcji oraz
Mistrzostwach Świata dopuszczone są psy mające ukończone 15 miesięcy,
zarejestrowane w księgach rodowodowych (lub w aneksie do księgi rodowodowej)
krajów stowarzyszonych w FCI.
Psy zarejestrowane w AKC (USA), KC (Wielka Brytania), lub CKC (Kanada) mogą
brać udział w zawodach, ale nie mogą otrzymać CACIOB.
Pozostawia się do decyzji danego kraju jakie krajowe klasy Obedience są w nim
obowiązujące i jakie wymagania musi spełnić pies przed dopuszczeniem do startu w
klasie międzynarodowej. Jednakże aby wziąć udział w międzynarodowych zawodach
pies i przewodnik musza razem zaliczyć co najmniej raz najwyższą krajową klasę
Obedience, obowiązującą w ich kraju.
Jeśli zawody Obedience organizowane są razem z wystawą psów, nie jest konieczne
by pies był zgłoszony na wystawę psów.
Psy cierpiące na choroby zakaźne, mające tęgoryjce, świerzb lub jakiekolwiek inne
robactwo, psy agresywne, ślepe lub głuche nie mogą brać udziału w
międzynarodowych zawodach Obedience.
Udział psów z kopiowanymi ogonami lub uszami zależy od przepisów
obowiązujących w kraju pochodzenia psa oraz kraju, w którym organizowane są
zawody.
Suki w cieczce są dopuszczone do startu, ale muszą startować na końcu. Muszą być
trzymane poza miejscem, w którym odbywają się zawody i jego pobliskim
otoczeniem dopóki wszystkie pozostałe psy nie zakończą ćwiczeń.
Suki, które się oszczeniły mniej niż 8 tygodni przed dniem zawodów oraz suki, które
mają się oszczenić w ciągu 4 tygodni od dnia zawodów należy wykluczyć z udziału w
zawodach.
W razie konieczności sędzia powinien sprawdzić psy poza ringiem przed
rozpoczęciem zawodów. Krajowe przepisy mogą wymagać by sprawdzone zostały
wszystkie psy.

2. Uprawnienia do sędziowania międzynarodowych zawodów Obedience
Sędziowie Obedience powinni posiadać licencje wydane przez Związek Kynologiczny
swojego kraju.
Ograniczenia ze względu na możliwość stronniczości
Sędziowie nie mogą oceniać członków swojej rodziny jako przewodników ani psów
posiadanych przez siebie, członków swojej rodziny lub krewnych takich jak dzieci,
rodzice, dziadkowie, wnuki, bracia, siostry, oraz rodzina współmałżonka. Sędziom nie
wolno również oceniać domowników lub osób mieszkających w tym samym
mieszkaniu.
Pies nie może być zgłoszony na zawody jeśli sędzia go wyhodował, szkolił lub jeśli
pies mieszkał w tym samym domu co sędzia w przeciągu jednego roku przed
zawodami.
W przypadku Mistrzostw Sekcji oraz Świata zalecane jest by zaproszony był
dodatkowy sędzia jeśli istnieje możliwość, że któryś z sędziów może nie zostać
dopuszczony do sędziowania. Mistrzostwa Świata/Sekcji są wyjątkową okazją i
wobec tego powinno się popierać inicjatywę zapraszania dodatkowego sędziego.

3. Komisarz
Na zawody musi być zaproszony komisarz. Komisarz musi mieć odpowiednie
kwalifikacje. Jeśli w zawodach uczestniczą zawodnicy zza granicy, komisarz musi
być w stanie poprowadzić ćwiczenia po angielsku lub w języku uzgodnionym
wcześniej z uczestnikami zawodów.
Jeśli ćwiczenia podzielone są pomiędzy dwóch lub więcej sędziów, liczba komisarzy
powinna być równa liczbie sędziów tak, by każdy ring miał co najmniej jednego
komisarza.

4. Zarządzanie zawodami
Zawodami Obedience zarządza główny sędzia dnia oraz komisarz. Jeśli jest
zaproszony więcej niż jeden sędzia, wówczas jeden spośród zaproszonych sędziów
pełni rolę sędziego głównego, który jest przewodniczącym zespołu sędziów.
W sytuacjach nie przewidzianych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje sędzia
lub zespół sędziowski pod przewodnictwem sędziego głównego.

5. Obowiązki przewodnika i wyposażenie psa
Obowiązki przewodnika jako uczestnika zawodów zaczynają się gdy przewodnik
wchodzi na teren zawodów i kończą się po ceremonii rozdania nagród. Przewodnik
musi przestrzegać zasad i przekazywanych poleceń. Oczekuje się, że przewodnik
będzie się poprawnie zachowywał i będzie odpowiednio ubrany.
Sędzia może zdyskwalifikować przewodnika z zawodów jeśli przewodnik nie stosuje
się do reguł lub zachowuje się w niewłaściwy sposób. Decyzja sędziego jest
ostateczna i nie może być kwestionowana przez zawodnika.
Przewodnik powinien zgłosić się na ring na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.
Karanie psa jest zabronione.
Dozwolone są tylko zwykłe obroże.
Zabronione są kolczatki, obroże elektryczne i inne urządzenia lub środki
ograniczające takie jak kagańce. Te ograniczenia obowiązują od początku do końca
zawodów.
Kocyki, ubranka, ochraniacze przeciwdeszczowe, buty itp. są niedozwolone podczas
wykonywania ćwiczeń.
Przewodnik powinien mieć psa po lewej stronie podczas ćwiczeń i pomiędzy
ćwiczeniami. Jeśli istnieje powód fizyczny lub niesprawność przewodnik może mieć
psa po prawej stronie podczas ćwiczeń i pomiędzy ćwiczeniami.
Zawodnik lub kierownik drużyny musi jednakże omówić tę sprawę z odpowiednim
sędzią przed rozpoczęciem zawodów. Wszyscy sędziowie, których to dotyczy muszą
zostać poinformowani i musi zostać uzgodniony wpływ tej sytuacji na oceny jeśli
zawody ocenia kilku sędziów. Wyżej wymienione wyjątkowe ustawienie psa
względem przewodnika należy uzasadnić i nie może ono przeszkadzać pozostałym
psom i przewodnikom.
Na przykład jeśli zawodnik porusza się na wózku inwalidzkim, powinien w
ćwiczeniach 1 i 2 być umieszczony na końcu szeregu tak, by nie przechodził obok
innych psów oprócz swojego - czyli jako pierwszy pies w szeregu.

6. Zachowanie psa/dyskwalifikacja
Pies, który w dowolnej chwili podczas zawodów (przed lub po starcie) gryzie, próbuje
gryźć, atakuje lub próbuje atakować ludzi lub inne psy, jest zdyskwalifikowany z
zawodów. Taki pies traci wszystkie zdobyte punkty, nawet jeśli jego występ został już
zakończony. Jeśli impreza jest dwudniowa, dyskwalifikacja dotyczy również drugiego
dnia - pies nie może wystartować.
Taki incydent jest wpisywany do książeczki wyszkolenia psa, raport ze zdarzenia
musi zostać wysłany do związku kynologicznego kraju, który pies reprezentuje oraz
kraju, który organizuje zawody.

7. Pozostałe przepisy
W czasie gdy ring jest przygotowywany do zawodów oraz po zakończeniu
przygotowania ringu przewodnik nie może wejść z psem na ring dopóki upoważniona
osoba (komisarz lub sędzia) nie wyrazi zgody.
W ćwiczeniach grupowych (1 i 2), minimalna liczba psów w grupie to trzy,
maksymalna - sześć. Na zawodach, na których liczba psów nie dzieli się przez
sześć, dwie spośród grup mogą składać się z siedmiu psów.

II USTALENIA PRAKTYCZNE I WYPOSAŻENIE
Plan zawodów, liczba uczestników, rozmiar ringu i wymagane wyposażenie

1. Plan zawodów
Na Mistrzostwach Sekcji i Świata oraz zawodach międzynarodowych sędzia (sędzia
główny, sędzia ringowy, przewodniczący zespołu sędziów) po konsultacjach z
komitetem organizacyjnym ma prawo do decyzji w jakiej kolejności będą
wykonywane ćwiczenia i jak będą zgrupowane. Kolejność ćwiczeń musi być taka
sama dla wszystkich zawodników.

2. Liczba zawodników
Zaleca się aby sędzia nie oceniał więcej niż 4 psy na godzinę i nie więcej niż 25
psów dziennie. Jeśli jest zaproszony więcej niż jeden sędzia, każdy sędzia ocenia
przydzielone sobie ćwiczenia dla wszystkich zgłoszonych psów.

3. Rozmiar ringu Obedience
Dla zawodów przeprowadzanych wewnątrz pomieszczeń wymiary ringu powinny być
co najmniej 20 x 30 metrów. Jeśli zawody odbywają się na dworze zalecane wymiary
ringu to co najmniej 25 x 40 m. Zaleca się jednak aby ring był większy. Ring może
być mniejszy jeśli ćwiczenia podzielone są pomiędzy 2 lub więcej ringów i ćwiczenia
wymagające mniej miejsca są razem zgrupowane. Ring powinien być wyraźnie
oznaczony. Do sędziego należy decyzja czy rozmiar ringu jest do zaakceptowania.
Wszystkie odległości podane w ćwiczeniach są przybliżone.

4. Wyposażenie
Na organizatorach zawodów ciąży obowiązek udostępnienia regulaminów i instrukcji
podczas zawodów.
Wymagana jest dostarczona przez organizatorów przeszkoda o około 1 metrze
szerokości i regulowanej co 10 cm wysokości od około 10 do 70 cm. Ćwiczenie 8 - w
odróżnieniu od agility przeszkoda nie powinna mieć skrzydeł bocznych (odkosów) -
patrz rysunek do ćwiczenia 8.
Musi być dostępna wystarczająca liczba markerów i pachołków do oznaczenia
ważnych punktów: na przykład miejsc rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń jeśli jest to
konieczne, oraz miejsc wykonywania ćwiczeń. Markery i pachołki muszą być takie by
było je łatwo widać, wysokość pachołków powinna być odpowiednia. Na przykład
pachołki do oznaczenia wierzchołków kwadratu (Ćwiczenie 6) powinny mieć
wysokość około 15 cm. Punkt zatrzymania psa może być wskazany przez mniejszy
pachołek lub marker.
Należy dostarczyć tabliczki za pomocą których sędziowie przydzielają punkty.
Należy dostarczyć żółte i czerwone kartki za pomocą których sędziowie mogą
udzielać ostrzeżeń (żółta kartka) lub wskazywać na dyskwalifikację (czerwona
kartka).
Odpowiednie przedmioty do przynoszenia:
? Trzy komplety drewnianych koziołków. Każdy komplet zawiera 3 koziołki o
identycznych rozmiarach. Komplety różnią się pomiędzy sobą rozmiarem i wagą
koziołków tak, żeby mogły nadawać się dla małych, średnich i dużych ras.
Maksymalna waga największego koziołka to około 450 gramów (Ćwiczenie 7).
? Metalowe koziołki w 3 różnych rozmiarach o maksymalnej wadze największego z
nich około 200 gramów. Rozmiary koziołków powinny być odpowiednie dla
małych, średnich i dużych ras. Jednakże przewodnik może wybrać rozmiar
koziołka, który najbardziej mu odpowiada (Ćwiczenie 8).
? Drewienka o rozmiarach około 2 x 2 x 10 centymetrów. Liczba potrzebnych
drewienek to 6 x liczba zgłoszonych psów (Ćwiczenie 9).

III NAGRODY
Zaleca się aby rozety i wstęgi stanowiące nagrody miały kolory czarno - czerwono -
żółte. Każdy pies, który otrzymał ocenę doskonałą, bardzo dobrą lub dobrą powinien
otrzymać czarno - czerwono - żółtą wstęgę.
Czerwoną wstęgą nagradzany jest pies który otrzymał
ocenę doskonałą 256 - 320 punktów 80 % doskonała
Niebieską wstęgą nagradzany jest pies który otrzymał ocenę
bardzo dobra 224 - poniżej 256 punktów 70 % bardzo dobra
Żółtą wstęgą nagradzany jest pies który otrzymał
ocenę dobrą 192 - poniżej 224 punktów 60 % dobra

Pozostałe kolory mogą być używane zgodnie z tradycją kraju organizującego
zawody.
Pies z oceną doskonałą i 1-szą lokatą otrzymuje czarno - czerwono - żółtą rozetę.
Jeśli dwa lub więcej psów otrzymały tę samą liczbę punktów i jeśli potrzebne jest
ustalenie ostatecznej kolejności należy zsumować wyniki ćwiczeń 3, 5 i 6. Jeśli i ta
suma jest identyczna, należy powtórzyć te trzy ćwiczenia.Pies, który jest zwycięzcą zawodów w danym dniu, otrzymuje nagrodę lub rozetę.
Zaleca się aby kolory przedstawiały barwy Obedience (czarny - czerwony - żółty) i
rozeta zawierała tekst "Międzynarodowy Champion Obedience". Dodatkowo rozeta
może również przedstawiać tradycyjne kolory wskazujące na mistrzostwo, takie jak
czerwony i zielony, na przykład podstawowa zielona rozeta z mniejszymi rozetkami
ilustrującymi barwy Obedience (czarny - czerwony - żółty).

Międzynarodowy certyfikat Obedience CACIOB
Pies, który wygrał (z dwoma jądrami jeśli to samiec) jest nagradzany CACIOB jeśli
otrzymał ocenę doskonałą, a drugi pies (z tymi samymi ograniczeniami) jest
nagradzany rezerwowym CACIOB. Aby te narody były zatwierdzone przez FCI psy
muszą być zarejestrowane w księdze rodowodowej (lub w aneksie do księgi
rodowodowej) kraju członkowskiego lub kraju partnerskiego FCI.
Psa, któremu przyznano CACIOB oraz psa, któremu przyznano rezerwowy CACIOB
należy nagrodzić dodatkową nagrodę lub rozetą. Zaleca się aby kolory rozety
przedstawiały barwy Obedience (czarny - czerwony - żółty) i kolory wskazujące na
CACIOB (biały) i rezerwowy CACIOB (pomarańczowy) na przykład główna rozeta
biała (pomarańczowa) z mniejszymi rozetkami ilustrującymi barwy Obedience
(czarny - czerwony - żółty).
Napis CACIOB lub rezerwowy CACIOB powinien znajdować się na rozecie.

Międzynarodowy Champion Obedience
Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Obedience pies musi uzyskać 2
CACIOB w 2 różnych krajach i otrzymać co najmniej ocenę dobrą na
międzynarodowej wystawie psów organizowanej po patronatem FCI. Dodatkowo,
pies musi być zarejestrowany w księdze rodowodowej (lub w aneksie do księgi
rodowodowej) kraju członkowskiego lub kraju partnerskiego FCI.
Pomiędzy pierwszym a drugim CACIOB musi upłynąć co najmniej jeden rok i jeden
dzień.

IV ĆWICZENIA I WSPÓŁCZYNNIKI
Numer Ćwiczenie Współczynnik
1 Siad w grupie przez 2 minuty                                  3
2 Waruj w grupie przez 4 minuty z rozpraszaniem    2
3 Chodzenie przy nodze                                            3
4 Stój, siad i waruj w marszu                                      3
5 Przywołanie z zatrzymaniem stój i waruj                  4
6 Wysłanie psa we wskazanym kierunku, zatrzymanie i przywołanie 4
7 Aport kierunkowy                                                      3
8 Aport metalowego koziołka przez przeszkodę        3
9 Wyszukiwanie przedmiotu z 6 sztuk                        3
10 Zmiana pozycji na odległość                                  4


V OGÓLNE ZASADY I WSKAZÓWKI WYKONYWANIA I OCENY
ĆWICZEŃ
Jeżeli nie powiedziano inaczej w opisie ćwiczenia, niniejsze ogólne zasady i
wskazówki wykonywania i oceny ćwiczeń mają zastosowanie do wszystkich ćwiczeń.
W sytuacjach nie opisanych niniejszymi zasadami i wskazówkami decyzję podejmuje
sędzia. Decyzja sędziego jest ostateczna i nie może być kwestionowana przez
zawodnika.

Przyznawane punkty
Wykonanie ćwiczeń w Obedience jest oceniane w następujący sposób:
0 - 5 - 51 - 6 - 61 - 7 - 71 - 8 - 81 - 9 - 91 - 10
Dyskwalifikacja pociąga za sobą przerwanie występu i utratę wszystkich zdobytych
punktów. Pies nie może kontynuować wykonywania pozostałych ćwiczeń na tych
zawodach.
Nie zaliczenie ćwiczenia pociąga za sobą utratę punktów za to ćwiczenie. Pies może
kontynuować wykonywanie pozostałych ćwiczeń.
Żółta kartka oznacza ostrzeżenie. Sędzia może dać ostrzeżenie na podstawie
zachowania przewodnika lub psa. Jeśli sędzia pokaże żółtą kartkę po raz drugi -
następuje dyskwalifikacja.
Czerwona kartka oznacza dyskwalifikację.

Używanie czerwonych i żółtych kartek w trakcie zawodów sędziowanych przez
kilku sędziów
1. Dwóch lub więcej sędziów na oddzielnych ringach.
? Jeśli dwóch sędziów sędziuje oddzielnie (dwa ringi, różne ćwiczenia),
jedna czerwona kartka (pierwsza) oznacza dyskwalifikację.
? Jeśli jeden z sędziów pokazał żółtą kartkę (na przykład na pierwszym
ringu), pozostali sędziowie (drugi lub trzeci) nie powinni zostać o tym
poinformowani. Każdy sędzia pracuje niezależnie. Fakt pokazania żółtej
kartki jest zapisywany i jeśli następny sędzia (drugi lub trzeci) pokaże żółtą
kartkę sekretarz zapisuje ten fakt i informuje sędziego że jedna żółta kartka
została już pokazana wcześniej - następuje dyskwalifikacja. Oczywiście
dwie żółte kartki pokazane przez tego samego sędziego również oznaczają
dyskwalifikację.
2. Dwóch lub więcej sędziów na tym samym ringu.
? Jeśli jeden z sędziów chce ostrzec (żółta kartka) lub zdyskwalifikować
(czerwona kartka) przewodnika, informuje pozostałych sędziów i decyzja
podejmowana jest wspólnie. Zaleca się żeby sędzia główny (szef zespołu
sędziowskiego) pokazywał tę kartkę, jeśli znajduje się on na ringu.Wykonywanie ćwiczeń
? Sędzia może wybrać w jakiej kolejności ćwiczenia będą wykonywane. Kolejność
powinna być taka sama dla wszystkich zawodników.
? Ćwiczenia zaczynają się i kończą w pozycji podstawowej. W pozycji podstawowej
pies siedzi po lewej stronie przewodnika.
? Każde ćwiczenie zaczyna się gdy przewodnik i pies znajdują się w pozycji
podstawowej w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia i komisarz ogłosi "początek
ćwiczenia".
? Każde ćwiczenie kończy się gdy komisarz ogłosi "koniec ćwiczenia".
? Wskazywanie psu miejsca lub kierunku przed lub podczas ćwiczenia jest
niedozwolone (poza sytuacjami dozwolonymi w opisie ćwiczenia). Takie działanie
prowadzi do niezaliczenia ćwiczenia (0 pkt).
? Pomiędzy ćwiczeniami pies powinien być po lewej stronie przewodnika. Pies nie
musi być w pozycji podstawowej, ale powinien znajdować się obok przewodnika i
być pod jego kontrolą.
? Jeśli pies opuści ring podczas lub pomiędzy ćwiczeniami - następuje
dyskwalifikacja.
? Przewodnik powinien poruszać się normalnie, po liniach prostych. Nieokreślone
lub niejednoznaczne ruchy, przesadne gesty, sygnały, posługiwanie się językiem
ciała, nienaturalne ruchy kończyn są karane. Zwroty w prawo/lewo oraz w tył
powinny być o 90 oraz 180 stopni, po zwrocie w tył przewodnik powinien powrócić
wykorzystując poprzednią drogę (w przybliżeniu).
? Przewodnik musi pozostawić smycz poza ringiem lub na stoliku komisarza.
Dotyczy to wszystkich ćwiczeń.
? Słowa używane jako komendy w niniejszym regulaminie stanowią rekomendację.
Dopuszczalne jest stosowanie innych, wystarczająco krótkich słów. Imię psa
może być połączone z komendą jeśli jest to wymienione w opisie ćwiczenia. Imię
oraz komenda muszą być ściśle połączone ze sobą tak, by nie sprawiać wrażenia
dwóch oddzielnych komend.
? Zabrania się posługiwania się w trakcie ćwiczeń lub pomiędzy ćwiczeniami
jedzeniem lub przedmiotami służącymi do zabawy takimi jak piłki lub zabawki.
Jeśli sędzia zauważy, że przewodnik ma przy sobie lub używa jedzenia lub
zabawek, przewodnik zostaje zdyskwalifikowany.
? Przewodnikowi nie wolno dotykać psa lub zachęcać go w inny sposób podczas
wykonywania ćwiczeń. Takie zachowanie spowoduje niezaliczenie ćwiczenia (0
pkt). Niewielkie zachęty (na przykład powiedzenie psu "dobra robota" lubpojedyńcze bądź dwukrotne delikatnie poklepanie) są dopuszczalne po
zakończeniu ćwiczenia.
W przypadku nadmiernego zachęcania, entuzjastycznego pobudzania, zabawy,
skakania w ramiona przewodnika, biegania naokoło nóg przewodnika etc., sędzia
może ostrzec przewodnika poprzez pokazanie żółtej kartki. W przypadku
drugiego takiego incydentu sędzia pokazuje czerwoną kartkę i następuje
dyskwalifikacja psa.
? Sędzia ma prawo do przerwania ćwiczenia jeśli pies w oczywisty sposób okazuje
niechęć lub niezdolność do wykonania tego ćwiczenia. W takim wypadku
ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).
? Sędzia ma prawo wykluczyć psa z dalszego udziału w zawodach jeśli pies nie
funkcjonuje prawidłowo lub jeśli pies hałasuje poprzez ciągłe szczekanie lub
skomlenie. W przypadku szczekania lub skomlenia sędzia może dać pierwsze
ostrzeżenie używając żółtej kartki. Jeśli zachowanie się powtarza sędzia
dyskwalifikuje psa pokazując czerwoną kartkę. To samo odnosi się do ciągłego
hałasowania poprzez szczekanie lub skomlenie pomiędzy ćwiczeniami.
? Jeśli pies opuści przewodnika podczas ćwiczenia (przerywa ćwiczenie) i znajduje
się poza kontrolą przewodnika, przewodnik może przywołać psa jeden raz nie
opuszczając miejsca, w którym się znajduje. Jeśli pies wróci do przewodnika po
pierwszej komendzie, sędzia pokazuje żółtą kartkę i ćwiczenie zostaje nie
zaliczone (0 pkt), ale pies i przewodnik mogą kontynuować start od następnego
ćwiczenia. Jeśli pies nie wróci po pierwszej komendzie, pies i przewodnik zostają
zdyskwalifikowani. Jeśli pies opuści przewodnika po raz drugi - następuje
dyskwalifikacja.
? Jeśli pies opuści przewodnika pomiędzy ćwiczeniami przewodnik może przywołać
psa jeden raz, nie opuszczając miejsca, w którym się znajduje. Jeśli pies wróci -
sędzia pokazuje żółtą kartkę. Jeśli pies nie wróci lub opuści przewodnika po raz
drugi - następuje dyskwalifikacja.
? W ćwiczeniu przywołania (Ćwiczenie 5) dozwolone jest aby pies przyszedł i usiadł
przed przewodnikiem. Następnie na komendę przewodnika (którą przewodnik
wydaje po uzyskaniu pozwolenia przez komisarza) pies musi szybko zająć
pozycję przy nodze, obchodząc przewodnika bardzo blisko.
? We wszystkich ćwiczeniach polegających na aportowaniu (ćwiczenia 7, 8 i 9)
dozwolone jest aby pies przynosząc aport usiadł przed przewodnikiem i na
komendę przewodnika (którą przewodnik wydaje po uzyskaniu pozwolenia przez
komisarza) oddał aport siedząc przed przewodnikiem. Następnie na komendę
przewodnika (którą przewodnik wydaje po uzyskaniu pozwolenia przez
komisarza) pies musi szybko zająć pozycję przy nodze, obchodząc przewodnika
bardzo blisko.
? W ćwiczeniach polegających na aportowaniu oraz ćwiczeniach przywołania,
sędzia nie musi wiedzieć czy zamiarem przewodnika jest przywołanie psa tak, by
usiadł przed przewodnikiem, czy też bezpośrednio do nogi. Jeśli ćwiczeniezostało elegancko wykonane, sędzia przyznaje pełne punkty, niezależnie od tego
jaki rodzaj wykończenia ćwiczenia był zamiarem przewodnika.
? W ćwiczeniach, w których dozwolone są komendy słowne lub sygnały optyczne,
przewodnik musi poinformować sędziego przed rozpoczęciem wykonywania
ćwiczenia jaki rodzaj komendy będzie wykorzystywany. Nie jest to konieczne jeśli
oba rodzaje komend - słowne i optyczne są dozwolone.
? Wydanie komendy "zostań" jest dozwolone w ćwiczeniach, w których przewodnik
pozostawia psa lub odwraca się od psa (ćwiczenia 1,2,5,9,10). Komenda "równaj"
jest dozwolona jeśli pies ma podążać za przewodnikiem.
? Sygnały ręką nigdy nie są dozwolone gdy pies jest obok przewodnika (pozycja
podstawowa).

Sędziowanie ćwiczeń
? Sędziowanie ćwiczenia rozpoczyna się gdy przewodnik i pies przyjęli pozycję
podstawową (pies w pozycji przy nodze) w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia i
komisarz ogłasza "początek ćwiczenia". Sędziowanie ćwiczenia kończy się gdy
komisarz ogłasza "koniec ćwiczenia".
? Wszystkie odchylenia od idealnego wykonania powinny być karane: wszystkie
dodatkowe komendy, podwójne komendy, posługiwanie się językiem ciała,
odchylenia w pozycji podstawowej, odchylenia od równoległego poruszania się
etc.
? Ogólną zasadą jest, że za wydanie drugiej komendy odejmuje się 2 punkty, a
wydanie trzeciej komendy powoduje niezaliczenie ćwiczenia (0 pkt) lub jego
części. W ćwiczeniu 6 (komendy do wskazania kierunku) i w ćwiczeniu 10
(komendy do zmiany pozycji na odległość) po drugiej komendzie odejmowane są
1-2 punkty. Patrz wskazówki do tych ćwiczeń.
? Pies, który szczeka, nawet sporadycznie podczas wykonywania ćwiczeń powinien
być ukarany. Nie więcej niż 7 punktów może być przyznane w wypadku
sporadycznego szczekania, a jeśli pies szczeka dużo lub stale - ćwiczenie jest
niezaliczone (0 pkt). Jeśli szczekanie jest ciągłe i powtarza się w kilku
ćwiczeniach - występ kończy się dyskwalifikacją. To samo dotyczy skomlenia.
? Jeśli przewodnik stawia kroki w trakcie wydawania komend, ćwiczenie jest
niezaliczone (0 pkt).1
? Jeśli pies przewiduje polecenia gdy ćwiczenie się rozpocznie tj. nie utrzymuje
prawidłowo pozycji przy nodze, można przyznać nie więcej niż 8 punktów.? Jeśli pies opuści przewodnika po rozpoczęciu ćwiczenia lecz przed wydaniem
przez przewodnika komendy, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Nie ma
możliwości przywołania psa.
? Wszystkie rodzaje karania psa prowadzą do dyskwalifikacji.
? Jeśli przewodnik dotknie psa podczas ćwiczenia, ćwiczenie jest niezaliczone (0
pkt). Może to również prowadzić do ostrzeżenia. Jeśli dotykanie psa podczas lub
pomiędzy ćwiczeniami może być zinterpretowane jako karanie psa - pies i
przewodnik zostają zdyskwalifikowani.
? Kontrolowanie psa przy użyciu obroży pomiędzy ćwiczeniami prowadzi do
ostrzeżenia (żółta kartka).
? W ćwiczeniu przywołania lub w ćwiczeniach polegających na aportowaniu jeśli
pies w trakcie siadania przed przewodnikiem dotknie przewodnika (lekko,
delikatnie) 1-2 punkty powinny zostać odjęte. Jeśli pies wpadnie na
przewodnika/zderzy się z przewodnikiem, można przyznać nie więcej niż 7
punktów.
? Podczas oceny szybkości powinna być brana pod uwagę rasa psa. Idealne
wykonanie nie jest takie samo dla wszystkich ras. Jeśli pies reaguje na
polecenia natychmiastowo i chętnie, porusza się w sposób typowy dla swojej
rasy, utrzymuje tempo i wykazuje zainteresowanie tym co robi, powinien otrzymać
maksymalną liczbę punktów jeśli nie popełnił błędów obniżających ocenę.
? Szczekanie lub skomlenie podczas ćwiczeń musi zawsze zostać ukarane, nawet
jeśli jest to tylko pojedynczy, bardzo krótki szczek podczas rozpoczynania
ćwiczenia (być może pokazujący entuzjazm), co najmniej 1 punkt musi zostać
odjęty.
? Jeśli pies nie siedzi spokojnie obok przewodnika na początku ćwiczenia, można
przyznać nie więcej niż 8 punktów.
? Jeśli pies nie przyjmie pozycji podstawowej (siad) na końcu ćwiczenia, można
przyznać nie więcej niż 7 punktów.
? Jeśli pies załatwia się podczas wykonywania ćwiczeń lub pomiędzy ćwiczeniami
zostaje zdyskwalifikowany.

VI ĆWICZENIA DLA MIĘDZYNARODOWEJ KLASY OBEDIENCE
Zasady i instrukcje wykonywania i oceny ćwiczeń.

ĆWICZENIE 1 - Siad w grupie przez 2 minuty
Komendy: "Siad", "Zostań"
Wykonanie: Psy siedzą przy nodze przewodników, w rzędzie, w odległości około 3
metrów jeden od drugiego. Na polecenie komisarza przewodnicy pozostawiają psy i
odchodzą na 2 minuty do miejsca poza polem widzenia psów. Po upływie tych dwóch
minut, przewodnicy są proszeni o powrót na ring i zatrzymanie się w pozycji stojącej.
Następnie przewodnicy proszeni są o udanie się każdy do swojego psa i zajęcie
miejsca przy jego boku - pozycja podstawowa. Każda grupa powinna składać się z
minimum 3 a maksimum 6 psów.
Wytyczne: Pies, który wstanie, położy się lub przeczołga na odległość większą niż
jego długość otrzymuje 0 punktów. Każde poruszenie powoduje obniżenie wyniku.
Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu odjęte 1-2 punkty, jeżeli szczeka
podczas większej części ćwiczenia - ćwiczenie jest niezaliczone (0 punktów). Jeżeli
pies jest niespokojny, na przykład przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą,
powinien być ukarany. Pies może rozglądać się wokół siebie i okazywać
zainteresowanie dźwiękami i rzeczami rozpraszającymi uwagę wewnątrz ringu lub
poza ringiem. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności lub niepokoju. Jeżeli
pies się położy lub wstanie po upływie dwóch minut, w czasie gdy przewodnik
znajduje się ponownie na ringu, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies
wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego "spięcia
psów", ćwiczenie powinno być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem
psa, który spowodował to zakłócenie.
Zaleca się, aby podczas trwania ćwiczenia teren znajdujący się naprzeciwko psów
poza ringiem był terenem zamkniętym - dostępnym wyłącznie dla obsługi zawodów.
Dla Mistrzostw Świata i Sekcji takie ustawienie ringu jest obowiązkowe.

ĆWICZENIE 2 - Waruj w grupie przez 4 minuty z rozpraszaniem
Komendy: "Waruj", "Zostań", "Siad"
Wykonanie: Psy siedzą przy nodze przewodników, w rzędzie, w odległości około 3
metrów jeden od drugiego. Po kolei każdy pies otrzymuje komendę waruj. Komenda
waruj jako pierwsza jest wydawana psu, który znajduje się najbardziej na lewo, a jako
ostatnia psu, który znajduje się najbardziej na prawo. Komenda siad jest wydawana
w odwrotnej kolejności - rozpoczyna pies siedzący najbardziej na prawo, tak, że pies,
który zawarował pierwszy, siada ostatni. Wszystkie komendy są wydawane psom na
polecenie komisarza. Po wydaniu komend do zawarowania psa, na polecenie
komisarza przewodnicy odchodzą jednocześnie od psów na okres 4 minut do
miejsca poza zasięgiem wzroku psów. Psy w tym czasie mają pozostawać w pozycji
waruj i poddawane są rozproszeniom uwagi, jak na przykład slalom pomiędzy nimi.
Po upływie 4 minut, na polecenie komisarza przewodnicy wracają do psów i stają w
odległości około 3 metrów za nimi. Następnie przewodnicy proszeni są o udanie się
każdy do swojego psa, zajęcie miejsca przy jego boku i jeden po drugim wydają
psom komendy do przyjęcia pozycji podstawowej. Każda grupa powinna składać się
z minimum 3 i maksimum 6 psów.
Głośne komendy mogą przeszkadzać pozostałym zawodnikom i będą surowo
karane.

Wytyczne: Pies, który się nie położył, wstaje lub siada podczas gdy przewodnicy są
poza zasięgiem wzroku psów, lub przesunie się więcej niż długość swojego ciała, lub
położy się na grzbiecie - nie zalicza ćwiczenia (0 pkt). Wszystkie poruszenia psa
powodują obniżenie oceny. Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu odjęte 1-2
punkty, jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest
niezaliczone (0 punktów). Jeżeli pies jest niespokojny, na przykład przenosi ciężar
ciała z jednej strony na drugą - powinien być ukarany. Pies może rozglądać się wokół
siebie i okazywać zainteresowanie dźwiękami i rzeczami rozpraszającymi uwagę
wewnątrz ringu lub poza ringiem. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności
lub niepokoju. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując
spowodowanie ewentualnego "spięcia psów", ćwiczenie powinno być przerwane i
następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który spowodował to zakłócenie.
Jeśli pies reaguje (kładzie się lub siada) zanim przewodnik wyda komendę (na
przykład na komendę sąsiada), nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Jeśli pies
zareagował zbyt wcześnie powinien pozostać w pozycji którą przyjął (leżącej lub
siedzącej). Nie zastosowanie się do tej reguły na początku ćwiczenia prowadzi do
niezaliczenia ćwiczenia (0 pkt). Pod koniec wykonywania ćwiczenia wstanie lub
ponowne zawarowanie psa bez komendy przewodnika prowadzi do przyznania
maksymalnie 5 punktów.
Jeśli pies leży na boku lub nie usiądzie może otrzymać najwyżej 7 punktów.
Jeżeli pies usiądzie lub wstanie po upływie 4 minut - w czasie gdy przewodnik
znajduje się ponownie na ringu, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów.
Zaleca się, aby podczas trwania ćwiczenia teren znajdujący się naprzeciwko psów
poza ringiem był dostępny wyłącznie dla obsługi zawodów. Dla Mistrzostw Świata i
Sekcji takie ustawienie ringu jest obowiązkowe.

ĆWICZENIE 3 - Chodzenie przy nodze
Komenda: "Równaj"
Wykonanie: Chodzenie przy nodze odbywa się w różnych tempach i zawiera zmiany
kierunku, zwroty w prawo, w lewo oraz w tył. Pies bez smyczy powinien chętnie
podążać za przewodnikiem, idąc równolegle po jego lewej stronie, z łopatką na
wysokości lewego kolana przewodnika. Przewodnik w czasie ćwiczenia powinien
poruszać rękami i nogami w sposób naturalny.
Chodzenie przy nodze wykonywane jest w tempie normalnym, wolnym i szybkim i
zawiera zwroty w prawo, w lewo, w tył oraz zatrzymania. Przewodnik może wybrać
wykonanie zwrotu w tył przez prawe lub przez lewe ramię. "W tył zwrot niemiecki" jest
dopuszczalny, tzn. że pies może obejść przewodnika z prawej strony pozostając cały
czas bardzo blisko przewodnika.
Pies musi wykonywać to ćwiczenie również podczas gdy przewodnik po
wcześniejszym zatrzymaniu wykonuje dwa lub trzy kroki w różnych kierunkach, lub
zwroty w miejscu: w prawo, w lewo oraz w tył.
Po wykonaniu zwrotu w tył (180 stopni) przewodnik powinien poruszać się w
przybliżeniu wzdłuż tej samej drogi, którą przyszedł. Zwroty w lewo i w prawo
powinny być wykonywane pod odpowiednim kątem (90 stopni). W trakcie
wykonywania kroków w bok przewodnik nie powinien odwracać głowy, skręcać
ramion ani używać języka ciała.
Komenda "równaj" może być dana przy każdym ruszeniu, podczas gdy przewodnik
zmienia prędkość, wykonuje 2 lub 3 kroki w różnych kierunkach rozpoczynając z
pozycji stojącej oraz podczas wykonywania zwrotów z pozycji stojącej: w prawo, w
lewo i w tył. Gdy przewodnik się zatrzymuje pies powinien przyjąć pozycję
podstawową bezzwłocznie i bez komendy.
Podczas tego samego testu lub zawodów wszystkie psy wykonują chodzenie przy
nodze według tego samego schematu.
Wytyczne: Pies, który oddali się od przewodnika lub podąża za nim w odległości
większej niż pół metra podczas większej części ćwiczenia, nie zalicza go. Jeżeli pies
porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Brak kontaktu i komendy
dodatkowe są błędami. Pozycja wyjściowa pod nieprawidłowym kątem (nie
równoległa do przewodnika) pociąga stratę około 2 punktów. Karane jest zwalnianie i
zatrzymywanie się przed wykonaniem zwrotów w prawo/w lewo, w trakcie ich
wykonywania bądź po ich wykonaniu. Pies który idzie tak blisko przewodnika, że
przeszkadza lub utrudnia przewodnikowi wykonywanie ćwiczenia powinien być
ukarany, jeszcze bardziej jeśli pies opiera się o przewodnika lub go dotyka.

ĆWICZENIE 4 - Stój, siad i waruj w marszu
Komendy: "Stój" "Siad", Waruj", "Równaj"
Wykonanie: Ćwiczenie wykonywane jest zgodnie z załączonym rysunkiem.
Przewodnik maszerując wydaje na polecenie komisarza psu komendę do
zatrzymania się w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej. Tempo marszu powinno być
normalne. Powinien zostać wykonany zwrot w lewo oraz w prawo. Punkty, w których
następują zwroty powinny zostać oznaczone małymi pachołkami. Kolejność
wykonywania pozycji oraz kolejność zwrotów w prawo i w lewo może się różnić, ale
musi być taka sama dla wszystkich psów startujących w zawodach.
Komisarz wydaje przewodnikowi polecenia do rozpoczęcia ćwiczenia, wykonania
zwrotu oraz wydania psu komendy. Zatrzymanie powinno nastąpić mniej więcej w
połowie 10 metrowego odcinka prostej. Przewodnik kontynuuje marsz na dystansie 5
metrów (mniej więcej do punktu następnego zwrotu), następnie na polecenie
komisarza wykonuje w tył zwrot i kontynuuje marsz w kierunku psa, mija psa w
odległości około pół metra tak, by pies był po lewej stronie przewodnika, kontynuuje
marsz przez około 2 metry, następnie na komendę komisarza obraca się i idzie w
kierunku psa. Po dojściu do psa przewodnik bez zatrzymywania się wydaje psu
komendę "równaj" i kontynuują marsz w kierunku punktu, w którym nastąpi zwrot
(około 5 metrów), następnie przewodnik z psem wykonują zwrot w prawo lub w lewo i
kontynuują marsz do środka następnej prostej. Ćwiczenie jest kontynuowane w
sposób analogiczny jak opisany wcześniej. Ćwiczenie kończy się gdy komisarz wyda
polecenie do zatrzymania się i ogłosi "koniec ćwiczenia".Pozycje stój, siad i waruj powinny być równoległe do linii łączących punkty startu,
zwrotu i końca marszu. Odległość pomiędzy psem a punktami zwrotu powinna
wynosić około 0,5 metra, przy czym rozmiar psa musi zostać wzięty pod uwagę.
Narożniki powinny mieć 90 stopni i nie mogą być zaokrąglone. Przewodnik i pies
powinni mijać pachołki umieszczone w narożnikach z prawej strony pachołków (czyli:
pozostawiając pachołki po swojej lewej stronie).
Wytyczne: Jeśli pies zatrzyma się raz w niewłaściwej pozycji (na przykład usiądzie
zamiast zawarować) albo jeśli pies nie wykona pozycji (przesunie się więcej niż
długość swojego ciała po wydaniu komendy przez przewodnika), nie można przyznać
więcej niż 7 punktów. Jeśli przewodni musi wydać dodatkową komendę by pies się
zatrzymał lub przyjął odpowiednią pozycję, to ta pozycja jest niezaliczona.
Jeśli pies nie zatrzyma się zanim przewodnik wykona w tył zwrot - ćwiczenie jest
niezaliczone. Jeśli pies idzie za przewodnikiem po wydaniu przez przewodnika
komendy do zatrzymania, przewodnik może wydać jedną dodatkową komendę żeby
zatrzymać psa. Jeśli pies się zatrzyma zanim przewodnik dotrze do punktu zwrotu -
ćwiczenie może być kontynuowane, ale nie więcej niż 6 punktów może być
przyznane.
Żeby otrzymać punkty za daną pozycję pies nie powinien się przemieścić się więcej
niż jedną długość ciała po wydaniu komendy przez przewodnika i powinien przyjąć
taką pozycję, jaka wynika z komendy przewodnika zanim przewodnik dotrze do
punktu zwrotu. Aby jakiekolwiek punkty mogły być przyznane za ćwiczenie, co
najmniej dwie pozycje muszą być wykonane. Sędzia powinien zwracać uwagę na
chodzenie przy nodze. Błędami są: wolne poruszanie się, błędy w chodzeniu przy
nodze, zmiany tempa, ścinanie zakrętów, nie utrzymywanie właściwego kierunku
(równoległego do linii łączących punkty zwrotu).
Nie jest dozwolone wydawanie dodatkowych komend do przyjęcia przez psa
właściwej pozycji. Jeśli pies przyjmie niewłaściwą pozycję i przewodnik to zauważy,
przewodnikowi nie wolno wydać dodatkowej komendy do przyjęcia przez psa
właściwej pozycji. W takim przypadku pozycja jest niezaliczona. Podwójne komendy i
posługiwanie się językiem ciała jest surowo karane.


Rysunek ilustrujący wykonanie ćwiczenia 4.

ĆWICZENIE 5 - Przywołanie z zatrzymaniem stój i waruj
Komendy: "Waruj", "Zostań", "Do mnie" (3 razy), "Stój", "Waruj" LUB znaki optyczne.
Wykonanie: Przewodnik pozostawia psa w pozycji waruj i oddala się na odległość
około 30 - 35 metrów we wskazanym kierunku. Na polecenie komisarza przewodnik
przywołuje psa.
Po pokonaniu przez psa około jednej trzeciej dystansu przewodnik zatrzymuje go w
pozycji stój. Następnie, na polecenie komisarza przewodnik ponownie przywołuje psa
i po pokonaniu przez psa około dwóch trzecich dystansu zatrzymuje go w pozycji
waruj. Po drugim zatrzymaniu, na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa
do nogi. Komisarz sygnalizuje przewodnikowi wyłącznie przywołania psa.
Przewodnik wydaje psu komendę zatrzymującą z własnej inicjatywy, gdy pies
znajduje się przy jednym z 4 markerów/pachołków. Mogą być używane zarówno
komendy głosowe i sygnały optyczne (nigdy jednocześnie) w ten sposób, że jedna
komenda może być używana do jednej pozycji, inna do drugiej. Przy pierwszym
przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i komenda powinny być
wypowiedziane w ten sposób, żeby nie stwarzać wrażenia dwóch różnych komend.
Wytyczne: Ważne jest, żeby pies chętnie reagował na komendy przywołania. Pies
powinien poruszać się z odpowiednią prędkością, utrzymywać stałe tempo i poruszać
się co najmniej szybkim kłusem. Powolny ruch jest traktowany jako błąd. Sędzia przy
ocenie prędkości powinien brać pod uwagę rasę psa. Pies powinien rozpocząć
zatrzymywanie się natychmiast po usłyszeniu komendy. Przy ocenie zatrzymania
sędzia powinien brać pod uwagę prędkość psa. Może wykazać pewną tolerancję
przy ocenie psów szybkich, ale nie przy ocenie psów wolnych. Żeby otrzymaćmaksymalną liczbę punktów za zatrzymanie, od momentu wydania komendy do
momentu zatrzymania pies nie może się przemieścić o więcej niż swoją długość.
Żeby w ogóle otrzymać punkty za zatrzymanie, pies nie może się przemieścić na
odległość większą niż trzy jego długości. Jeżeli wydane są więcej niż trzy komendy
przywołania najwyższa ocena jaką pies może otrzymać to 6 punktów. Trzecie
przywołanie z tej samej pozycji powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.
Jeżeli pies opuści jedną pozycję (nie zatrzyma się w dozwolonych granicach), nie
może otrzymać więcej niż 6 punktów. Jeżeli pies nie spróbuje zatrzymania przy
którejś pozycji nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies nie zatrzyma się
w żadnej z dwóch pozycji lub wykona je w odwrotnej kolejności, ćwiczenie jest
niezaliczone (0 pkt). Jeżeli pies raz zatrzyma się w nieprawidłowej pozycji, nie może
otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies usiądzie lub wstanie przed pierwszą
komendą przywołania nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies się
przemieści przed pierwszą komendą przywołania, na odległość większą niż jego
długość, ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt).

ĆWICZENIE 6: Wysłanie psa we wskazanym kierunku, zatrzymanie i przywołanie
Komendy: "Naprzód", "Stój", "Lewa/prawa" i/lub znak ręką, "Stój", "Waruj", "Do
nogi".
Wykonanie: Pies jest wysyłany do pachołka (małego, najlepiej w kształcie półkuli)
znajdującego się w odległości około 10 metrów od punktu startu i zatrzymywany przy
nim komendą. Pies powinien przyjąć pozycję stój i całkowicie znaleźć się w
narysowanym w widoczny sposób wokół pachołka okręgu o promieniu 2 metrów. Po
około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do kwadratu o
wymiarach 3 metry x 3 metry znajdującego się w odległości około 25 metrów od
punktu startu. Ten kwadrat, jak również i okrąg poprowadzony wokół pachołka
powinien się znajdować w odległości nie mniejszej niż około 3 metrów od granicy
ringu. Narożniki kwadratu oznaczone są pachołkami o wysokości około 10-15 cm.
Pachołki połączone są za pomocą widocznych linii (np. namalowanych kredą lub
wyznaczonych szeroką taśmą) przeprowadzonych po stronie zewnętrznej
pachołków.
Gdy pies wejdzie w obręb kwadratu, przewodnik wydaje psu komendę waruj.
Następnie, na polecenie komisarza, przewodnik udaje się w kierunku psa. Gdy
przewodnik znajduje się w odległości około 2 metrów od psa, komisarz poleca
przewodnikowi zakręcić po raz pierwszy i po przejściu około 10 metrów - zakręcić po
raz drugi, kontynuując marsz w kierunku punktu startu. Po przejściu następnych 10
metrów na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa do nogi cały czas
kontynuując marsz.
Pies powinien biec w linii prostej do pachołka i do kwadratu, do którego powinien
wejść od strony frontowej. Kąt utworzony między punktem startu, środkowym
pachołkiem i środkiem kwadratu powinien wynosić 90°.
Patrz rysunek.
Wytyczne: Należy zwrócić szczególną uwagę na ochotę z jaką pies reaguje na
wskazówki i wykonuje polecenia, na jego tempo i na to czy porusza się po liniach
prostych.
Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w ćwiczeniu użyć więcej niż 6
komend, gdzie szósta komenda jest komendą zatrzymania w kwadracie. Pies
powinien wykonać wszystkie komendy (np. komendę "stój" w kwadracie jeśli ta
komenda została wydana). Alternatywą jest użycie wyłącznie komendy "waruj", w
momencie wejścia przez psa do kwadratu i co za tym idzie użycie tylko 5 komend.
Pies który pracuje samodzielnie jest karany. Oznacza to np. że komenda "stój" przy
pachołku i komenda "waruj" w kwadracie musi być wydana. Jeżeli przewodnik
wydając komendy przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) ćwiczenie będzie
traktowane jako niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa przesadnych
gestów (języka ciała) pies nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Zanim
przewodnik otrzyma polecenie wysłania psa do kwadratu, pies powinien mieć cztery
łapy wewnątrz okręgu. Pies, który usiądzie lub się położy przy pachołku nie może
otrzymać więcej niż 8 punktów. Pies, który usiądzie lub się położy poza okręgiem lub
położy się poza kwadratem nie zalicza ćwiczenia (0 pkt). Gdy pies się położy nie
można już wydać żadnej komendy kierującej psem. Żeby otrzymać punkty pies musi
cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz kwadratu.
Ćwiczenie jest nie zaliczone jeżeli przed wykonaniem przez przewodnika drugiego
zakrętu pies podniesie się, żeby usiąść lub wstać. Jeżeli pies się podniesie (żeby
usiąść lub wstać) po wykonaniu przez przewodnika drugiego zakrętu ale zanim
przewodnik wyda komendę do przywołania psa, można przyznać najwyżej 5
punktów. Jeżeli pies przesuwa się w kwadracie bez podniesienia się, nie może
otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies przesunie się poza granice (bok)
kwadratu, zanim zostanie przywołany, ćwiczenie jest nie zaliczone (0 pkt). Jeżeli pies
porusza się bardzo wolno może otrzymać tylko około 6 punktów.
Powtórzona po raz drugi komenda przywołania, zatrzymania lub przyjęcia pozycji
"waruj" jest karana (-2 punkty za komendę). Jeżeli jedna z tych komend musi być
powtórzona po raz trzeci - ćwiczenie jest niezaliczone (0 pkt). Punkty karne za
dodatkowe komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego jak
pies na nie reaguje - należy odejmować 1-2 punkty.
Podczas gdy pies i przewodnik znajdują się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia
zabronione jest pokazywanie psu kierunku, zabronione jest również pokazywanie psu
kwadratu na przed rozpoczęciem ćwiczenia. Niezastosowanie się do tych wymagań
powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.
Rysunki ilustrujące wykonanie ćwiczenia 6
Odległości narysowane są w przybliżeniu i nie są narysowane zgodne z proporcjami.
Odległość pomiędzy punktem startowym a środkiem kwadratu to 25 metrów, tak więc
dystans pomiędzy pachołkiem, do którego wysyłany jest pies a środkiem kwadratu to
około 23 metry. Kąt pomiędzy liniami łączącymi punkt startowy z pachołkiem, do
którego wysyłany jest pies oraz tym pachołkiem a środkiem kwadratu to około 90
stopni. Odległość okręgu poprowadzonego wokół pachołka oraz boków kwadratu od
granic ringu powinna wynosić co najmniej 3 metry.

ĆWICZENIE 7: Aport kierunkowy
Komendy: "Naprzód", "Stój", "Lewa/prawa" i/lub sygnały optyczne, "Aport", "Daj
Wykonanie: Trzy drewniane koziołki tej samej wielkości są umieszczone w rzędzie
około 5 metrów jeden od drugiego, tak aby były doskonale widoczne. Punkt startowy
znajduje się około 20 metrów od środkowego koziołka. Pies jest wysyłany do
pachołka umieszczonego w odległości około 10 metrów od punktu startu i następnie
zatrzymywany komendą tak, by stanął przy pachołku, w odległości poniżej 2 metrów
od niego. Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do
wylosowanego koziołka - lewego lub prawego, który pies powinien poprawnie
przynieść i oddać.
Po wylosowaniu koziołka który powinien być przyniesiony (koziołek środkowy nigdy
nie jest losowany) komisarz umieszcza na swoich miejscach wszystkie trzy koziołki.
Wylosowany koziołek (lewy lub prawy) zawsze jest kładziony jako pierwszy.
Podczas przygotowań przewodnik i pies stoją w punkcie startu, naprzeciwko
środkowego koziołka i w odległości około 20 metrów od niego, skierowani przodem w
jego kierunku.
Do dyspozycji powinny być trzy komplety koziołków (o maksymalnej wadze około
450g) odpowiednie dla różnych ras. Wielkość koziołka powinna być proporcjonalna
do wielkości psa, ale przewodnik może wybrać koziołki, które mu odpowiadają.
Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na chęć psa do wykonywania poleceń i komend
wskazujących kierunek, tempo i czy pies wybrał najkrótszą drogę do właściwego
koziołka. Jeśli przewodnik stojąc z psem w punkcie startowym pokaże psu właściwy
kierunek należy ocenić to jako dotknięcie psa i nie zaliczyć ćwiczenia.
Żeby otrzymać punkty za to ćwiczenie, pies powinien przyjąć pozycję stój i całkowicie
znaleźć się w narysowanym w widoczny sposób wokół pachołka okręgu o promieniu
2 metrów. Pies, który położy się lub usiądzie przy pachołku nie może otrzymać więcej
niż 8 punktów. Jeśli pies podniesie niewłaściwy koziołek ćwiczenie jest niezaliczone
(0 pkt)
Punkty karne za dodatkowe komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia
oraz od tego jak pies na nie reaguje. Kara za pozostałe dodatkowe komendy
powinna wynikać z ogólnych zasad oraz wytycznych dla ćwiczenia 6.
Upuszczenie koziołka
Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać
więcej niż 7 punktów. Jeżeli musiała zostać wydana dodatkowa komenda do
przyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony koziołek, można przyznać najwyżej 5
punktów. Jeżeli pies upuści koziołek obok przewodnika i przewodnik podniesie go
bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod warunkiem że pies poprawnie
przyjął pozycję podstawową. Jeśli koziołek został upuszczony z powodu niedbalstwa
przewodnika po wydaniu przez przewodnika komendy do oddania koziołka, można
przyznać najwyżej 7 punktów.
Podgryzanie lub gryzienie koziołka
Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa karane jest odjęciem 2-3 punktów. Jeśli
podgryzanie jest intensywne, można przyznać najwyżej 5 punktów. Bardzo
intensywne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje niezaliczenie ćwiczenia
(0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie koziołek celem
poprawienia chwytu.Rysunek ilustruje wykonanie aportu kierunkowego - ćwiczenie 7. Koziołki mogą być
umieszczone w odległości co najmniej 3 metrów od granicy ringu.

ĆWICZENIE 8: Aport metalowego koziołka przez przeszkodę
Komendy: "Hop" i/lub "Aport", "Daj".
Wykonanie: Przewodnik z psem w pozycji zasadniczej staje w odległości około 3
metrów od przeszkody. Przewodnik przerzuca metalowy koziołek przez przeszkodę.
Na polecenie komisarza przewodnik wydaje psu komendy skoku przez przeszkodę,
podjęcia koziołka i powrotu z nim przez przeszkodę.
Przewodnik może wydać obie lub jedną spośród komend "hop" i "aport". Jeśli
przewodnik wydaje komendę "aport" to nie powinien zrobić tego później niż w chwili
gdy pies rozpoczyna skok przez przeszkodę. Powinny być dostępne trzy koziołki
metalowe, o różnej wadze i wielkości, dostosowane do wielkości psów. Maksymalna
waga największego nie powinna przekraczać około 200g. Do przewodnika należy
decyzja wyboru koziołka, niezależnie od rasy psa. Przeszkoda powinna mieć
szerokość 1 metra, a jej wysokość powinna być mniej więcej równa wysokości psa w
kłębie, zaokrąglonej do najbliższej dziesiątki. Wysokość przeszkody nie powinna być
większa niż 70 centymetrów.
Wytyczne: Jeżeli pies dotknie przeszkody podczas skoku (nawet lekko), nie może
uzyskać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies podeprze się o przeszkodę lub jeżeli nie
wykona skoku powrotnego z koziołkiem, ćwiczenie jest nie zaliczone.
Upuszczenie przedmiotu (koziołka)
Jeżeli pies upuści przedmiot i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać
więcej niż 7 punktów. Jeżeli musiała zostać wydana dodatkowa komenda doprzyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony przedmiot, można przyznać najwyżej
5 punktów. Jeżeli pies upuści przedmiot obok przewodnika i przewodnik podniesie go
bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod warunkiem że pies poprawnie
przyjął pozycję podstawową. Jeśli przedmiot został upuszczony z powodu
niedbalstwa przewodnika po wydaniu przez przewodnika komendy do oddania
przedmiotu, można przyznać najwyżej 7 punktów.
Podgryzanie lub gryzienie przedmiotu
Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa karane jest odjęciem 2-3 punktów. Jeśli
podgryzanie jest intensywne, można przyznać najwyżej 5 punktów. Bardzo
intensywne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje niezaliczenie ćwiczenia
(0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie koziołek celem
poprawienia chwytu.
Rysunek


Rysunek zalecanego sposobu konstrukcji przeszkody (Ćwiczenie 8). Wysokość
słupków nie jest zdefiniowana. Odpowiednia jest na przykład wysokość pomiędzy 0,7
- 1 m. Odległość pomiędzy słupkami to około 1 metr.

ĆWICZENIE 9: Wyszukiwanie przedmiotu z 6 sztuk
Komendy: ("Zostań/Noga") "Szukaj/Aport", "Daj"
Wykonanie: Przewodnik i pies ustawiają się w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia i
przed rozpoczęciem ćwiczenia komisarz wręcza przewodnikowi drewniany przedmiot
(10 cm x 2 cm x 2 cm), na którym przewodnik pisze swój numer startowy używając
ołówka lub długopisu. Ćwiczenie rozpoczyna się w chwili gdy komisarz wręczy
przedmiot przewodnikowi. Przewodnik może trzymać w ręku przedmiot przez około 5
sekund. W tej fazie ćwiczenia pies nie może ani dotykać ani obwąchiwać przedmiotu.
Następnie komisarz prosi przewodnika o oddanie przedmiotu, a gdy przewodnik
odda przedmiot - o odwrócenie się. Do przewodnika należy decyzja czy pies będzie
mógł widzieć rozkładanie przedmiotów. Wydanie psu komendy do pozostania lub
przyjęcia pozycji podstawowej jest w tym momencie ćwiczenia dozwolone. Komisarzidzie do miejsca oddalonego około 10 metrów od przewodnika i kładzie na ziemi (lub
na podłodze) bez dotykania przedmiot należący do przewodnika oraz 5 innych
podobnych przedmiotów, które rozkłada rękami. Przedmioty są rozmieszczane na
okręgu lub w poziomym rzędzie w odległości około 25 cm jeden od drugiego.
Następnie komisarz prosi przewodnika o odwrócenie się i wydanie psu komendy do
przyniesienia oznaczonego przedmiotu. Pies powinien odnaleźć przedmiot
przewodnika, przynieść go i oddać przewodnikowi w sposób zgodny z ogólnymi
wytycznymi.
Przedmioty powinny być ułożone w ten sam sposób dla wszystkich zawodników,
jednakże położenie przedmiotu przewodnika może być zmienne. W wypadku
ułożenia poziomego, przedmiot przewodnika nie powinien leżeć z brzegu.
Pies może pracować przez około pół minuty pod warunkiem, że pracuje intensywnie i
tak, aby osiągnąć cel. Dla każdego zawodnika należy użyć 6 nowych przedmiotów.
Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na ochotę psa do pracy i jego tempo. Ćwiczenie
będzie nie zaliczone jeżeli pies obwącha lub dotknie przedmiot zanim przedmiot nie
zostanie oddany przez przewodnika komisarzowi, jeżeli będzie wydana komenda gdy
pies znajduje się obok przedmiotów lub jeżeli pies podniesie niewłaściwy przedmiot.
Obwąchiwanie przez psa pozostałych przedmiotów w celu znalezienia właściwego
przedmiotu nie powoduje nie zaliczenia ćwiczenia.
Upuszczenie przedmiotu
Jeżeli pies upuści przedmiot i podniesie go z własnej inicjatywy, nie może otrzymać
więcej niż 7 punktów. Jeżeli musiała zostać wydana dodatkowa komenda do
przyniesienia, zanim pies podniósł upuszczony przedmiot, można przyznać najwyżej
5 punktów. Jeżeli pies upuści przedmiot obok przewodnika i przewodnik podniesie go
bez zrobienia kroku, można przyznać 5 punktów pod warunkiem że pies poprawnie
przyjął pozycję podstawową. Jeśli przedmiot został upuszczony z powodu
niedbalstwa przewodnika po wydaniu przez przewodnika komendy do oddania
przedmiotu, można przyznać najwyżej 7 punktów.
Podgryzanie lub gryzienie przedmiotu
Podgryzanie lub gryzienie koziołka przez psa karane jest odjęciem 2-3 punktów. Jeśli
podgryzanie jest intensywne, można przyznać najwyżej 5 punktów. Bardzo
intensywne podgryzanie lub zniszczenie przedmiotu powoduje niezaliczenie
ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie koziołek
celem poprawienia chwytu.

ĆWICZENIE 10: Zmiana pozycji na odległość
Komendy: "Waruj", "Zostań", "Siad", "Stój", "Waruj" i/lub znaki optyczne
Wykonanie: Pies jest pozostawiany w pozycji waruj określonym w miejscu. Na
polecenie komisarza przewodnik odchodzi i zajmuje pozycję w odległości około 15
metrów od psa. Pies powinien zmienić pozycję 6 razy (stój/siad/waruj) i pozostać na
początkowym miejscu. Kolejność wykonywania pozycji może być zmienna ale
powinna być jednakowa dla wszystkich zawodników. Pies powinien przyjąć każdąpozycję 2 razy a ostatnią komendą do zmiany pozycji powinno być "waruj". Komisarz
pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic ze znakami lub rysunkami, w jakiej
kolejności pies powinien zmieniać pozycje. Komisarz nie powinien widzieć psa w
momencie pokazywania pozycji do wykonania. Komisarz powinien zmieniać tablice
co około 3 sekundy. Przewodnik może wydawać komendy głosowe i pokazywać
sygnały optyczne, ale jedne i drugie muszą być krótkie i używane jednocześnie. Z
tyłu psa znajduje się granica wyznaczona przez wyobrażalną linię pomiędzy dwoma
pachołkami.
Wytyczne: Należy zwrócić uwagę na to jak dużo pies się porusza, prędkość z jaką
zmienia pozycje, czystość przyjmowanych pozycji, jak pies wytrzymuje w danej
pozycji. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do
swojej pozycji wyjściowej, na odległość większą niż jego długość, niezależnie od
kierunku. Przesunięcia do przodu i do tyłu sumują się. Jeżeli pies nie wykona jednej
pozycji nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Ćwiczenie jest nie zaliczone jeżeli
pies przeskoczy jedną pozycję przyjmując bez komendy od razu następną. Aby
otrzymać punkty pies musi na komendy przewodnika zmienić pozycję co najmniej 5
razy.
Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego wróci nie może otrzymać więcej niż 8
punktów. Zbyt częste komendy głosowe przewodnika i przesadne lub ciągłe znaki
optyczne są karane.
Jeśli przewodnik musiał dwukrotnie wydać komendę do zmiany pozycji, nie można
przyznać więcej niż 8 punktów. Brak reakcji psa na drugą komendę do przyjęcia
danej pozycji powoduje niezaliczenie tej pozycji. Pierwsza dodatkowa komenda do
przyjęcia pozycji karana jest stratą 2 punktów, każda następna dodatkowa komenda
karana jest stratą 1 punktu.
Jest możliwe uzyskanie punktów w tym ćwiczeniu nawet jeśli 3-4 spośród pozycji
zostały przyjęte po dodatkowych komendach, jeśli pies zareagował na dodatkowe
komendy natychmiast i przyjął właściwe, czyste pozycje a pozostałe elementy
ćwiczenia wykonał bezbłędnie.


Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.01.2011 r. Został on zatwierdzony
przez Główny Komitet FCI na posiedzeniu w Madrycie, 24.02.2010 r.

Komentarze