IPO (Internationale Prüfungsordnung) 2

Część A - praca węchowa

1. Ślad własny przewodnika (400 kroków- 30 min) - 100 pkt

Część B - posłuszeństwo

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy - 10 pkt
2. Siad w marszu - 10 pkt
3. Waruj w marszu i przywołanie do mnie - 10 pkt
4. Stój w marszu - 10 pkt
5. Aportowanie na płaskim terenie - 10 pkt
6. Aportowanie przez płotek o wys. 1 m - 15 pkt
7. Aportowanie przez przeszkodę ukośną o wys. 1,8 m - 15 pkt
8. Wysyłanie naprzód z warowaniem - 10 pkt
9. Warowanie przy odwracaniu uwagi - 10 pkt

Razem B - 100 pkt

Część C - próby obrończe

1. Rewirowanie za pozorantem - 5 pkt
2. Osaczenie i oszczekanie - 10 pkt
3. Zatrzymanie pozoranta w czasie ucieczki - 10 pkt
4. Pilnowanie pozoranta i obrona po jego ataku - 20 pkt
5. Eskortowanie pozoranta z tyłu - 5 pkt
6. Napad pozoranta w czasie transportu - 30 pkt
7. Atak na psa z ruchu - 20 pkt

Razem C - 100 pkt

Łącznie A+B+C - 300 pkt
 
Część A - praca węchowa
Ślad obcy co najmniej 400 kroków, 3 odcinki proste, 2 załamania pod kątem około 90°, 2 przedmioty. Ślad leżący co najmniej 30 minut, czas pracy 15 minut.

wypracowanie ścieżki śladu - 80 pkt.
przedmioty (10 + 10) - 20 pkt.

Razem - 100 pkt.
 
Ustalenia ogólne
Sędzia lub osoba odpowiedzialna za układanie śladów ustalają przebieg śladu stosownie do warunków terenowych. Ślady muszą być układane różnorodnie. Nie może się zdarzyć, żeby na każdym śladzie poszczególne załamania i przedmioty były na tych samych odległościach, w tych samych odstępach. Podstawa śladu musi być zaznaczona tabliczką, która koniecznie musi być wbita w ziemię z lewej strony, obok podstawy śladu.

Kolejność startu uczestników wynika z losowania przeprowadzonego w obecności sędziego, po ułożeniu śladów. Układający musi przed ułożeniem śladu pokazać przedmioty sędziemu lub osobie odpowiedzialnej. Wolno używać tylko przedmiotów nasączonych (30 minut) własnym zapachem. Układający ślad stoi krótko na podstawie śladu i idzie dalej normalnym krokiem we wskazanym kierunku. Załamania tworzy się idąc normalnym krokiem, pierwszy przedmiot kładzie się po co najmniej 100 krokach na 1 lub 2 prostej, drugi przedmiot na końcu śladu. Przedmioty muszą być położone w trakcie marszu. Po położeniu ostatniego przedmiotu układający idzie jeszcze kilka kroków w tym samym kierunku.

Na śladzie muszą być ułożone różnorodne przedmioty (np. ze skóry, tekstylne, z drewna). Przedmiot musi mieć długość około 10 cm, szerokość 2-3 cm, grubość około 0,5 -1 cm i nie może istotnie różnić się kolorem od podłoża. Przewodnik i pies nie mogą widzieć układania śladu. Przedmioty powinny być ponumerowane, tak by numer na nich odpowiadał numerowi na tabliczce. Podczas pracy psa, sędzia i towarzyszące mu osoby nie mogą znaleźć się w obrębie terenu, na którym pies ma prawo szukać.

a) Komenda do: "szukania"
Wydanie komendy do szukania dozwolone jest na początku śladu i na rozpoczęcie dalszego szukania po znalezieniu pierwszego przedmiotu.

b) Wykonanie:
Przewodnik przygotowuje swojego psa do pracy na śladzie. Linka o długości 10 m może być prowadzona nad grzbietem, z boku lub między przednimi i/lub tylnymi kończynami. Może być zapięta bezpośrednio do łańcuszka bez zaciskania lub do zapięcia na szelkach. Dopuszczalne są szelki piersiowe lub Böttgera (bez dodatkowych rzemieni). Po wywołaniu przewodnik melduje się (w pozycji wyjściowej) i zgłasza, czy jego pies przedmioty podnosi, czy zaznacza. Przed nawęszeniem podstawy śladu, w jego trakcie i w czasie całej pracy na śladzie należy zrezygnować z jakiegokolwiek przymusu.

Na polecenie sędziego doprowadza się psa spokojnie i wolno do podstawy śladu. Rozpoczyna się nawęszenie przez psa. Pies musi nawęszyć spokojnie, intensywnie, z "niskim nosem". Następnie pies musi podążać śladem z niskim nosem, w równym tempie. Pies może węszyć też bez linki i wtedy również należy utrzymać odległość 10 m. Linka może, jeżeli przewodnik nie wypuścił jej z ręki, zwisać. Pies musi wypracować załamania pewnie. Po załamaniu pies powinien szukać dalej w tym samym tempie. Jeżeli pies znalazł przedmiot, musi go bez wpływu przewodnika podnieść lub przekonywująco wskazać. Po podniesieniu pies może stać, usiąść lub przyjść do przewodnika. Błędem jest pójście dalej z przedmiotem lub położenie się. Wskazywać przedmioty może pies stojąc, siedząc lub leżąc (również przemiennie). Jeżeli pies wskazał lub podniósł przedmiot, przewodnik kładzie linkę i udaje się do niego. Poprzez podniesienie przedmiotu w ręce do góry pokazuje, że pies go znalazł. Następnie podnosi linkę i rozpoczyna z psem dalszą pracę na śladzie. Po zakończeniu pracy na śladzie należy pokazać sędziemu znalezione przedmioty.

c) Ocena:
Jeżeli pies wypracuje ślad intensywnie, równomiernie, przekonywująco, pokazując przy tym pozytywne zachowanie, tempo pracy nie jest kryterium oceny. Sprawdzanie podłoża obok ścieżki śladu bez jej opuszczenia nie jest błędem. Markowanie pracy, "wysoki nos", wypróżnianie się, krążenie na załamaniach, przedłużające się mitrężenie, pomoc poprzez linkę lub słowna na ścieżce śladu lub przy przedmiotach, błędne zaznaczenie przedmiotu, nie zaznaczenie przedmiotu obniżają ocenę.

Jeżeli przewodnik (podążając za psem) opuści ścieżkę śladu na odległość większą niż długość linki (niezależnie od kierunku), praca na śladzie zostaje przerwana. Jeżeli pies opuszcza ślad i jest zatrzymywany przez przewodnika, sędzia poleca iść za psem. Jeżeli przewodnik nie stosuje się do tego polecenia, sędzia przerywa pracę.

Sędzia przerywa też pracę, jeżeli po 15 minutach od startu pies nie osiągnął końca. Ocenie podlega praca do jej przerwania. Błędem jest, jeżeli pies wskaże przedmiot w dwojaki sposób, tj. poprzez "podnoszenie" lub "wskazanie". W ocenie uwzględnia się tylko przedmioty zaznaczone zgodnie ze zgłoszeniem. Błędy w zaznaczeniu przedmiotu wpływają na ocenę pracy na danej prostej. Za nie znalezione przedmioty nie przyznaje się żadnych punktów. Rozdział punktów do oceny pracy na danej prostej musi odpowiadać jej długości i stopniowi trudności. Sędziowanie pracy na poszczególnych prostych następuje według ocen i punktów.

Jeżeli pies przestaje szukać (dłuższe mitrężenie w tym samym miejscu bez szukania), praca może być przerwana nawet jeżeli pies znajduje się na ścieżce śladu.

Część B - posłuszeństwo

Postanowienia ogólne:
Sędzia daje polecenie rozpoczęcia ćwiczenia. Dalsze ćwiczenia, jak zmiany kierunku, zatrzymanie, zmiany tempa dokonywane są przez przewodnika bez polecenia. Komendy wskazane są w regulaminie. Komendami są normalnie wypowiedziane pojedyncze słowa. Mogą one być wydawane w każdym języku, jednakże muszą być takie same dla tej samej czynności. Jeżeli pies nie wykonuje ćwiczenia po trzykrotnej komendzie, ćwiczenie to zostaje przerwane bez przyznania oceny. Podczas przywoływania psa, oprócz komendy może być użyte imię psa. Jednakże użycie imienia psa przy jakiejkolwiek innej komendzie należy traktować jako komendę podwójną.

W postawie wyjściowej pies siedzi blisko przewodnika po jego lewej stronie, tak że jego łopatka jest na wysokości kolan przewodnika i skierowany jest w tą samą stronę, co przewodnik. Każde ćwiczenie zaczyna się i kończy postawą wyjściową. Przyjęcie postawy wyjściowej na początku ćwiczenia dopuszczalne jest tylko jeden raz. Dopuszczalne jest również krótkie pochwalenie psa po zakończeniu ćwiczenia i tylko w postawie wyjściowej. Po takim pochwaleniu przewodnik musi przyjąć nową postawę wyjściową. W każdym razie między pochwałą a rozpoczęciem nowego ćwiczenia musi być zachowany wyraźny odstęp czasu (około 3 sekund).

Po przyjęciu postawy wyjściowej przeprowadza się ćwiczenie. Przewodnik musi przejść co najmniej 10, jednak nie więcej niż 15 kroków, zanim poda komendę do wykonania ćwiczenia przez psa. Pomiędzy częściami ćwiczenia, takimi jak siad przed przewodnikiem i zakończeniem ćwiczenia, podejście do siedzącego, stojącego lub leżącego psa, należy przed wydaniem następnej komendy zachować przerwę około 3 sekund. Przewodnik może podejść do psa od przodu lub obchodząc go na około, od tytu.

Pies powinien iść przy nodze bez smyczy również między ćwiczeniami. Także idąc po koziołek do aportowania należy zabrać ze sobą psa. Zachęcanie psa w tym przypadku i zabawa nie są dozwolone.

Przewodnik musi wykonywać w tył zwrot przez lewe ramię. Przy zwrocie w tył pies może obejść przewodnika (wokół) lub cofnąć się znalazłszy się przed nim. Wykonanie tego ćwiczenia musi być takie samo w czasie całego egzaminu. Gdy pies usiadł przed przewodnikiem, podejście do nogi może być wykonane jak wyżej poprzez obejście przewodnika lub obrócenie i jednoczesne cofnięcie do znalezienia się w postawie wyjściowej.

Płotek do przeskakiwania jest na całej wysokości (1 m) sztywny i ma szerokość 150 cm. Przeszkoda ukośna składa się z dwóch połączonych ze sobą na górze części (płyt) o szerokości 150 cm i długości 191 cm. Ustawia się ją tak, że po rozsunięciu szczyt osiąga wysokość 180 cm. Cała jej powierzchnia musi być wykonana z materiału nie śliskiego. Na obu jej ścianach należy umieścić listwy pomagające we wspinaniu o przekroju 24/48 mm w górnej połowie ściany. Na egzaminie wszystkie psy muszą przeskakiwać przez te same przeszkody.

Przedmiotami do przenoszenia są tylko koziołki drewniane (aporty) o odpowiedniej wadze (na równej powierzchni 1000 g, przez przeszkodę 650 g). Organizator przygotowuje jeden komplet koziołków, które muszą być wykorzystane przez wszystkich uczestników. Nie wolno przed rzuceniem dać koziołek psu do pyska.

Jeżeli przewodnik zapomniał wykonać jakiegoś ćwiczenia, zostaje wezwany przez sędziego, bez obniżania oceny, do wykonania brakującego ćwiczenia.

1. Chodzenie przy nodze bez smyczy - 10 pkt

a) Komenda do: "chodzenia przy nodze".
Wydanie komendy dozwolone jest na starcie i przy zmianach rodzaju ruchu.

b) Wykonanie:
Przewodnik udaje się do sędziego z psem idącym przy nodze bez smyczy, po zatrzymaniu poleca psu usiąść i przedstawia się. Następnie udaje się na miejsce początku ćwiczeń. Z postawy wyjściowej rusza z psem dając mu hasło do marszu przy nodze bez smyczy, a pies ma chętnie, uważnie i równo iść po jego lewej stronie tak, by jego łopatka znajdowała się stale na wysokości kolan przewodnika, a po zatrzymaniu samodzielnie usiąść przy nodze nie obracają się. Po rozpoczęciu marszu przewodnik idzie w linii prostej około 50 kroków bez zatrzymywania się, po zwrocie w tył idzie jeszcze następne 10 do 15 kroków, a później musi zademonstrować bieg i marsz bardzo wolny (każdy po minimum 10 kroków). Przejście z biegu w krok powolny musi nastąpić bez fazy przejściowej. Poszczególne rodzaje marszu muszą istotnie różnić się między sobą. Następnie należy wykonać, idąc normalnym tempem, zwrot w prawo, w lewo i w tył. Zatrzymanie należy zademonstrować co najmniej raz, idąc normalnym tempem.

Podczas, gdy przewodnik idzie z psem na pierwszym odcinku należy oddać 2 strzały (kaliber 6 mm) w odstępie czasu 5 sekund z odległości co najmniej 15 kroków. Pies musi wykazać się niewrażliwością na strzał. Na zakończenie ćwiczenia, na polecenie sędziego przewodnik ze swoim psem wchodzi w grupę złożoną co najmniej z 4 osób. Musi on jedną z osób obejść z prawej i jedną z lewej strony i co najmniej raz zatrzymać się w grupie. Sędzia może zażądać powtórzenia przejścia. Na koniec przewodnik opuszcza grupę i w miejscu początku ćwiczenia przyjmuje pozycję wyjściową.

c) Ocena
Ocenę obniżają: wyprzedzanie, odsuwanie się na bok, zostawanie z tyłu, siadanie wolne lub z ociąganiem, dodatkowe komendy, pomoc fizyczna, brak uwagi psa we wszystkich rodzajach ruchu (tempach) i zwrotach, presja wywierana na psa i stłumienie go.

2. Siad w marszu - 10 pkt

a) Komendy do: "marszu przy nodze", "siadu".

b) Wykonanie:
Po przyjęciu postawy wyjściowej przewodnik zaczyna marsz w linii prostej z psem bez smyczy przy nodze. Po przejściu 10-15 kroków pies musi na komendę przewodnika natychmiast usiąść zwrócony w kierunku marszu, a przewodnik nie może się przy tym zatrzymywać, zmienić rodzaj kroku lub obejrzeć się. Po dalszych 30 krokach przewodnik zatrzymuje się i natychmiast obraca się do swojego, spokojnie siedzącego psa. Na polecenie sędziego idzie z powrotem do psa i staje po jego prawej stronie.

c) Ocena:
Błędy w przebiegu ćwiczenia, wolne siadanie, siedzenie niespokojne, bez koncentracji obniżają ocenę. Jeżeli pies zamiast usiąść położy się lub zatrzyma stojąc odlicza się 5 punktów.

3. Waruj w marszu i przywołanie do mnie - 10 pkt

a) Komendy do: "marszu przy nodze", "warowania", "przywołania do mnie", "przyjęcia postawy wyjściowej".

b) Wykonanie:
Po przyjęciu postawy wyjściowej przewodnik rozpoczyna marsz w linii prostej z psem przy nodze bez smyczy. Po 10-15 krokach pies musi na komendę przywarować będąc skierowanym w kierunku marszu, a przewodnik nie może się przy tym zatrzymać, zmienić rodzaju kroku lub się obejrzeć. Po dalszych 30 krokach przewodnik zatrzymuje się i natychmiast obraca do swojego spokojnie leżącego psa. Na polecenie sędziego przewodnik daje komendę "do mnie", która może być połączona z imieniem psa. Pies musi chętnie, szybko przybiec w linii prostej do przewodnika i usiąść przed nim blisko i na wprost. Na następną komendę musi szybko i bezpośrednio znaleźć się przy lewej nodze przewodnika z łopatą na wysokości jego kolan.

c) Ocena:
Błędy w przebiegu ćwiczenia, powolne kładzenie się, wolne przyjście, niespokojne leżenie, postawa przewodnika w rozkroku, błędy w siadaniu przed przewodnikiem i po zakończeniu ćwiczenia. Jeżeli pies usiądzie lub zatrzyma się stojąc po komendzie do warowania należy odjąć mu 5 punktów.

4. Stój w marszu - 10 pkt

a) Komendy do: "marszu przy nodze", "zatrzymania stojąc", "siadu".

b) Wykonanie:
Po przyjęciu postawy wyjściowej przewodnik zaczyna marsz z psem przy nodze bez smyczy. Po przejściu 10-15 kroków daje psu komendę do zatrzymania stojąc. Pies powinien zatrzymać się natychmiast i stać w kierunku marszu, a przewodnik nie może przy tym zatrzymać się, zmienić rodzaju kroku ani się obejrzeć. Przewodnik po przejściu dalszych 30 kroków zatrzymuje się i natychmiast obraca do swojego spokojnie stojącego psa. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do swojego psa i staje po jego prawej stronie. Po upływie około 3 sek na znak sędziego pies otrzymuje komendę by usiadł, na którą powinien szybko i bez skręcenia usiąść.

c) Ocena:
Obniżają ocenę: błędy w przebiegu ćwiczenia, kroki robione przez psa po komendzie, niespokojne stanie, podchodzenie, niepokój przy podchodzeniu przewodnika, wolne siadanie na zakończenie. Jeżeli po komendzie pies usiądzie lub położy się należy odjąć mu 5 punktów.

5. Aportowanie na płaskiej powierzchni - 10 pkt

a) Komendy do: "przyniesienia", "oddania", "przyjścia do nogi".

b) Wykonanie:
Stojąc w postawie wyjściowej przewodnik rzuca koziołek drewniany (o masie około 1000 g) na odległość około 10 kroków. Komendę do przyniesienia wolno wydać dopiero, gdy koziołek leży już nieruchomo na ziemi. Pies siedzący spokojnie bez smyczy przy nodze musi na komendę szybko i w linii prostej pobiec do koziołka, natychmiast go podnieść i szybko, jak najkrótszą drogą przynieść do przewodnika. Pies musi usiąść blisko i na wprost przewodnika i tak długo trzymać koziołek w pysku, aż przewodnik, po odczekaniu około 3 sek. da komendę do oddania i go odbierze. Po oddaniu przez psa, koziołek musi być trzymany spokojnie w wyprostowanej w dół prawej ręce. Na następną komendę pies musi się znaleźć przy lewej nodze przewodnika, tak by jego łopatka była na wysokości kolan. W czasie całego ćwiczenia nie wolno przewodnikowi opuścić miejsca, z którego rozpoczął ćwiczenie.

c) Ocena:
Błędy w postawie wyjściowej, powolny bieg, błędy w podjęciu, wolny powrót, upuszczenie koziołka, bawienie się, gryzienie koziołka, stanie przez przewodnika w rozkroku, błędy w siadaniu przed przewodnikiem i zakończeniu ćwiczenia obniżają ocenę. Zbyt bliskie rzucenie i pomoc przewodnika bez opuszczenia miejsca stania również obniżają ocenę. Jeżeli przewodnik opuści miejsce, z którego zaczął ćwiczenie przed jego zakończeniem, ocenione ono będzie jako niedostateczne. Jeżeli pies nie przyniesie koziołka, należy przyznać 0 punktów.

6. Aportowanie przez płotek (100 cm) - 15 pkt

a) Komendy do: "przeskoku", "przyniesienia", "oddania", "przyjścia do nogi"

b) Wykonanie:
Przewodnik przyjmuje z psem postawę wyjściową co najmniej 5 kroków przed płotkiem. Stojąc na wprost przed płotkiem (100 cm) rzuca koziołek (650 g) za niego. Komenda do skoku może być wydana dopiero, gdy koziołek nieruchomo leży na ziemi. Pies siedząc bez smyczy spokojnie przy przewodniku musi na komendę swobodnie przeskoczyć przez płotek. Komenda do przyniesienia musi być wydana w czasie skoku. Po skoku musi on szybko najkrótszą drogą podbiec do koziołka, natychmiast go podnieść, bezzwłocznie przeskoczyć płotek z powrotem i przynieść go do przewodnika szybko najkrótsza drogą. Pies ma usiąść blisko na wprost przewodnika i tak długo trzymać koziołek w pysku, aż przewodnik po odczekaniu około 3 sekund po komendzie do oddania odbierze aport. Po odebraniu koziołek musi być spokojnie trzymany w wyprostowanej w dół prawej ręce. Na następną komendę pies musi znaleźć się szybko i bezpośrednio przy lewej nodze przewodnika, tak by jego łopatka była na wysokości kolan przewodnika. Przewodnikowi nie wolno w czasie całego ćwiczenia opuścić miejsca, w którym rozpoczął ćwiczenie.

c) Ocena:
Błędy w postawie wyjściowej, powolny skok i bieg tam i z powrotem, błędy przy podjęciu, upuszczenie koziołka, bawienie się, gryzienie koziołka, postawa przewodnika w rozkroku, błędy w siadaniu przed przewodnikiem i zakończeniu ćwiczenia obniżają ocenę. Za muśnięcie przeszkody przy skoku obniża się ocenę do jednego punktu za każdym razem, za oparcie o przeszkodę przy przeskoku każdorazowo do 2 punktów.

Podział punktów za przynoszenie koziołka przez płotek:

skok tam - 5 pkt
przyniesienie - 5 pkt
skok z powrotem - 5 pkt


Ocena częściowa jest możliwa tylko wtedy, gdy wykonane są co najmniej 2 z 3 części ćwiczenia (skok tam, przyniesienie, skok z powrotem)

skoki i przyniesienie bezbłędne - 15 pkt
skoki tam i z powrotem bezbłędne, aport nie przyniesiony - 10 pkt
skok tam lub z powrotem nie wykonany, aport przyniesiony bezbłędnie - 10 pkt

Jeżeli koziołek upadnie wyraźnie z boku lub jest dla psa źle widoczny, przewodnik może po spytaniu sędziego lub na polecenie sędziego, bez straty punktów powtórzyć rzut. Pies nie może przy tym przestać siedzieć.

Ocenę odpowiednio obniża pomoc przewodnika, o ile nie zmieni on miejsca, w którym rozpoczął ćwiczenie. Jeżeli opuści on to miejsce przed zakończeniem, ćwiczenie ocenia się jako niedostateczne.

7. Aportowanie przez przeszkodę ukośną (180 cm) - 15 pkt

a) Komendy do: "przeskoku", "przyniesienia", "oddania", "przyjścia do nogi".

b) Wykonanie:
Przewodnik ze swoim psem przyjmuje postawę wyjściową co najmniej 5 kroków przed przeszkodą. Stając na wprost przed nią rzuca koziołek (650g) za przeszkodę. Komenda do skoku może być wydana dopiero, gdy koziołek nieruchomo leży na ziemi. Pies siedzący spokojnie bez smyczy przy przewodniku po komendzie do skoku musi wspinając się pokonać przeszkodę, szybko, najkrótszą drogą pobiec do koziołka, natychmiast go podjąć. Komenda do przyniesienia musi być wydana w czasie pokonywania przeszkody. Po podjęciu aportu pies musi natychmiast pokonać przeszkodę z powrotem i przynieść aport szybko najkrótszą drogą do przewodnika, usiąść blisko i na wprost niego i tak długo trzymać koziołek w pysku, aż przewodnik po odczekaniu około 3 sek. po komendzie do oddania odbierze aport. Po odebraniu koziołek musi być trzymany spokojnie w wyprostowanej w dół prawej ręce. Na następną komendę pies ma się szybko i bezpośrednio znaleźć przy lewej nodze przewodnika, tak by jego łopatka znajdowała się na wysokości kolan przewodnik. Przewodnikowi nie wolno w czasie całego ćwiczenia opuścić miejsca, z którego ćwiczenie rozpoczął.

c) Ocena:
Błędy w postawie wyjściowej, powolne pokonywanie przeszkody, wolny bieg tam i z powrotem, błędy w podjęciu aportu, upuszczenie koziołka, gryzienie go, bawienie się, postawa przewodnika w rozkroku, błędy w siadaniu przed przewodnikiem i w zakończeniu ćwiczenia odpowiednio obniżają ocenę.

Podział punktów za przynoszenie aportu przez przeszkodę ukośną:

skok tam - 5 pkt
przyniesienie - 5 pkt
skok z powrotem - 5 pkt

Ocena częściowa możliwa jest tylko wówczas, gdy 2 z 3 części ćwiczenia (skok tam, przyniesienie, skok z powrotem) są wykonane.

skoki i przyniesienie bezbłędne - 15 pkt
skoki tam i z powrotem bezbłędne, aport nie przyniesiony - 10 pkt
skok tam lub z powrotem nie wykonany, aport przyniesiony bezbłędnie - 10 pkt

Jeżeli koziołek upadnie wyraźnie z boku lub jest dla psa źle widoczny, przewodnik może po spytaniu sędziego lub na polecenie sędziego powtórzyć rzut bez straty punktów. Pies nie może przy tym przestać siedzieć. Ocenę odpowiednio obniża pomoc przewodnika, o ile nie opuścił on miejsca, z którego rozpoczął ćwiczenie. Jeżeli opuścił on to miejsce przed zakończeniem ćwiczenia ocenia się jako'niedostateczne.

8. Wysyłanie naprzód z warowaniem - 10 pkt

a) Komendy do: "wybiegania naprzód", "warowania", "siadu"

b) Wykonanie:
Z postawy wyjściowej idzie przewodnik z psem bez smyczy w linii prostej we wskazanym kierunku. Po 10-15 krokach przewodnik daje psu komendę do wybiegnięcia naprzód z jednoczesnym, jednorazowym uniesieniem ręki wskazując kierunek i zatrzymuje się. Po tym pies musi oddalić się w linii prostej we wskazanym kierunku bez ociągania, w szybkim tempie, na odległość co najmniej 30 kroków. Na polecenie sędziego przewodnik daje komendę do warowania, na którą pies musi się natychmiast położyć. Przewodnikowi wolno trzymać uniesioną rękę tak długo, aż pies się nie położy. Na polecenie sędziego przewodnik udaje się do psa i staje po jego prawej stronie. Na kolejne polecenie sędziego po około 3 sekundach pies dostaje komendę by usiadł.

b) Ocena:
Ocenę obniżają: błędy w wykonaniu, bieg przewodnika z i za psem, wolne wybieganie, wyraźne odchylenie kierunku na bok, za mała odległość, położenie się z ociąganiem lub zbyt wczesne, niespokojne leżenie, przedwczesne podniesienie się w końcówce ćwiczenia.

9. Warowanie przy odwracaniu uwagi - 10 pkt

a) Komendy do: "warowania", "siadu".

b) Wykonanie:
Gdy drugi pies ma zacząć ćwiczenia w części B, przewodnik odprowadza psa we wskazane miejsce i po przyjęciu postawy wyjściowej daje komendę do warowania. Po czym nie zostawiając przy psie smyczy lub jakiegokolwiek innego przedmiotu, bez oglądania się oddala się w obrębie terenu egzaminu na odległość co najmniej 30 kroków i stoi spokojnie w polu widzenia psa, zwrócony do niego plecami.

Pies musi leżeć spokojnie bez wpływu przewodnika podczas gdy drugi pies wykonuje ćwiczenie od 1 do 7. Przewodnik wraca na polecenie sędziego, staje po jego prawej stronie i na powtórne polecenie sędziego po około 3 sek. wydaje komendę, by pies usiadł.

Przed rozpoczęciem omówienia ćwiczenia, na polecenie sędziego, zapina się psa na smycz.

c) Ocena:
Ocenę obniżają: niespokojne zachowanie przewodnika, jak i ukryta pomoc, niespokojne leżenie psa względnie za wczesne podniesienie się psa na zakończenie ćwiczenia. Ocenę częściową daje się, gdy pies wstanie lub usiądzie, ale pozostaje w miejscu zostawania. Jeżeli pies oddali się na więcej niż 3 metry przed zakończeniem ćwiczenia nr 4 wykonywanego przez drugiego psa, należy ocenić ćwiczenie na O punktów. Jeżeli pies opuści miejsce zostawania po zakończeniu ćwiczenia nr 4, daje się ocenę częściową. Jeżeli pies na zakończenie ćwiczenia ruszy w kierunku wracającego przewodnika odlicza się do 3 punktów.

Część C - próby obrończe

Ustalenia ogólne
Na przeznaczonym do tego placu, wzdłuż dłuższych krawędzi ustawia się 6 kryjówek, po trzy na każdej stronie, naprzemiennie (patrz szkic). Niezbędne oznaczenia terenu muszą być dobrze widoczne dla przewodnika, sędziego i pozoranta. Pozorant musi być wyposażony w ubranie ochronne, rękaw i miękką pałkę. Rękaw musi mieć krawędź umożliwiającą psu chwycenie. Wykonana z juty nakładka, nasuwana na rękaw musi mieć kolor naturalny.

W czasie pilnowania, jeżeli pozorant będzie chciał widzieć psa, o ile to konieczne, może się za nim powoli obrócić. Nie wolno mu jednak przyjąć postawy grożącej i wykonać ruchu obronnego. Swoje ciało ma osłaniać rękawem. Sposób w jaki przewodnik odbierze od pozoranta pałkę pozostawia się do jego uznania (patrz także część ogólna - ustalenia o pracy pozoranta).

Na egzaminach wszystkich stopni można korzystać tylko z jednego pozoranta, ale przy liczbie psów większej niż 6 na jeden stopień egzaminu, musi się korzystać z dwóch pozorantów. Wszyscy zdający na ten sam stopień muszą korzystać się z tego samego pozoranta.

Psy, które nie są podporządkowane przewodnikowi, które w czasie ćwiczeń obrończych nie puszczają lub puszczają w wyniku czynnego działania przewodnika, chwycą za inną część ciała, niż przewidziany do tego rękaw, muszą zostać zdyskwalifikowane. Nie daje się też oceny "TSB".

Jeżeli pies w czasie ćwiczeń obrończych odmówi lub daje się przepędzić, należy pracę w części "C" przerwać. Nie przyznaje się żadnej oceny (punktowej). Można jednak przyznać ocenę "TSB". Komendę do "puszczenia" można wydać tylko raz.

Skalę ocen za "puszczenie" obrazuje poniższe zestawienie:

Puszczenie z ociąganiem - 0,5-3,0 pkt
Pierwsza komenda dodatkowa, puszczenie natychmiastowe - 3,0 pkt
Pierwsza komenda dodatkowa, puszczenie z ociąganiem - 3,5 - 6,0 pkt
2 komenda dodatkowa, puszczenie natychmiast - 6,0 pkt
2 komenda dodatkowa, puszczenie z ociąganiem - 6,5-9,0 pkt
Nie puszczenie po 2 komendzie dodatkowej - dyskwalifikacja


1. Rewirowanie za pozorantem - 5 pkt

a) Komendy do: "rewirowania", "do przyjścia" (komenda do przyjścia może być powiązana z imieniem psa).

b) Wykonanie:
Pozorant znajduje się w ostatniej kryjówce, niewidoczny dla psa. Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową z psem bez smyczy między drugą a trzecią kryjówką, tak by obiegnięcie czterech kryjówek było możliwe. Na polecenie sędziego rozpoczyna się ćwiczenie w części "C". Na krótką komendę do rewirowania i gest lewą lub prawą ręką, które mogą być powtórzone, musi się pies oddalić od przewodnika i wytrwale, uważnie obiec ciasno wskazaną kryjówkę. Jeżeli tego dokona, przewodnik woła go komendą do przyjścia do siebie i idąc wskazuje mu następną kryjówkę z powtórzoną komendą do rewirowania. Przewodnik porusza się po nieoznaczonej linii przez środek placu, której podczas rewirowania psa nie wolno mu opuścić. Pies musi się stale znajdować przed przewodnikiem. Jeżeli pies dotarł do kryjówki z pozorantem, przewodnik musi się zatrzymać. Komendy słowne i optyczne nie są już wówczas dozwolone.

c) Ocena:
Ocenę obniżają niedokładności w sterowaniu psem, zahamowania w intensywnym, ciasnym i uważnym obiegnięciu kryjówki.

2. Osaczenie i oszczekanie - 10 pkt

a) Komendy do: "przyjścia do nogi", "przyjęcia postawy wyjściowej".

b) Wykonanie:
Pies musi pozoranta aktywnie, uważnie osaczyć i absorbująco oszczekać. Psu nie wolno skakać na pozoranta, ani go chwycić. Po czasie oszczekiwania około 20 sek, przewodnik na polecenie sędziego zbliża się do kryjówki na 5 kroków. Na następne polecenie sędziego woła swojego psa do nogi, do przyjęcia postawy wyjściowej.

c) Ocena:
Ocenę obniżają niedokładności w ciągłym, napierającym oszczekiwaniu i napierającym osaczeniu, aż do wydania komendy, bez rozpraszania się osobą sędziego i podejściem przewodnika.

Za absorbujące oszczekiwanie przyznaje się 5 punktów. Jeżeli pies słabo oszczekuje, odejmuje się 2 punkty. Jeżeli pies nie oszczekuje, a aktywnie pilnuje pozoranta, odejmuje się 5 punktów. Przy zaczepianiu pozoranta, jak np. uderzenie, wskakiwanie odejmuje się 2 punkty, a przy silnym ugryzieniu odejmuje się 9 punktów z całości ćwiczenia. Jeżeli pies opuści pozoranta przed zaleceniem sędziego dla przewodnika by opuścił już środkową linię, można wysłać psa do pozoranta powtórnie. Jeżeli wówczas pies pozostanie przy pozorancie można dalej kontynuować ćwiczenia w części "C", ale osaczenie i oszczekanie musi być ocenione jako niedostateczne. Jeżeli pies nie wróci do pozoranta lub oddali się powtórnie ocenę w części "C" przerywa się. Jeżeli pies dobiegnie do dochodzącego przewodnika lub przyjdzie do nogi przed odwołaniem, ocena jest również niedostateczna.

3. Zatrzymanie pozoranta w czasie ucieczki - 10 pkt

a) Komendy do: "marszu przy nodze", "warowania", "puszczenia".

b) Wykonanie:
Na polecenie sędziego przewodnik nakazuje pozorantowi wyjście z kryjówki. Pozorant udaje się normalnym krokiem do zaznaczonego w terenie punktu początku ucieczki. Na polecenie sędziego przewodnik z psem bez smyczy idzie do zaznaczonego miejsca pozostawienia psa w pozycji leżącej do pilnowania przed próbą ucieczki. Odległość między psem a pozorantem wynosi 5 kroków. Po pozostawieniu pilnującego psa przewodnik udaje się do kryjówki, tak, by mieć kontakt wzrokowy z psem, pozorantem i sędzią. Na znak sędziego pozorant podejmuje próbę ucieczki. Pies musi bez zwłoki, samodzielnie, poprzez energiczne, silne uchwycenie istotnie ucieczce zapobiec (udaremnić ucieczkę). Wolno mu jednak tylko zaatakować rękaw pozoranta. Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i stoi spokojnie. Po zatrzymaniu się pozoranta pies musi natychmiast puścić. Przewodnik może w tym czasie samodzielnie dać jedną komendę do puszczenia. Jeżeli pies nie puści po pierwszej dozwolonej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie do wydania dwóch następnych komend do puszczenia. Jeżeli pies nie puści po trzeciej komendzie (jednej dozwolonej i dwóch dodatkowych), zostaje zdyskwalifikowany. W czasie wydawania komendy do puszczenia przewodnik musi stać spokojnie, bez wpływania na zachowanie psa. Pies po puszczeniu musi zostać jak najbliżej pozoranta i uważnie go pilnować.

c) Ocena:
Niedokładności i ograniczenia w ważnych dla oceny psa kryteriach powodują stosowne obniżenia oceny: szybka, energiczna reakcja i pogoń z silnym chwyceniem i rzeczywistym zatrzymaniem pozoranta w ucieczce, pełny i spokojny chwyt aż do puszczenia, uważne pilnowanie, jak najbliżej pozoranta. Jeżeli pies nie wystartuje lub w ciągu 20 kroków nie udaremni ucieczki przez chwycenie i zatrzymanie, przerywa się pracę w części "C".

Jeżeli w czasie pilnowania pozoranta pies jest trochę nieuważny, lub/i trochę natarczywy należy ocenić ćwiczenie o jeden stopień niżej.

Jeżeli pies jest wyraźnie nieuważny lub/i wyraźnie natarczywy obniża się ocenę o dwa stopnie. Jeżeli pies nie pilnuje pozoranta, ale przy nim zostaje, obniża się ocenę ćwiczenia o trzy stopnie.

Jeżeli pies w czasie pilnowania opuści pozoranta lub przewodnik da komendę, by przy nim został, przerywa się pracę w części "C".

4. Obrona po ataku pilnowanego pozoranta - 20 pkt

a) Komendy do: "puszczenia", "przyjścia do nogi"

b) Wykonanie:
Po okresie pilnowania około 5 sekund, pozorant, na znak sędziego podejmuje energiczne atak na psa. Pies musi bez wpływu przewodnika obronić się poprzez silne chwycenie.

Może on zaatakować tylko rękaw pozoranta. Jeżeli pies chwycił, zostaje dwukrotnie uderzony. Dozwolone są uderzenia tylko w grzbiet i okolice kłębu. Na polecenie sędziego pozorant zatrzymuje się i stoi spokojnie.

Po zatrzymaniu pies musi natychmiast puścić. Przewodnik może w tym czasie dać samodzielnie jedną komendę do puszczenia. Jeżeli pies nie puści po pierwszej dozwolonej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie wydania dwóch następnych komend do puszczenia. Jeżeli pies po trzech komendach (jednej dozwolonej i dwóch dodatkowych) nie puści, zostaje zdyskwalifikowany. W czasie dawania komend do puszczenia przewodnik musi stać spokojnie, bez wpływania na zachowanie psa. Po puszczeniu pies musi zostać jak najbliżej pozoranta i uważnie go pilnować. Na polecenie sędziego przewodnik udaje się najkrótszą drogą, normalnym krokiem do psa i daje mu komendę do przyjęcia postawy wyjściowej. Pałki w tym momencie nie odbiera się pozorantowi.

c) Ocena:
Niedokładności i ograniczenia w ważnych dla oceny psa kryteriach powodują obniżenie oceny: szybkie i energiczne chwycenie, pełny i spokojny chwyt aż do puszczenia, uważne pilnowanie po puszczeniu pozoranta, jak najbliżej niego.

Jeżeli w czasie pilnowania pies jest trochę nieuważny lub/i trochę natarczywy, należy ocenić ćwiczenie o jeden stopień niżej. Jeżeli pies jest wyraźnie nieuważny lub/i wyraźnie natarczywy, obniża się ocenę o dwa stopnie. Jeżeli pies nie pilnuje pozoranta, ale przy nim zostaje, obniża się ocenę ćwiczenia o trzy stopnie. Jeżeli pies podejdzie do nadchodzącego przewodnika, ocenia się ćwiczenie jako niedostateczne. Jeżeli pies opuści pozoranta zanim sędzia da przewodnikowi polecenie do podejścia lub przewodnik da psu komendę, by został przy pozorancie, przerywa się pracę w części "C".

5. Eskortowanie pozoranta z tyłu - 5 pkt

a) Komendy do: " marszu przy nodze"

b) Wykonanie:
Po ćwiczeniu 4 następuje eskortowanie pozoranta z tyłu na dystansie około 30 kroków. Trasę konwoju ustala sędzia. Przewodnik wzywa pozoranta do pójścia przodem i idzie za nim z psem przy nodze bez smyczy w odległości 5 kroków za pozorantem. Pies powinien pozoranta uważnie obserwować. Odstęp 5 kroków musi być zachowany w czasie całego eskortowania.

c) Ocena:
Obniżają niedokładności w ważnych dla oceny kryteriach: uważne obserwowanie pozoranta, dokładny marsz przy nodze, utrzymywanie odstępu 5 kroków.

6. Atak na psa w czasie konwojowania z tyłu - 30 pkt

a) Komendy do: "puszczenia", "marszu przy nodze"

b) Wykonanie:
W trakcie eskortowania z tyłu następuje, na znak sędziego, bez zatrzymywania się, atak na psa. Pies musi bez wpływu przewodnika, bez zwłoki, obronić poprzez energiczne i silne ugryzienie. Może jednak zaatakować tylko rękaw. Jeżeli pies chwycił, przewodnik musi zatrzymać się w miejscu, w którym się znajduje . Na polecenie sędziego zatrzymuje się pozorant. Po jego zatrzymaniu pies musi natychmiast puścić. Przewodnik może w tym czasie dać jedną komendę do puszczenia.

Jeżeli po pierwszej dozwolonej komendzie pies nie puści, przewodnik dostaje od sędziego polecenie do wydania do dwóch następnych komend do puszczenia. Jeżeli pies i wówczas (po jednej komendzie dozwolonej i dwóch dodatkowych) nie puści, następuje dyskwalifikacja. Podczas dawania komendy do puszczenia przewodnik musi stać spokojnie, bez wpływania na psa. Po puszczeniu pies musi zostać blisko pozoranta i uważnie go pilnować. Na polecenie sędziego przewodnik udaje się normalnym krokiem, najkrótszą drogą do swojego psa i daje mu komendę do przyjścia do nogi, do postawy wyjściowej. Pozorantowi odbiera się pałkę.

Następuje teraz eskortowanie pozoranta z boku na dystansie około 20 kroków. Wolno dać komendę do marszu przy nodze. Pies ma iść z prawej strony pozoranta, tak by znajdował się między nim a przewodnikiem. W czasie transportu pies musi uważnie pozoranta obserwować. Nie może on jednakże na niego napierać, wskakiwać, ani go chwytać. Konwój zatrzymuje się przed sędzią, przewodnik oddaje sędziemu pałkę i zgłasza zakończenie części 1 ćwiczeń obrończych.

c) Ocena:
Ocenę obniżają ograniczenia w ważnych kryteriach: silne i szybkie ugryzienie, pełny i spokojny chwyt aż do puszczenia, uważne pilnowanie pozoranta po puszczeniu. Jeżeli w czasie pilnowania pies jest trochę nieuważny i/lub trochę zaczepia pozoranta, należy ocenę ćwiczenia obniżyć o jeden stopień. Jeżeli w czasie pilnowania pies jest bardzo nieuważny i/lub bardzo zaczepia pozoranta, należy obniżyć ocenę o dwa stopnie. Jeżeli pies nie pilnuje pozoranta, ale przy nim zostaje, należy obniżyć ocenę o trzy stopnie. Ćwiczenie należy ocenić jako niedostateczne, jeżeli pies wyjdzie naprzeciw dochodzącego przewodnika. Jeżeli pies opuści pozoranta przed poleceniem sędziego dla przewodnika do podejścia lub przewodnik da psu komendę, by został przy pozorancie, przerywa się pracę w części "C".

7. Atak na psa z ruchu - 20 pkt

a) Komendy do: "siedzenia", "obrony", "puszczenia", "przyjścia do nogi", "marszu przy nodze".

b) Wykonanie:
Przewodnik ze swoim psem ustawia się na wyznaczonym miejscu na linii środkowej placu na wysokości pierwszej kryjówki. Pies może być trzymany za obrożę, ale jego zachowanie nie może być stymulowane. Pozorant zaopatrzony w miękką pałkę, na polecenie sędziego opuszcza kryjówkę i biegnie do linii środkowej a następnie obraca się i zaczyna biec frontalnie na przewodnika i psa atakując poprzez wydawanie odstraszających okrzyków i intensywnymi grożącymi ruchami. Gdy zbliży się do przewodnika i psa na odległość 50 - 40 kroków, na polecenie sędziego przewodnik puszcza psa z komendą do obrony. Pies musi zatrzymać atak bez zwłoki poprzez energiczne i silne chwycenie. Może on zaatakować tylko rękaw pozoranta. Przewodnikowi nie wolno opuścić swojego miejsca. Na polecenie sędziego pozorant zatrzymuje się. Pies powinien natychmiast puścić po zatrzymaniu pozoranta. Przewodnik może w tym czasie dać jedna komendę do puszczenia.

Jeżeli pies nie puści po pierwszej dozwolonej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie do wydania dwóch następnych komend do puszczenia. Jeżeli pies po tych komendach nie puści (jednej dozwolonej i dwóch dodatkowych), następuje dyskwalifikacja, Podczas wydawania komend do puszczenia przewodnik musi stać spokojnie, bez dodatkowego wpływania na zachowanie psa. Po puszczeniu pies musi zostać jak najbliżej pozoranta i uważnie go pilnować. Na znak sędziego przewodnik idzie normalnym krokiem bezpośrednio najkrótszą drogą do psa i daje mu komendę do przyjęcia postawy wyjściowej. Pozorantowi odbiera się patkę.

Następuje eskortowanie pozoranta z boku na dystansie około 20 kroków. Wolno wydać jedną komendę do marszu przy nodze. Pies ma się znajdować po prawej stronie pozoranta, tak by był między nim a przewodnikiem. W czasie konwojowania pies musi uważnie obserwować pozoranta, jednakże bez napierania, wskakiwania lub chwytania. Konwój zatrzymuje się przed sędzią, przewodnik przekazuje sędziemu pałkę i melduje zakończenie ćwiczeń w części "C". Przed rozpoczęciem omówienia ćwiczenia, na polecenie sędziego, zapina się psa na smycz.

c) Ocena:
Ocenę obniżają odpowiednio niedokładności i ograniczenia w ważnych dla oceny psa kryteriach: energiczna obrona z silnym uchwyceniem, pełny, spokojny chwyt aż do puszczenia, uważne pilnowanie po puszczeniu, jak najbliżej pozoranta.

Jeżeli w fazie pilnowania pies jest trochę nieuważny lub/i trochę natarczywy obniża się ocenę za ćwiczenie o jeden stopień. Jeżeli pilnuje on pozoranta wyraźnie nieuważnie lub/i jest wyraźnie natarczywy, ocenia się ćwiczenie o dwa stopnie niżej. Jeżeli pies nie pilnuje pozoranta, ale przy nim pozostaje, ocenia się ćwiczenie o trzy stopnie niżej. Jeżeli pies podejdzie do zbliżającego się przewodnika ocena ćwiczenia jest niedostateczna. Jeżeli pies opuści pozoranta zanim sędzia da polecenie przewodnikowi do podejścia lub gdy przewodnik da komendę psu, by został przy pozorancie, przerywa się ćwiczenie w części
MariuszM2013-02-14 15:26:49

Komentarze