Autor Wątek: Uchwały poszczególnych miast i gmin  (Przeczytany 31043 razy)

Offline charlotte324

 • Owczarkarz
 • **
 • Wiadomości: 2 608
 • Data rej.: 01.02.2011
 • M: Rbk/Krk
Uchwały poszczególnych miast i gmin
« Odpowiedź #75 dnia: 13.07.2011 o 21:10 »
1. Tak jak będzie musiał teraz przejść etap przyzwyczajania, tak i kiedyś będzie przechodził go tak samo
2. Jedziemy w odludne miejsca, gdzie same lasy i jeziora...Wypadów w "cywilizację" będzie naprawdę mało

 

Dla mnie jest argumentem, że póki mój pies nie sprawia problemów wychowawczych i ma pół roku to nie muszę nakładać mu kagańca. Chwilowo nie czuję potrzeby. Gdyby taka była, zaopatrzyłabym się w niego.

Offline greg30

 • Owczarkarz
 • **
 • Wiadomości: 211
 • Płeć: Mężczyzna
 • Data rej.: 29.11.2011
 • M: 3city
Odp: Uchwały poszczególnych miast i gmin
« Odpowiedź #76 dnia: 19.05.2014 o 12:45 »
GDAŃSK

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska

Tekst jednolity Uchwały Nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 28 czerwca 2013r., poz. 2671)

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe


§ 25. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem
lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:
1) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla
zwierząt i ludzi;
2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 2671w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych
oraz psów używanych do dogoterapii;

3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;

4) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej na smyczy i w kagańcu, a innych zwierząt w klatce lub na smyczy lub w inny sposób określony przez przewoźnika;

5) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy
uznawanej za agresywną lub psa w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu;

6) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie
rozdrażnienia.

2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod
warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego
zachowaniem.

3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie
ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

4. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5 nie dotyczy psów:

1) u których występują przeciwwskazania:
a) anatomiczne,
b) zdrowotne;
2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów
używanych do dogoterapii;
3) do 12 miesiąca życia.

5. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii
w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie;
3) oznaczenie właściciela;
4) oznaczenie psa;
5) powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4;
6) informację na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.

§ 26. 1. Zabrania się:

1) wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;
2) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się
zwierzęcia na zewnątrz;
3) wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic, na place zabaw dla dzieci, boisk, ogródków
przedszkolnych i innych terenów przeznaczonych do zabaw dla dzieci oraz w miejsca, których
administracja wprowadziła taki zakaz;
4) wprowadzania zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od dnia 01 maja do dnia 30 września;
5) wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych,
lokali gastronomicznych, aptek, obiektów ochrony zdrowia i obiektów użyteczności publicznej, o ile ich
administracje nie postanowiły inaczej;
6) pozostawiania zwierząt bez uwięzi i kagańca w obrębie wejść do obiektów, o których mowa w pkt. 5,
w sposób utrudniający wejście do obiektu i stwarzający zagrożenie dla ludzi; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 26717) utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w budynkach wielomieszkaniowych w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów;
8) utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielomieszkaniowych chyba,
że właściciel lub administrator nieruchomości postanowił inaczej.

2. Zakaz określony w ust.1 pkt. 5 nie dotyczy psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów
specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii.

§ 27. 1. Zakazane jest zakopywanie zwłok padłych zwierząt domowych na terenie Gminy Miasta Gdańska, za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie przeznaczonych oraz na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w tym zakresie.
3. Informację o padłych zwierzętach należy przekazać do Działu Dyżurnego Inżyniera Miasta w Zarządzie Dróg i Zieleni, samorządowej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańska.

========================================================

GDYNIA

Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 16. 1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, a w przypadku utrzymywania psa, zobowiązany jest także do umieszczenia przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku nieruchomości w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną, ma obowiązek prowadzenia psa na smyczy, a psa należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras,  prowadzenia także w kagańcu.
4. Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej mieszańca jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
5. Na terenach oznaczonych jako wybiegi dla psów osoby je utrzymujące mogą zdjąć psu kaganiec oraz spuszczać je ze smyczy, z zastrzeżeniem przestrzegania regulaminu korzystania z wybiegów, jeżeli został ustanowiony przez zarządcę.
6 . Obowiązki określone w ust. 3 i 4 nie dotyczą oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku do 6 miesiąca życia, jeżeli osoba utrzymująca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek.
7. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.
§ 17. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok,
2) niekąpania zwierząt w fontannach miejskich.
2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy wprowadzania na plaże i kąpieliska oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osoby niepełnosprawnej, jeżeli mają one założoną uprząż.

==============================================================

SOPOT

ROZDZIAŁ 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie. zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, w przypadku utrzymywania psa zobowiązany jest także do umieszczenia przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.
Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku nieruchomości, w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną ma obowiązek prowadzenie psa na uwięzi a pies należący do ras uznanych za agresywne musi mieć również nałożony kaganiec.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych i tylko w przypadku, gdy posiadacz sprawuje właściwą kontrolę nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec i zapiętą obrożę oraz posiada nośnik z zapisanymi informacjami, które pozwolą na odnalezienie osoby, do której zwierzę należy.
Obowiązek nałożenia kagańca nie dotyczy psów do wysokości do 30 cm w kłębie, nie należących do ras uznanych za agresywne, psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względów na budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych, co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii oraz szczeniąt w wieku do 6 miesięcy, jeżeli osoba prowadząca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek.
Obowiązek określony w ust. 4 i 5 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników osób niepełnosprawnych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.
§ 11
Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczenia pozostawionego przez zwierzę w miejscu publicznym, w szczególności na klatkach schodowych, lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, na chodnikach, ulicach i placach, parkach, zieleńcach itp.; odchody należy umieszczać w specjalnie oznaczonych pojemnikach, w pojemnikach na odpady zmieszane łub w koszach ulicznych.
Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy osób niewidomych i o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) niewprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, schroniska, tereny wystaw; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym:
2) niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci przez cały rok oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów,
3) niewprowadzania psów i innych zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku; zakaz nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
Postępowanie ze zwłokami padłych zwierząt domowych:
1) zwłoki padłych zwierząt domowych o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną należy niezwłocznie zgłosić i przekazać podmiotom zajmującym się ich zbieraniem i utylizacją posiadającym stosowne zezwolenie; aktualną informację o adresach takich podmiotów działających na terenie Sopotu można uzyskać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu;
2) obowiązek dokonania zgłoszenia i przekazania zwłok padłych zwierząt ciąży na posiadaczu, a jeżeli posiadacza nie można ustalić na zarządcy terenu na którym zwłoki się znajdują.

Offline kszweda

 • Owczarkarz
 • **
 • Wiadomości: 40
 • Płeć: Mężczyzna
 • Data rej.: 20.06.2015
 • M: Ruda Śląska
Odp: Uchwały poszczególnych miast i gmin
« Odpowiedź #77 dnia: 05.11.2015 o 02:35 »
RUDA ŚLĄSKA

Uchwała z 2012 obowiązująca do dziś:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/plik.php?id=41229

Choć nie obowiązuje w całości, bo została zaskarżona przez Prokuraturę Rejonową w Rudzie Śląskiej:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/plik.php?id=50200

i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił m.in. przepis zakazujący wprowadzania psów do obiektów użytku publicznego i placówek handlowych lub gastronomicznych.

Przepraszam, że nie wklejam tekstu uchwał, ale nasz wspaniały Urząd Miasta tworzy PDF-y tak, że Acrobat Reader potrafi skopiować z nich co najwyżej obrazek...

Offline odin

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Data rej.: 03.08.2016
 • toto corpore et omnibus ungulis
Odp: Uchwały poszczególnych miast i gmin
« Odpowiedź #78 dnia: 07.08.2016 o 16:32 »
Ponieważ to mój pierwszy post - witam wszystkich  [zgoda]
Obowiązujące prawo w Dębicy. Odnośnie stawek to tylko takie znalazłem na oficjalnej stronie miasta.
http://prawomiejscowe.pl/institution/18513/legalact/199/18513/htmlpreview
UCHWAŁA NR XXI/208/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 18.
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia fizycznego lub biologicznego oraz uciążliwości dla ludzi.
2. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w  sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.
3. Osoba utrzymująca psa, zobowiązana jest zabezpieczyć miejsce pobytu psa, w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa na teren przeznaczony do wspólnego użytku.
4. Wyprowadzanie psa na teren przeznaczony do wspólnego użytku, jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a  psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i  w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe będące w stanie zapanować nad zwierzęciem;
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w  miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość zapanowania nad zwierzęciem.
§ 19.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów.
2. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zobowiązane są do posiadania woreczka do zbierania odchodów zwierzęcych.
3. Postanowienia ust. 1 oraz ust. 2 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z  psów przewodników.

http://debica.pl/strony/druki
UCHWAŁA Nr XXVIII/306/2012    Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Dębica opłatę od posiadania psów.
§ 2
Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów:
od każdego psa:    w budynkach wielorodzinnych   84,00 zł
            w budynkach pozostałych   32,00 zł
§ 3
1.   Opłatę pobiera się w połowie stawki określonej w § 2, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
2.   W przypadku zbycia psa w terminie do 15 marca roku podatkowego opłatę pobiera się w połowie stawki określonej w § 2.
3.   Opłata od posiadania psów jest płatna z góry bez wezwania do 15 marca każdego roku kalendarzowego, lub w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 4
Pobór opłaty następuje w drodze inkasa. Inkasent zostanie określony w odrębnej uchwale.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 6
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dębicy XVIII/176/2011 z dnia 3 listopada 2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.